Lunner Historielag

Årsmelding 2020

Årsmelding 2020

Styret legger med dette fram sin melding fra virksomheten i 2020. Dette har for historielaget som for de fleste andre organisasjoner vært et spesielt år på grunn av smittesituasjonen og påfølgende restriksjoner som ble innført av Regjeringen, tidlig våren 2020. Laget fikk vedtatt sine planer for 2020 på årsmøtet våren 2020. Prosjektene som er rettet mot, først og fremst rydding og vedlikehold av kulturminner er blitt gjennomført. Temakveldene som har vært viktig for historielaget for å kunne formidle lokalhistorisk kunnskap til medlemmer og andre interesserte, er av grunner som nevnt ovenfor bare i liten grad gjennomført. 

Henvendelser fra medlemmer og lokalhistorisk interesserte personer i og utenfor kommunen har i liten grad latt seg påvirke av smittevern situasjonen. Henvendelser om slekt, gamle bilder, navnesaker og lignende er det stor interesse for. Slike henvendelser prøver laget å gi svar på, både gjennom bruk av medlemmer som har kompetanse på områdene, men også ved hjelp av personer «utenfor» laget som sitter inne med stor kunnskap på områdene. Et generelt trekk er at Lunner historielag blir trukket mer og mer med i offentlige plansaker, både som høringsinstans og i noen sammenheng også mer som «fagekspert». Det er stor fagkompetanse blant mange av lagets medlemmer.

Styret:

Styret har etter årsmøtevalget våren 2020 bestått av følgende:

Hugo Hallum, leder

Gunnar Sannerud, styremedlem

Marit Huse, styremedlem

Bjørn Kåre Steinset, styremedlem

Ragnhild Lindstad, styremedlem

Stein Bua, varamedlem

Halvor Gunnar Dølen, varamedlem

Ragnhild Lindstad har i tillegg også ivaretatt funksjonen som kasserer.

Valgkomite:  Anne Britt Hoff , Karin Western og  Geir Berge.

Revisorer: Tor K Munkelien og Arne Fossheim

Hugo Hallum har vært styrets representant i Kontaktforum Hadeland-Amerika

Styremøter:

Historielaget har avholdt bare 3 styremøter i 2020. 2 styremøter i lokalene til Frivilligsentralen og et styremøte i forkant av temakveld på Harestua samfunnshus.

Styret i Lunner historielag har en enkel og «flat struktur», dvs. uten sekretær og nestleder. Ragnhild Lindstad har ivaretatt funksjonen som kasserer. En struktur slik laget har i dag oppleves som riktig i forhold til at styret som helhet får et felles eierforhold til lagets oppgaver.

Medlemmer og informasjon:

Ved utgangen av 2020 hadde Lunner historielag 158 medlemmer. Laget har forsøkt å verve medlemmer gjennom sine aktiviteter og arrangementer. Interessen rundt lagets aktiviteter tyder på at laget burde hatt langt flere medlemmer. 

Laget har hatt mange besøk på sin Facebook-side, som ble opprettet i 2010.Vi godkjenner alle som ber om å bli medlemmer av Facebook-gruppa. 771 var medlemmer av denne gruppa pr 01.02.2021. Dette er 179 flere enn i 2019. Det er imidlertid ikke noe automatikk i at en blir medlem av historielaget selv om en er medlem av Facebook-gruppa. Medlemsskap i laget krever en egen innmelding.   På Facebook-sida har det også blitt lagt ut flere interessante artikler blant annet av Gunnar Sannerud om Gjerdingselva, gamle setervoller i Nordmarka, kullmiler og annet kulturhistorisk stoff. 

Laget har også en hjemmeside www.lunnerhistorielag.com. Den var flittig besøkt også i 2020.  Siden har vært vist 342 234 ganger siden oppstarten (nesten 100 000 i 2020). Både på Facebook-siden og på hjemmesiden har laget informert om sine aktiviteter. Mye lokalhistorisk stoff finnes også på siden «Lunners tapte historie». 

Lagets økonomi:

Lunner historielag har hatt en ordnet økonomi også i 2020. Pr. 31.12.202O hadde laget kr.207.256.81 på plasseringskonto.  Laget fikk dekket noen utgifter fra Lunner kommune i forbindelse med 8.mai arrangementene ved kirken og ved Rundelen.  Det var et overskudd på driften på i overkant av kr 24.000.

Gjennomførte  prosjekter og aktiviteter i 2020:

 Styret har også i 2020 forsøkt å knytte innsatsen mot få prosjekter, slik at disse kunne gjennomføres. De fleste av prosjektene har karakter av å ta vare på og vedlikeholde kulturminner. Dette er arbeid som vil pågå hvert år. 

 Gjennomførte prosjekter:

Bergenske Hovedveg:

Også i 2020 har ivrige dugnadsarbeidere lagt ned mange dugnadstimer. Deler av sommeren var preget av mye nedbør , noe som bidro til at vegetasjonen vokste betydelig mer enn året før. Vind og nedbør bidrar til mer arbeid for dem som har ryddet busker og kratt og fjernet annen vegetasjon gjennom hele traseen. Det har vært nødvendig å flytte noen av skiltene som blir lagt ned gjennom vinterbrøyting.  Traseen har også vært noe utsatt for tyveri av de «små grønne» skiltene. Så langt har de blitt erstattet. Fortsetter dette må flere skilt støpes. 

«Kongevegen» er registret på www.ut.no og mobilappen outtt, i tillegg til at det er lagt ut fyldig informasjon på historielagets hjemmeside.  Facebook er også flittig nyttet for å gjøre traseen gjennom Lunner kjent.  Spesielt på våren og forsommeren er det ofte å se personer som ferdes langs traseen. Det bør nevnes at store deler av traseen også blir flittig nyttet til ridning på hest.

Informasjonsskilt langs Myllsvassdraget

I 2014 ble det satt opp 10 informasjonstavler fra Myllsdammen og ned mot Harestua. Laget har også i 2020 ettersett at informasjonstavlene står slik de skal og at de ikke gror ned av busker og kratt. Mylla løypeforening har dette tiltaket nevnt på sin hjemmeside.

Buttelveien:

Traseen mellom Holteputten (vest for Dæhlin) og Svea er nærmest intakt.

Som de fleste andre traseer i skog og mark så gror denne også igjen. I 2020 ble det ikke ryddet noe i traseen. Dette må gjøres i 2021, mest på grunn av vindfall. Traseen mellom Svea og Grua var det bare mulig å finne igjen på enkelte steder. Befaringen viste at det meste av traseen er ukjennelig.

Rundelen:

Lunner historielag har de senere år på oppdrag fra Lunner kommune hatt ansvar for å holde vedlike de to krigsminnene ved Rundelen og området rundt. I tillegg til klipping av gras gjøres det årlig nødvendig opprydding rundt beplantningen. Den tette skogen bak støtten ble også tynnet ut i 2019 slik at støtten kommer til sin rett. Her fikk laget god hjelp av Lunner allmenning som grunneier. Laget fikk bevilget kr. 10 000 av kulturmidlene til vedlikehold av krigsminnet også for 2020.  Det er viktig at dette tilskuddet opprettholdes i en tid hvor det  er nedskjæringer innenfor kultursektoren.

Den gamle Vollaveien:

Denne gamle ferdselsveien fra Volla og til Nordstrand har mange spennende historiske elementer i nærheten av der traseen går. Rester etter gruvedrift, bergverksdrift, fossiler og rester etter flere boplasser.  Imøtekomne grunneiere har bidratt til at historielaget kunne rydde tre boplasser for vegetasjon slik at plassene kom godt til syne for de som nytter traseen som turvei. Dette viser seg å være mange. Det var nødvendig med rydding av noe vindfall også i 2020.

Brannsprøytehuset ved Lunner kirke:

Området rundt brannsprøytehuset ved Lunner kirke har blitt ryddet og vegetasjonen rundt huset har blitt holdt nede også i 2020. Huset er godt synlig.

Den gamle «kirkevegen» fra Lunner kirke og ned mot Lund

 Våren 2020 hadde laget dugnad for å rydde vegetasjon i denne gamle ferdselsveien. Det er lenge siden denne traseen ble brukt både som skolevei ned mot Lunby skole, men også  som ferdselsvei opp mot kirken. Positive grunneiere , både utenfor og av traseen gjorde en arbeidsom dugnad betydelig  lettere og enklere. Traseen ble raskt en yndet turvei, i et vakkert kulturlandskap. Det er krevende å holde traseen fri for vegetasjon siden deler av traseen har dyrket mark på begge sider.

Gjennomførte aktiviteter i 2020:

Som det står i innledningen til årsmeldingen har laget bare fått gjennomført deler av planene for 2020.

Markering av 8.mai:

De siste årene har skoleklasser fra Lunner barneskole og Harestua skole bidratt med sang i forbindelse med markering av 8.mai ved Lunner kirke og Rundelen. I 2020 ble det på grunn av smittefaren tidlig bestemt at dette ikke kunne gjennomføres . Lunner historielag var imidlertid så heldige å få Vestre Lunner Musikkforening til å spille ved denne anledningen. Dette ga markeringen en meget verdig ramme. Ordfører Tyrdal holdt tale og la på blomster ved minnesmerkene. Om lag 35 personer deltok ved begge markeringene.

Årsmøtet 2020:

Årsmøtet ble avholdt i auditoriet ved Lunner ungdomsskole. Temaet før selve møtet var denne gangen viet kullbrenning ved bruk av kullmiler. Gunnar Sannerud hold et engasjerende foredrag om denne omfattende virksomheten. Kontrollert brenning av trevirke til trekull hadde pågått gjennom flere hundre år.  Trekull , fortalte Sannerud, var nødvendig for blant annet jernframstilling. Jernverkene ved Hakadal, Fossum og Bærum ble spesielt nevnt. Foredraget ble understøttet gjennom bruk av kart og spennende bilder. Dette er lagt ut på hjemmesiden og på Facebook. Sannerud fortalte også om hvorledes kullmilene kunne registreres i databaser.

Årsmøtet i etterkant ble avviklet på en betryggende måte av Ragnar Grina som valgt dirigent.

Temakveld  om «Mine 30 år ved Sandungskalven i Nordmarka»:

16. september hadde Historielaget endelig klart å få Anne Volla til å fortelle om livet gjennom 30 år ved Sandungskalven i Nordmarka. Møtested var samfunnshuset på Harestua. Et meget engasjerende foredrag om kjærlighet, savn, natur, slit-ja alt det et langt liv i på en  plass midt i Nordmarka kan by på. Mange spennende og vakre bilder var en del av fortellingen og ikke minst utklipp fra mange aviser om Sandungskalven og livet der.

Mellom 70 og 80 personer deltok på arrangementet. Den store deltagelsen viste at Nordmarka og fortellinger om og fra Marka har en spesiell tiltrekning blant mange i Lunner .  Det bør nok nevnes i årsmeldingen at det var en viss nervøsitet hos arrangøren etter hvert som salen fyltes opp og køen utenfor fortsatt var lang, selv om både plassering av stoler og antibac tok nødvendig smittevern hensyn.

«Kjenn din kirke»- Grua kirke:

27.august hadde historielaget  i samarbeid med kirkekontoret en samling i Grua kirke. Stein Buan fortalte den  spennende historien om planleggingen  og byggingen av kirken. Både dugnadsinnsatsen og viktigheten av enkelt personers motivasjon og engasjement ble framhevet i realiseringen av kirkebygget. Trond Hem Stenersen viste de frammøtte rundt  i kirken og fortalte om ulikt inventar og utsmykning. Ca 25 personer deltok. 

Annet:

Lunner historielag ga i 2020 høringsuttalelser til kommunens kulturminneplan, reguleringsplanen for Monserudvika på Harestua og kommunens  planprosess for utarbeidelse av kommunens arealdel. Høringen til selve arealdelen vil  bli gjort  i 2021.

Fra G Sannerud sitt foredrag om kullmiler på årsmøtet
Fra G Sannerud sitt foredrag om kullmiler på årsmøtet
Gunnar Sannerud foredrar om kullmiler på årsmøtet
Gunnar Sannerud foredrar om kullmiler på årsmøtet
Fra 8. mai markeringa på Rundelen
Fra 8. mai markeringa på Rundelen
Fra 8. mai markeringa på Rundelen
Fra 8. mai markeringa på Rundelen
Fra 8. mai markeringa på Rundelen
Fra 8. mai markeringa på Rundelen
Fra 8. mai markeringa ved Rundelen
Fra 8. mai markeringa ved Rundelen
Fra 8. mai markeringa ved  Lunner kirke
Fra 8. mai markeringa ved Lunner kirke
Fra 8. mai markeringa ved  Lunner kirke
Fra 8. mai markeringa ved Lunner kirke
Østre Lunner musikkforening
Østre Lunner musikkforening
Fra 8. mai markeringa ved  Lunner kirke
Fra 8. mai markeringa ved Lunner kirke

Dugnad ved Rundelen

Dugnad ved den gamle «kirkevegen» fra Lunner kirke og ned mot Lund

Dugnad ved den gamle «kirkevegen» fra Lunner kirke og ned mot Lund

Grua kirke
Grua kirke
Fra møtet om Grua kirke. Marie Kleven
Fra møtet om Grua kirke. Marie Kleven
Fra møtet om Grua kirke.
Fra møtet om Grua kirke.
Fra møtet om Grua kirke.
Fra møtet om Grua kirke.
Grua kirke
Grua kirke
Sandungskalven
Sandungskalven
Anne Volla. Fra møtet om "Mitt liv i Nordmarka"
Anne Volla. Fra møtet om "Mitt liv i Nordmarka"
Fra møtet om "Mitt liv i Nordmarka"
Fra møtet om "Mitt liv i Nordmarka"
Fra møtet om "Mitt liv i Nordmarka"
Fra møtet om "Mitt liv i Nordmarka"
Hugo Hallum. Fra møtet om "Mitt liv i Nordmarka"
Hugo Hallum. Fra møtet om "Mitt liv i Nordmarka"

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?