Lunner Historielag

Årsmelding 2017

                 Årsmelding  2017

Styret legger med dette fram sin melding fra virksomheten i 2017. Som vanlig har det vært stort engasjement i forbindelse med gjennomføringen av vedtatte planer,  men også i forbindelse med henvendelser laget får, ikke bare fra personer bosatt i kommunen,  men også fra personer bosatt utenfor Hadeland. Et generelt  trekk er at Lunner historielag blir trukket mer og mer med i offentlige plansaker, både som høringsinstans og i noen sammenheng også mer som «fagekspert». Det er stor fagkompetanse blant mange av lagets medlemmer. Det er mye styret skulle ønske ble gjort, men som det ikke har vært menneskelige ressurser til. Temakveldene historielaget arrangerer ser ut til å ha stor lokalhistorisk interesse. Ca. 600 personer deltok på temakveldene i 2017.

Styret

Styret har etter årsmøtevalget våren 2017 bestått av følgende:

Hugo Hallum, leder

Helen M. Myrvoll, nestleder

Hans Gustav Bjørnli

Bjørg Stensrud, kasserer

Irene Thoresen, sekretær

Kari  Lindstad  Mack, 1.varamedlem

Kai Nordseth, 2.varamedlem

Arrangementskomite`: Roy Stensrud, Ragnhild Lindstad og Astrid Schiong

Valgkomite`:  Anne Britt Hoff , Karin Western og Aslaug Blyverket

Revisorer: Torstein Roen og Jon Bredeveien

Roy Stensrud har vært styrets representant i Kontaktforum Hadeland-Amerika. 

Styremøter

Historielaget har avholdt 7 styremøter og har behandlet 27 saker. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter og prosjekter har naturlig nok vært hovedsakene, men kontinuerlig orientering om den økonomiske situasjonen og henvendelser fra medlemmer og andre interesserte har også stått på dagsorden.  Historielaget har hatt sine styremøter i Frivilligsentralens lokaler på Lunner rådhus. 

Medlemmer og informasjon

Ved utgangen av 2017 hadde Lunner historielag 122 medlemmer. Laget har forsøkt å verve medlemmer gjennom sine aktiviteter og arrangementer. Interessen rundt lagets aktiviteter tyder på at laget burde hatt langt flere medlemmer.

Laget har mange følgere på sin Facebook-side.  Laget har også en hjemmeside www.lunnerhistorielag.com. som var godt besøkt også i 2017. Hjemmesiden er vist ca.127999 ganger siden den ble opprettet. Mellom 600 og 900 personer er innom hver uke. Både på Facebook-siden og på hjemmesiden har laget informert om sine aktiviteter. Lagets Facebook side har nå 445 medlemmer.  Vi har medlemmer fra flere land og verdensdeler.  Helen M. Myrvoll har hatt hovedansvaret for disse sidene. 

Lagets økonomi

Lunner historielag har hatt en ordnet økonomi også i 2017. Pr. 31.12.2017  hadde laget  kr.195.395,49 på plasseringskonto. I dette beløpet ligger det noen midler som er øremerket til skilting ved brannsprøytehuset og gravhaugene ved Håkenstad. Laget fikk blant annet tilskudd til flere prosjekter i 2017. Laget mottok kr 10.000 i støtte fra det interkommunale kulturfondet til vedlikeholdet av krigsminnesmerket på Rundelen.  Laget mottok også driftstilskudd på kr 5000.00.  Laget fikk dekket noen utgifter fra Lunner kommune  i forbindelse med 8. mai arrangementene ved kirken og ved Rundelen. På slutten av året fikk Lunner historielag refundert utgifter på kr 50.000 laget hadde i 2017 til merking av gamle boplasser.   

Gjennomførte prosjekter og aktiviteter i 2017

Styret har også i 2017 forsøkt å knytte innsatsen mot få prosjekter, slik at disse kan gjennomføres og avsluttes. Flere av prosjektene har vært omfattende og arbeidskrevende, spesielt kan nevnes registrering og merking av gamle boplasser. Mye av det laget arbeider med er basert på dugnadsinnsats. Med 3 unntak har laget gjennomført alle aktiviteter som ble vedtatt på årsmøtet våren 2017. Disse vil bli satt opp igjen på aktivitetsplanen for 2018.

Bergenske Hovedveg

Også i 2017 har ivrige dugnadsarbeidere lagt ned mange dugnadstimer med rydding av busker og kratt, brenning og ved å holde traseen åpen for ferdsel. Det har vært nødvendig å flytte noen av skiltene slik at informasjonen om vegen ble mer synlig for publikum. Høsten 2017 fikk historielaget henvendelse fra DNT om det var mulig å se Kongevegen i sammenheng med gamle veier gjennom Nordmarka.  «Kongevegen» er registret på www.ut.no og mobilappen outtt  i tillegg til at det er lagt ut fyldig informasjon på historielagets hjemmeside.  Facebook er også mye  nyttet for å gjøre traseen gjennom Lunner kjent.  Spesielt på våren og forsommeren er det ofte å se personer som ferdes langs traseen. 

Informasjonsskilt langs Myllsvassdraget

I 2014 ble det satt opp 10 informasjonstavler fra Myllsdammen og ned mot Harestua. Laget har også  i 2017 ettersett at informasjonstavlene står slik de skal og at de ikke gror ned av busker og kratt. To skilt ble flyttet slik at de ble mer synlige for publikum. Mylla løypeforening  har dette tiltaket nevnt på sin hjemmeside.

Buttelveien

Traseen mellom Holteputten (vest for Dæhlin) og Svea er nærmest intakt. Som de fleste andre traseer i skog og mark så gror denne også igjen. I 2017 ble det ryddet noe i traseen mest på grunn av vindfall. Traseen mellom Svea og Grua var det bare mulig å finne igjen på enkelte steder. Befaringen viste at det meste av traseen er ukjennelig. 

Rundelen

Lunner historielag har de senere år på oppdrag fra Lunner kommune hatt ansvar for å holde de to krigsminnene og området rundt vedlike. I tillegg til klipping av gras gjøres det årlig nødvendig opprydding rundt beplantningen. Den tette skogen bak støtten ved Rundelen blir også tynnet ut litt slik at støtten kommer til sin rett. Laget fikk bevilget kr. 1000.00 av kulturmidlene til vedlikehold av krigsminnet for 2017. Lunner historielag har skriftlig forespurt grunneier, lunner Almenning om det er mulig å hugge noen av de store granene i bakkant av støttene. 

Buttelveien

Traseen mellom Holteputten (vest for Dæhlin) og Svea er nærmest intakt.

Som de fleste andre traseer i skog og mark så gror denne også igjen. I 2017 ble det ryddet noe i traseen mest på grunn av vindfall. Traseen mellom Svea og Grua var det bare mulig å finne igjen på enkelte steder. Befaringen viste at det meste av traseen er ukjennelig. 

Rundelen

Lunner historielag har de senere år på oppdrag fra Lunner kommune hatt ansvar for å holde de to krigsminnene og området rundt vedlike. I tillegg til klipping av gras gjøres det årlig nødvendig opprydding rundt beplantningen. Den tette skogen bak støtten ved Rundelen blir også tynnet ut litt slik at støtten kommer til sin rett. Laget fikk bevilget kr. 1000.00 av kulturmidlene til vedlikehold av krigsminnet for 2017. Lunner historielag har skriftlig forespurt grunneier, lunner Almenning om det er mulig å hugge noen av de store granene i bakkant av støttene.

Registrering og merking av gamle boplasser

Historielaget fikk i 2017 et tilskudd på kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen til registrering og merking av gamle boplasser. Disse midlene ble brukt til innkjøp av trykkimpregnerte stolper, utforming og kjøp av skilt samt jordspyd og stolpehatter i aluminium. Arbeidet er omfattende da det innebærer kontakt med grunneier, befaring i marka, tilpasning av stolper, fjerning av busker og kratt og ikke minst kunnskap om plassen og dens beliggenhet. Om lag 40 plasser  ble  merket i 2017, de fleste i Vestre Lunner og Sognsbygda,  men også noen i Mylla området. 

Den gamle Vollaveien

Denne gamle ferdselsveien fra Volla og til Nordstrand har mange spennende  historiske elementer i nærheten av der traseen går. Rester etter gruvedrift, bergverksdrift, fossiler og rester etter flere boplasser.  Imøtekomne grunneiere  bidro høsten 2016 til at historielaget kunne rydde tre boplasser for vegetasjon slik at plassene kom godt til syne for de som nytter traseen som turvei. Dette viser seg å være mange. Plassene ble merket med skilt våren 2017. 

Brannsprøytehuset ved Lunner kirke

Området  rundt brannsprøytehuset ved Lunner kirke har blitt ryddet og vegetasjonen rundt huset har blitt holdt nede også i  2017. Huset er godt synlig. Malearbeidet av huset og informasjonstavle står på aktivitetsplanen for 2018. 

Rudsætra

Riksantikvaren har uttalt at Rudsætra er av nasjonal kulturmineverdi. Det var Lunner historielag som høsten 2013 tok initiativ til å få vurdert Rudsætra som krigsminne. Lunner historielag har ikke noen formell rolle i tilknytning til Rudsætra. Laget prøver imidlertid å markedsføre ulike arrangement på sætra gjennom sine hjemmesider. Laget har også forsøkt å være behjelpelig i forbindelse med forhåndsomtale av ulike arrangement. I årbok for Hadeland  2017, har Kari Lindstad Mack en artikkel hvor hun forteller om utviklingen fra sæter til fredet krigsminne – noe som er med og underbygger Rudsætras status som nasjonalt kulturminne. 

Gjennomførte aktiviteter i 2017

Som det står i innledningen til årsmeldingen har det vært stor interesse for lagets temakvelder. På enkelte arrangement har det vært i overkant av 80 personer tilstede. Samlet deltok over 600 personer deltok gjennom året på temakveldene. 

 Livet på Holoa seter i Nordmarka

Åsa Bjærtnes som har skrevet bok om livet på Holoa seter kåserte om stedet og dets spennende historie, ikke minst om menneskene som møttes og tidvis bodde der. Setra ligger sør for Tverrsjøen i Jevnaker.

Årsmøtet 2017 med tema om Hvordan Løvenskiold ble eier av Nordmarka

Sverre Grimstad som har skrevet en rekke bøker hvor Nordmarka har vært tema, holdt et engasjerende foredrag om temaet. Han fortalt også om fløtingen i Gjerdingsvassdraget og om de dramatiske endringene av Lunner’s kommunegrense gjennom 1700 og 1800 tallet og noe om nordmarksplasser. Temaet ble etterfulgt av historielagets ordinære årsmøte. 

Laftekunstens utvikling gjennom tusen år – bo og byggeskikk

I slutten av mars holdt Lunner historielag i samarbeid med Lunner husflidslag en temakveld om laftekunstens utvikling med vekt på bo og byggeskikker. Tømmerlafter Svein Oppegaard foredro om temaet og hadde med seg ulike modeller av lafteteknikker. Dette ga de mange frammøtte et godt innblikk i den tradisjonelle byggeskikken.    

Gamle ferdselsveier fra Hadeland til Christiania/Oslo

Gamle ferdselsveier gjennom Marka er alltid av interesse for mange hadelendinger. Slik var det også da Ståle Pinslie fortalte, både fra sitt mangeårige praktiske arbeid med kartlegging av gamle ferdselsruter og ved gjennomgang av gammelt relevant kartverk.    

Markering av frigjøringsdagen

Det er en tradisjon at Lunner historielag har ansvar for markeringen av 8. mai både ved Lunner kirke og ved krigsminnet ved Rundelen.  Ordfører Harald Tyrdal la ned blomster ved støtten for de falne under 2.verdenskrig både ved kirken og ved Rundelen. 40 elever fra Lunner barneskole deltok med sang ved Lunner kirke. 

Motstandskampen på Ringerike og Hadeland

Det er mye spennende krigshistorie fra Hadeland. Cato Bunkholdt har over lengre tid samlet materiale om motstandskampen på Ringerike og Hadeland. Bunkholdt sysler med planer om å skrive bok om temaet. Temakvelden formidlet både kunnskap og ble en arena for spørsmål og problemstillinger. I auditoriet hvor temakvelden ble holdt, hadde Kåre Nitteberg med seg flere effekter som var med på å underbygge noe av historiene Bunkholdt berørte i sitt foredrag. 

Skogfinnene på Nordmarka/Krogskogen og litt fra Hadeland og Skruklia

Gudmund Bakke har skrevet bygdebøker om Hole. Han har holdt en rekke foredrag rundt temaer om Skogfinner. I slutten av august fikk mange med lokalhistoriske interesser høre Bakkes  spennende foredrag om en kultur få kjenner til.  Både historien, kulturen, levesettet og plassene berørte Bakke i sitt foredrag.  Interessen rundt temaet motiverte styret i historielaget til å forsøke å forsøke å planlegge en tur til Snellingen i 2018 for å bli bedre kjent med stedets historie. 

Gamle fotografier fra Hadeland

Både historielagets hjemmeside og facebooksiden «Lunner’s tapte historie» viser at det er stor interesse i befolkningen omkring gamle fotografier fra Hadeland. Stor interesse var det da Åse Lange holdt foredrag om «friluftsfotograf» Anders B.Wilsee, en av Norges viktigste fotografer. Lange fortalte om Wilsees omfattende virksomhet og viste mange bilder Wilsee hadde tatt i forbindelse med flere opphold i distriktet.   

Julegrøt

Torsdag 30.november hadde historielaget sin tradisjonelle juleavslutning . Arrangementet var lagt til Bergosentret.  Ca 30 personer deltok.  I tillegg til tradisjonell julegrøt var det kaker og kaffe. Det «julerelaterte» kåseriet var denne  gangen ved Olaug Marie Wien som fortalte om julefeiring i Buhammeren for 50 år siden.  Gamle minner dukket opp hos mange av de frammøtte. Til slutt var det utlodning med mange spennende gevinster. 

Historielagets styre vil benytte anledningen til å takke alle som hver på sin måte har bidratt til en aktiv organisasjon hvor det å skape engasjement i lokalmiljøene har vært en viktig drivkraft. 

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?