Lunner Historielag

Standard side

ÅRSMØTE  2020

    i auditoriet på Lunner   ungdomsskole

   torsdag 13. februar 2020  kl. 19.00

Gunnar Sannerud forteller om kullbrenning og kullminer i Lunner kommune før årsmøtesakene.

Ordinære årsmøtesaker.

Årsmeldingen og årsmøtesakene vil bli lagt ut senere.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til styret innen 7. februar.

Enkel servering.

Årsmeldingen for 2019 legges under arkiv lenger ned i menyen hvor årsmeldingene for tidligere år logger.

ALLE  ER  VELKOMNE !

Dagsorden

Vedtektene sier at årsmøtet skal avholdes i perioden januar-mars. Det skal kunngjøres i lokalavisene og på lagets hjemmeside med 14 dagers varsel.

Innkalling til årsmøtet blir gjort kjent gjennom lokalavisen 31.januar

 

Saklisten med sentrale saksdokumenter blir gjort kjent for medlemmene gjennom klubbens hjemmesider.

 

Styret legger fram følgende forslag til dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet

2. Konstituering(valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen)

3. Årsmelding 2019

4. Regnskap 2019

5. Medlemskontingent 2020

6. Handlingsplan 2020(aktivitetsplan og prosjektplan)

7. Innkomne forslag

8. Valg

Referat fra avisa Hadeland 09.03.2020

Hugo Hallum

Årsmøtet 2020 i Lunner historielag

Lunner historielag har avviklet sitt årsmøte med om lag 30 personer til stede.

«Nordmarkstraveren» Gunnar Sannerud innledet med temaforedrag om kullbrenning ved hjelp av kullmiler i Lunner. Dette har vært en stor aktivitet i deler av Lunner. Sannerud berørte både områdene for brenning, hva kullet ble brukt til, hvor det ble fraktet, oppbygging av milene og selve historikken. Foredraget ble understøttet av bilder som viser rester av kullmiler som finnes i naturen i dag.

Årsmeldingen til laget viser stor aktivitet. Historielaget har hatt en stor økning av medlemmer og teller i dag om lag 170 medlemmer. Laget har en god og ryddig økonomi. Målsettingen er å kunne holde driftsresultatet på dagens nivå. Hovedmålsettingen er å skape interesse for lokalhistorie gjennom ulike aktiviteter, og aktivitetene er mange gjennom året. Historielaget forsøker å rydde og holde vedlike ulike historiske veifar slik som Kongevegen fra Stryken til Grans grense, deler av Buttelveien som i sin tid gikk fra Hadelands glassverk, over åsen mot Svea/Grua og inn til hovedstaden.

Den gamle Vollaveien og vedlikehold av informasjonsskilt langs Myllsvassdraget og de mange gamle boplassene som er registrert i Lunner, krever også mye ettersyn. Lunner historielag har også påtatt seg å holde vedlike krigsminnene ved Rundelen og Lunner kirke . Årsmøtet gjennom årsmeldingen oppsummerte også temakveldene som laget arrangerer gjennom året. Tema om knivens historie, om lensmennene i Lunner, historiene om Skjerva og Ryagrenda er noen av flere temakvelder med besøk av mange med lokalhistorisk interesse.

Årsmøtet valgte nytte styre for 2020. Hugo Hallum går inn i sitt 7. år som leder av Lunner historielag. Med seg i styret har han fått Ragnhild Lindstad (kasserer), Marit Huse, Gunnar Sannerud, Bjørn Kåre Steinseth, Stein Buan og Halvor Gunnar Døhlen.

Årsmøtet vedtok aktivitetene for 2020. I tillegg til vedlikehold av viktige kulturminner vil det bli temakvelder om turistutviklingen i Mylla/Svea området i perioden 1880-1960. I april vil «Onner og primstav-om arbeidet under de ulike onnene og bruk av primstaven i det gamle bondesamfunn» være tema. Senere på året vil det bli temakveld om hvordan det har vært å ha levd 30 år i Nordmarka og ikke minst om det å drive landhandel i Lunner i «gamledager».

Under behandlingen av årsmeldingen for 2019 berørte årsmøtet også utfordringene for et lokalt historielag. Selv om medlemstallet har økt, øker også gjennomsnittsalderen. Det å bidra til interesse for lokalhistorie blant de unge er utfordrende. En annen utfordring er at de fleste sammenslutninger og interessegrupper også har lokalhistorie på agendaen, som en del av sin hovedaktivitet. Dette bidrar selvsagt til interesse for den lokale historien men er utfordrende for et lag som bare har lokalhistorie som aktivitet.

Mange årsmøter er avhengig av en god og ryddig dirigent for avvikling av møtet, så også for Lunner historielag. Årsmøtet 2020 valgte som årsmøter tidligere Ragnar Grina som møteleder.

Hugo Hallum

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?