Lunner Historielag

Årsmelding 2016

Dette er forsiden på årsmeldingen for 2016. Mange pustet nok lettet ut når de var oppe bakkene mot Haakenstad og veien ti Bergen flatet ut litt.

           ÅRSMELDING  2016

Styret legger med dette fram sin melding fra virksomheten i 2016. Hovedinntrykket fra virksomheten i 2016 har vært stort engasjement, stor deltagelse og mange spennende prosjekter og aktiviteter. Det er mye styret skulle ønske ble gjort, men som det ikke har vært ressurser til. Noe av dette vil årsmøtet finne igjen i prosjektplan og aktivitetsplan for 2017. 

Styret:

Styret har etter årsmøtevalget våren 2016 bestått av følgende:

Hugo Hallum, leder

Hans Gustav Bjørnli, nestleder

Helen Marie Myrvoll

Bjørg Stensrud, kasserer

Irene Thoresen

Kari  Lindstad  Mack, 1.varamedlem

Kai Nordseth, 2.varamedlem

Arrangementskomite`: Roy Stensrud, Grete Fristad  Brennhagen og Astrid Schiong

Valgkomite`: Marie Aubert Kleven, Anne Britt Hoff og Karin Western

Revisorer: Torstein Roen og Jon Bredeveien

Roy Stensrud har vært styrets representant i Kontaktforum Hadeland-Amerika 

Styremøter:

Historielaget har avholdt 8 styremøter og har behandlet 38 saker. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter og prosjekter har naturlig nok vært hovedsakene, men kontinuerlig orientering om den økonomiske situasjonen og henvendelser fra medlemmer og andre interesserte har også stått på dagsorden.  Historielaget har hatt sine styremøter i Frivilligsentralens lokaler på Lunner rådhus. 

Medlemmer og informasjon:

Ved utgangen av 2016 hadde Lunner historielag 108 medlemmer. Laget har forsøkt å verve medlemmer gjennom sine aktiviteter og arrangementer. Interessen rundt lagets aktiviteter tyder på at laget burde hatt langt flere medlemmer.

Laget har hatt mange besøk på sin Facebook-side. Laget har også en hjemmeside www.lunnerhistorielag.com. som var flittig besøkt også i 2016. Hjemmesiden er vist ca.91300 ganger siden den ble opprettet. Ca. 400 er innom hver uke. Både på Facebook-siden og på hjemmesiden har laget informert om sine aktiviteter. Lagets Facebook side har nå 335 medlemmer. Helen M. Myrvoll har hatt hovedansvaret for disse sidene.

Økonomi:

Lunner historielag har hatt en ordnet økonomi også i 2016. Pr. 31.12.2016  hadde laget  kr.161.084,81 på plasseringskonto.  Laget  fikk blant annet tilskudd til flere prosjekter i 2016. Laget mottok kr 10.000 i støtte fra det interkommunale kulturfondet til vedlikeholdet av krigsminnesmerket på Rundelen.  Laget mottok også driftstilskudd på kr. 5000.  Laget fikk dekket noen utgifter fra Lunner kommune i forbindelse med 8.mai arrangementene ved kirken og ved Rundelen. På slutten av året fikk Lunner historielag tilsagn om tilskudd på kr 55.000 fra Sparebankstiftelsen til merking og av registrering av boplasser.  

Gjennomførte prosjekter og aktiviteter i 2016

Styret har også i 2016 forsøkt å knytte innsatsen mot få prosjekter, slik at disse kan gjennomføres og avsluttes. Flere av prosjektene har vært omfattende og arbeidskrevende. Mye av det laget arbeider med er basert på dugnadsinnsats. Med ett unntak har laget gjennomført alle aktiviteter som ble vedtatt på årsmøtet våren 2016. I tillegg har det vært nødvendig å delta i arbeid som ikke har vært en del av vedtatte planer. Slik vil det nok alltid være for en organisasjon som er medlemsbasert.

Bergenske Hovedveg. 

22 . juni hadde historielaget «åpning» av Bergenske hovedvei gjennom Lunner. Åpningen var lagt til Haakenstadgårdene.  Dette var et godt valg, både fordi gårdene ligger øverst i trassen hvor veien slynger seg vakkert nedover mot Billit og ikke minst fordi vertskapet på gårdene hadde lagt alt til rette for at de over 100 personene som deltok skulle få en god opplevelse. En stor takk også til Vestre Lunner musikkforening som spilte ved arrangementet.

Også i 2016 har ivrige dugnadsarbeidere lagt ned mange timer med rydding av busker og kratt, brenning og klipping av gress for å holde traseen åpen for ferdsel.  

«Kongevegen» er registret på www.ut.no og mobilappen Outtt, i tillegg til at det er lagt ut fyldig informasjon på historielagets hjemmeside.  Facebook er også flittig nyttet for å gjøre traseen gjennom Lunner kjent. 

 Informasjonsskilt langs Myllsvassdraget. 

I 2014 ble det satt opp 10 informasjonstavler fra Myllsdammen og ned mot Harestua. Laget har i 2016 forsøkt å etterse at informasjonstavlene står slik de skal og at de ikke gror ned av busker og kratt. Mylla løypeforening har dette tiltaket nevnt på sin hjemmeside. 

Butellveien. 

Traseen mellom Holteputten (vest for Dæhlin) og Svea er nærmest intakt.

Som de fleste andre traseer i skog og mark så gror denne også igjen. I 2016 ble det ryddet noe i traseen mest på grunn av vindfall.  

Rundelen. 

Lunner historielag har de senere år på oppdrag fra Lunner kommune hatt ansvar for å holde de to krigsminnene og området rundt vedlike. I tillegg til klipping av gras hadde laget en større dugnad hvor en gjorde nødvendig opprydding rundt beplantningen. Den tette skogen bak støtten ble også tynnet ut litt slik at støtten kom mer til sin rett. Laget fikk bevilget kr. 10000 av kulturmidlene til vedlikehold av krigsminnet for 2016. 

Vollaveien.

Denne gamle ferdselsveien fra Volla og til Nordstrand har mange spennende historiske elementer i nærheten av der traseen går.Rester etter gruvedrift, bergverksdrift, fossiler og rester etter flere boplasser.  Imøtekomne grunneiere  bidro høsten 2016 til at historielaget kunne rydde tre boplasser for vegetasjon slik at plassene kom godt til syne for de som nytter traseen som turvei. Dette viser seg å være mange. 

Markering av frigjøringsdagen. 

Det er en tradisjon at Lunner historielag har ansvar for markeringen av 8.mai både ved Lunner kirke og ved krigsminnet ved Rundelen.  Varaordfører Halvor Bratlie la ned blomster ved støtten for de falne under 2.verdenskrig både ved Kirken og ved Rundelen. Hadeland janitsjar spilte ved begge markeringene. 

Brannsprøytehuset ved Lunner kirke. 

Historielaget hadde to dugnader sommeren 2016 for å istandsette brannsprøytehuset ved Lunner kirke. Det ble skiftet vindskiebord og taket ble tettet. Det ble også ryddet busker og kratt rundt brannsprøytehuset.  7 personer deltok på dugnadene.

Gravefeltet på Øvre Western. 

I tråd med intensjonene bak søknaden om støtte til prosjektet om midler til tilrettelegging for publikum, deltok historielaget på dugnad med hogging og rydding med sikte på tilrettelegging for publikum.

I mai 2016 var ordfører Tyrdal t.v. og en konsevator fra Fylket på plass ved gravfeltet på øvre Western for å erklære garvfeltet for ”åpnet”. Ordføreren innrømmet da at Lunner kommune ikke hadde vær flinke nok når det gamle ta vare på gamle kultur-minner. T.h. Knut Sterud. Det var servering gamlebygningen  og ute satt folk i silregnet for å høre på kulturkonsevatoren.

Rudsætra. 

Riksantikvaren har uttalt at Rudsætra er av nasjonal verdi. Det var Lunner historielag som høsten 2013 tok initiativ til å få vurdert Rudsætra som krigsminne. Med dette som utgangspunkt  var det 4.juni offisiell fredning av Rudsætra. Medlemmer av Lunner historielag deltok aktivt i gjennomføring av arrangementet. Lunner historielag var også behjelpelig med å søke om midler til restaureringen av sætra før Rudsætras venner fikk eget organisasjonsnummer.

 Årsmøte  inkludert tema om «Kampen om vannet i Nordmarka». 

Sein Erik Kirkebøen som har skrevet en bok om temaet, holdt et spennende kåseri i innledningen til årsmøtet. Ca. 70 personer deltok. Relativt mange overvar også selve årsmøtet. Ulike temaer knyttet til Marka synes å være av stor interesse, ikke bare for historieinteresserte fra Lunner men også utover Lunner sine grenser.

Tema om slektgranskning. 

Historiker Fredrik Snekkerud Bjørge holdt høsten 2016 foredrag om slektsgransking hvor vinklingen var ment å nå alle som deltok, uavhengig av erfaring med slikt arbeid. Om lag 35 personer deltok.  På bakgrunn av spørsmålene underveis synes det som om dette bør være et tema som burde følges opp.   

Temakveld om lokalhistorie. 

20.oktober  holdt Bjørg Sørum lokalhistorisk foredrag om Roa. Sørum har skrevet en bok om temaet som naturligvis var et glimrende utgangspunkt for foredraget. Dette var av stor interesse for de frammøtte og veldig nyttig siden kommunen nå arbeider med et sentrumsprosjekt for Roa. Det bør være et mål å gi noe av det «historiske Roa» ei framtid i et stedsutviklingsprosjekt. Ca. 35 personer  var interesserte deltagere under foredraget. 

 Juleavslutning

Historielaget hadde sin tradisjonelle juleavslutning i slutten av november. I 2016 var dette arrangementet lagt til Bergosentret.  Ca 30 personer deltok.  Det ble servert julegrøt og kaffe med kaker. Åse Lange holdt et spennende foredrag om juleskikker.  Gamle minner dukket opp hos mange av de frammøtte. 

Hva historielaget ikke fikk gjennomført av planlagte aktiviteter i 2016

Kveldsvandring til Grua steinbrudd.

Den vedtatte aktivitetsplan for 2016 som ble vedtatt på årsmøtet innholdt også en kveldsvandring til Grua steinbrudd med Stein Buan som «kjentmann».  Det viste seg at Hadeland turlag arrangerte tur på samme tidspunkt og med samme frammøtested.  Lunner historielag avlyste såldes det planlagte arrangementet.

Historielagets styre vil benytte anledningen til å takke alle som hver på sin måte har bidratt til en aktiv organisasjon hvor det å skape positivitet og engasjement i lokalmiljøene har vært en viktig drivkraft

24.januar 2017

Styret

Arrangementet ved Haakenstad i juni 2016 samlet mye folk i det fine været!

Bronsebukkene som ble funnet på Grindvoll på begynnelsen v 1920-tallet er skikkelig gammel historie. Kopier står utstilt på Lunner Rådhus.

Fredningen av Rudsetra sommeren 2016.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?