Lunner Historielag

Årsmelding 2019

Årsmelding 2019 Lunner historielag

Styret legger med dette fram sin melding fra virksomheten i 2019.

Hovedinntrykket fra virksomheten i 2019 har vært stort engasjement, stor deltagelse og mange spennende prosjekter og aktiviteter. Det er mye styret skulle ønske ble gjort, men som det ikke har vært ressurser til. Det er store utfordringer knyttet til gamle veier og veifar av historisk interesse som går over dyrket eller dyrkbar mark. I 2019 har det blitt gjort et betydelig arbeid når det gjelder verving av nye medlemmer

 Styret:

Styret har etter årsmøtevalget våren 2019 bestått av følgende:

Leder                                                  Hugo Hallum

Styremedlem                                       Geir Berge

Styremedlem                                       Bjørn Kåre Steinset

Styremedlem                                       Marit Huse

Styremedlem                                       Kjersti Blyverket

Varamedlem                                        Kari Brokerud

Varamedlem                                        Stein Buan

Regnskapsansvarlig                               Ragnhild Lindstad

Revisor                                                 Arne Fossheim

                                                           Tor K Munkelien

Valgkomite                                          Aslaug Blyverket

                                                           Anne-Britt Hoff

                                                           Karin Western               

 Styremøter:

Historielaget har avholdt 5 styremøter og har behandlet 18 saker. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter og prosjekter har naturlig nok vært hovedsakene, men kontinuerlig orientering om den økonomiske situasjonen og henvendelser fra medlemmer og andre interesserte har også stått på dagsorden.  Historielaget har hatt sine styremøter i Frivilligsentralens lokaler på Lunner rådhus.

Medlemmer og informasjon:

Ved utgangen av 2019 hadde Lunner historielag 170 medlemmer (125 i 2018). Laget har forsøkt å verve medlemmer gjennom sine aktiviteter og arrangementer. Det ble lagt ned et betydelig arbeid i 2019 knyttet til verving av medlemmer.

 Laget har hatt mange besøk på sin Facebook-side. Laget har også en hjemmeside www.lunnerhistorielag.com, som var flittig besøkt også i 2019. 242 451 ganger har hjemmesiden vært vist siden oppstarten (over 225 000 i 2019). Både på Facebook-siden og på hjemmesiden har laget informert om sine aktiviteter. Lagets Facebook side har nå 592 medlemmer (514 i 2018). For øvrig er det stor aktivitet på facebooksiden «Lunners tapte historie». På denne siden legges det ut bilder av historisk interesse.

Lagets økonomi:

Lunner historielag har hatt en ordnet økonomi også i 2019. Pr. 31.12.2019 hadde laget kr. 206.391.81på plasseringskonto (kr 204 845 i 2018). Laget mottok kr 10.000 i støtte fra det interkommunale kulturfondet til vedlikeholdet av krigsminnesmerket på Rundelen. Laget mottok også driftstilskudd på kr 5 000.  Laget fikk dekket noen utgifter fra Lunner kommune i forbindelse med 8. mai arrangementene ved kirken og ved Rundelen.  

 Gjennomførte prosjekter og aktiviteter i 2019:

 Styret har også i 2019 forsøkt å knytte innsatsen mot få prosjekter, slik at disse kan gjennomføres og avsluttes. Flere av prosjektene har vært omfattende og arbeidskrevende. Mye av det laget arbeider med er basert på dugnadsinnsats. I tillegg har det vært nødvendig å delta i arbeid som ikke har vært en del av vedtatte planer. Arbeidet med å gi innspill til kommunens arbeid med kulturminneplan er et slikt arbeid. Slik vil det nok alltid være for en organisasjon som er medlemsbasert.

 I 2019 har arbeidet med skilting av gamle husvære og bosteder vært videreført og er nå stort sett fullført.

Bergenske Hovedveg:

22.juni 2016 hadde historielaget «åpning» av Bergenske hovedvei gjennom Lunner.  Også i 2019 har ivrige dugnadsarbeidere lagt ned mange dugnadstimer med rydding av busker og kratt for å holde traseen åpen for ferdsel. Det har vært noen utfordringer knyttet til ferdselen på områder hvor traseen går over dyrket mark.

«Kongevegen» er registret på www.ut.no og mobilappen outtt, i tillegg til at det er lagt ut fyldig informasjon på historielagets hjemmeside.  Facebook er også flittig nyttet for å gjøre traseen gjennom Lunner kjent.   

Informasjonsskilt langs Myllsvassdraget

I 2014 ble det satt opp 10 informasjonstavler fra Myllsdammen og ned mot Harestua. Laget forsøker å etterse at informasjonstavlene står slik de skal og at de ikke gror ned av busker og kratt. Mylla løypeforening har dette tiltaket nevnt på sin hjemmeside.

Buttelveien:

Traseen mellom Holteputten (vest for Dæhlin) og Svea er nærmest intakt.

Som de fleste andre traseer i skog og mark så gror denne også igjen. Det ser ut til å være nødvendig hvert år å rydde noe i traseen mest på grunn av vindfall. 

Rundelen:

Lunner historielag har de senere år på oppdrag fra Lunner kommune hatt ansvar for å holde de to krigsminnene og området rundt vedlike. I tillegg til klipping av gras hadde laget i 2019 en større dugnad hvor en hogg ned noe av den tette skogen bak støttene slik at disse kom mer til sin rett. Laget fikk bevilget kr. 10000 av kulturmidlene til vedlikehold av krigsminnet for 2019.

Den gamle Vollaveien:

Denne gamle ferdselsveien fra Volla og til Nordstrand har mange spennende historiske elementer i nærheten av der traseen går.  Rester etter gruvedrift, bergverksdrift, fossiler og rester etter flere boplasser.  Imøtekomne grunneiere bidro høsten 2016 til at historielaget kunne rydde tre boplasser for vegetasjon slik at plassene kom godt til syne for de som nytter traseen som turvei. Dette viser seg å være mange.

Det var i 2019 mye vindfall i deler av traseen noe som gjorde det nødvendig med en del rydding.

Brannsprøytehuset ved Lunner kirke:

Historielaget hadde to dugnader sommeren 2016 for å istandsette brannsprøytehuset ved Lunner kirke. Det ble skiftet vindskiebord og taket ble tettet. Det ble også ryddet busker og kratt rundt brannsprøytehuset. Dette kulturminnet har også i 2019 blitt ettersett og ryddet for noe vegetasjon.

Årsmøte, inkludert tema om «Lensmannshistorien i Lunner»

Tidligere lensmann i Lunner Erik Berge fortalte om lensmenn i I Lunner gjennom historien. I tillegg til personer ble det fokusert på historiske rutiner og betingelser for stillingen som lensmann. Foredraget ble krydret med instruktive bilder. Ca. 60 personer deltok under foredraget.  Relativt mange overvar også selve årsmøtet.

Historien om Skjerva.

Skjerva er kjent for mange, men historien og historiene om Skjerva er ikke så godt kjent. 11.april fortalte Ole Gudbrand Rudsengen historien og historiene om Skjerva. Over 100 personer overvar kåseriet som både var lærerikt og morsomt. Det kom flere innspill fra salen som bidro til å gi de frammøtte ytterligere kunnskap.

Markering av frigjøringsdagen 8.mai

Det er en tradisjon at Lunner historielag har ansvar for markeringen av 8.mai både ved Lunner kirke og ved krigsminnet ved Rundelen.  Ordfører Harald Tyrdal la ned blomster ved støtten for de falne under 2.verdenskrig både ved kirken og ved Rundelen. Ved begge arrangementene var det stor deltagelse fra skolene, henholdsvis Lunner barneskole og Harestua skole. Dette er en tradisjon som mange setter pris på. I tillegg er det viktig kunnskap som gjennom disse markeringene blir formidlet til yngre generasjoner.

Kveldstur til Ryagrenda

«Full brakke» er ikke det riktige uttrykket i forbindelse med dette arrangementet. Full lavoo og vel så det, passer bedre. I regnværet hadde i overkant av 30 personer tatt veien til Ryagrenda for å høre Kåre Olimb fortelle om grenda sin historie. Flere av de som deltok supplerte med opplysninger og relevante spørsmål. Kaker og kaffe servert i en varm lavoo gjorde arrangementet fullkomment. Dette var lokalhistorie på sitt beste, både gjennomføringen og ikke minst forarbeidet som var utført av «Ryagjengen».  

Amerika besøk

20.juni kom i overkant av 50 amerikanere til Hadeland. Dette er et arrangement som blir gjennomført hvert 4.år i regi av Kontaktforum Hadeland-Amerika . De som ved disse anledningene besøker Hadeland er alle etterkommer av utvandrede nordmenn. To dager var avsatt for at disse skulle kunne besøke plasser hvor deres slektninger vår født og oppvokst. Flere frivillige geleidet amerikanerne rundt på gamle boplasser innenfor Lunner kommune. For mange var dette høydepunktet på turen selv om de også besøkte både Oslo, Eidsvoll og Lillehammer. I Lunner ble det i tillegg tid til et besøk i Lunner kirke hvor Marie Kleven orienterte om kirkens historie.

Kveldstur til gamle boplasser på Harestua

Tidlig høst gjennomførte historielaget i samarbeid med kjentfolk fra Harestua med Finn Håkon Heggen i spissen en kveldstur til gamle boplasser sør for Harestuavannet.  Her var det mange spennende plasser og ikke minst historier. At det finnes så mange plasser i denne delen av bygda kom overraskende på flere av de som deltok. Dette er et arbeid som bør utvikles for å gjøre historien kjent, ikke minst for de mange som flytter og bosetter seg sør i bygda.

Knivens historie

På slutten av året ble det arrangert en temakveld om knivens historie. Svein Oppegård som bor i Skåbu hadde tatt turen til Lunner medbrakt både kniver og økser. De frammøtte fikk formidlet kunnskap om ulike knivtyper, hvordan de ble til, om smeder fra Hadeland og alle ulike funksjoner kniven har hatt gjennom historien. Et spennende foredrag fra en dyktig formidler.

Juleavslutning

Det har blitt en tradisjon å ha lagets juleavslutning på Bergo. Risengrynsgrøt, julesanger, fortelling om juletradisjoner og utlodning gjør kvelden mangfoldig og hyggelig. Denne kvelden fortalte Per Frøisli om jul juletradisjoner og juleforberedelser på en gård. Mange av de frammøtte hadde vokst opp eller hadde aner fra gårder. For disse dukket gamle barndomsminner opp igjen. Fordi som ikke hadde en slik bakgrunn ble det gitt liv til en mer ukjent historie. Kjellfrid Moe hadde takket ja til å komme å spille noen julesanger for historielaget. Dette satte de frammøtte stor pris på.

-----------------------------

 Historielagets styre vil benytte anledningen til å takke alle som hver på sin måte har bidratt til en aktiv organisasjon hvor det å skape positivitet og engasjement i lokalmiljøene har vært en viktig drivkraft. 

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?