Lunner Historielag

Årsmelding 2021

Styret legger med dette fram sin melding fra virksomheten i 2021. I likhet med året 2020 har dette året vært et spesielt år på grunn av smittesituasjonen og påfølgende restriksjoner som ble innført av Regjeringen, tidlig våren 2020.

Laget fikk vedtatt sine planer for 2021 på årsmøtet våren 2021 som ble et digitalt årsmøte. Medlemmene fikk anledning til å være involvert i sakene gjennom at disse ble lagt ut på lagets hjemmeside. Prosjektene som er rettet mot , først og fremst rydding og vedlikehold av kulturminner, ble gjennomført. Temakveldene som har vært viktig for historielaget for å kunne formidle lokalhistorisk kunnskap til medlemmer og andre interesserte, er av grunner som nevnt ovenfor bare i liten grad blitt gjennomført. 

Henvendelser fra medlemmer og lokalhistorisk interesserte personer i og utenfor kommunen har i liten grad latt seg påvirke av smittevern situasjonen. Henvendelser om slekt, gamle bilder, navnesaker og lignende er det stor interesse for. Slike henvendelser prøver laget å gi svar på, både gjennom bruk av medlemmer som har kompetanse på områdene, men også ved hjelp av personer «utenfor» laget som sitter inne med stor kunnskap på områdene.

Et generelt trekk er at Lunner historielag blir trukket mer og mer med i offentlige plansaker, både som høringsinstans og i noen sammenheng også mer som «fagekspert». Det er stor fagkompetanse blant mange av lagets medlemmer. 

Styret takker alle medlemmer som har bidratt i 2021 – både ved dugnader og på andre måter.

Styret:

Styret har etter årsmøtevalget våren 2021 bestått av følgende:

Hugo Hallum, leder

Gunnar Sannerud, styremedlem

Marit Huse, styremedlem

Bjørn Kåre Steinset, styremedlem

Ragnhild Lindstad, styremedlem

Stein Buan, varamedlem

Halvor Gunnar Dølen, varamedlem

Ragnhild Lindstad har i tillegg også ivaretatt funksjonen som kasserer.

Valgkomite: Anne Britt Hoff, Karin Western og Geir Berge.

Revisorer: Tor K Munkelien og Arne Fossheim

Hugo Hallum har vært styrets representant i Kontaktforum Hadeland-Amerika

Styremøter:

Historielaget har avholdt bare 4 styremøter i 2021. Alle styremøtene i lokalene til Frivilligsentralen. 

Etter vedtektene skal styret konstituere seg selv. Styreleder velges på lagets årsmøte. Utover dette er det styret selv, i henhold til vedtektene, som bestemmer hvilke andre styrefunksjoner styret skal inneha i årsmøteperioden.

Medlemmer og informasjon:

Ved utgangen av 2021 hadde Lunner historielag i overkant av 170 medlemmer. Laget har forsøkt å verve medlemmer gjennom sine aktiviteter og arrangementer. Interessen rundt lagets aktiviteter tyder på at laget burde hatt langt flere medlemmer.

Laget har hatt mange besøk på sin Facebook-side, som ble opprettet i 2010.Vi godkjenner alle som ber om å bli medlemmer av Facebook-gruppa. 893 var medlemmer av denne gruppa pr 20.02.2022. Det er imidlertid ikke noe automatikk i at en blir medlem av historielaget selv om en er medlem av Facebook-gruppa. Medlemskap i laget krever en egen innmelding. På Facebook-sida har det også blitt lagt ut flere interessante artikler blant annet om turistutviklingen i Mylla-Svea området og annet kulturhistorisk stoff.

Gunnar Sannerud har lagt ut på vår Facebook-side artikler og bilder fra fleire vandringer i 2021 blant annet langs Butlerveien, tømmerrenne ved Stryken, skiutfarter og konkurranser fra Harestua og Stryken, Bygata, flisbaner og fra ulike Nordmarksplasser som Østbråtan, Båhussætra og Katnosa.

Laget har også en hjemmeside www.lunnerhistorielag.com. som var flittig besøkt også i 2021.  Både på Facebook-siden og på hjemmesiden har laget informert om sine aktiviteter. Mye lokalhistorisk stoff finnes også på andre sider som ”Gamle bilder fra Lunner”, ”Lunners tapte historie”, ”Roa før i tida”, ”Du vet du har bodd på Harestua….”, ja, ”Gamle bilder fra Oslo”, kan også bidra til lokalhistorisk  kunnskap om Lunner.

Lagets økonomi:

Lunner historielag har hatt en ordnet økonomi også i 2021. Pr. 31.12.2021 hadde laget kr.207.607.81 på plasseringskonto. Laget fikk dekket noen utgifter fra Lunner kommune i forbindelse med 8.mai arrangementene ved kirken og ved Rundelen. Det var et overskudd på driften på i overkant av kr 13.00

Gjennomførte prosjekter og aktiviteter i 2021:

Styret har også i 2021 forsøkt å knytte innsatsen mot få prosjekter, slik at disse kunne gjennomføres. De fleste av prosjektene har karakter av å ta vare på og vedlikeholde kulturminner. Dette er arbeid som vil pågå hvert år. 

Bergenske Hovedveg:

Også i 2021 har ivrige dugnadsarbeidere lagt ned mange dugnadstimer. Deler av sommeren var preget av mye nedbør , noe som bidro til at vegetasjonen har vokst betydelig. Historielaget fikk god hjelp til klipping av vegetasjon fra Røste og nordover til Haakenstad. Dette ble gjort ved hjelp av Lunner kommune og kommunens klippeutstyr og ikke minst ved hjelp av Ivar Haakenstad. Vind og nedbør bidro til mye arbeid for dem som har ryddet busker og kratt og fjernet annen vegetasjon gjennom hele traseen.  Det har vært nødvendig å flytte noen av skiltene før vinterbrøytingen tok til.  Også i 2021 har de «små grønne» skiltene vært noe utsatt for tyveri. Så langt har de blitt erstattet. Fortsetter dette må flere skilt støpes.

 «Kongevegen» er registret på www.ut.no og mobilappen outtt, i tillegg til at det er lagt ut fyldig informasjon på historielagets hjemmeside.  Facebook er også flittig nyttet for å gjøre traseen gjennom Lunner kjent. Spesielt på våren og forsommeren er det ofte å se personer som ferdes langs traseen. Det bør nevnes at store deler av traseen også blir flittig nyttet til ridning på hest.

Informasjonsskilt langs Myllsvassdraget

I 2014 ble det satt opp 10 informasjonstavler fra Myllsdammen og ned mot Harestua. Laget har også i 2021 ettersett at informasjonstavlene står slik de skal og at de ikke gror ned av busker og kratt. Mylla løypeforening har dette tiltaket nevnt på sin hjemmeside.

Buttelveien:

Traseen mellom Holteputten (vest for Dæhlin) og Svea er nærmest intakt.

 I 2021 ble det ryddet betydelig i traseen. Dette må gjøres også i 2022, mest på grunn av vindfall. Traseen mellom Svea og Grua ble befart i 2021. Deler er lett å gå, andre deler av traseen ned mot Grua er vanskeligere å lokalisere på grunn av hogst.

Rundelen:

Lunner historielag har de senere år på oppdrag fra Lunner kommune hatt ansvar for å holde de to krigsminnene ved Rundelen og området rundt vedlike. I tillegg til klipping av gress gjøres det årlig nødvendig opprydding rundt beplantningen. Den tette skogen bak støttene ble tynnet ut i 2019 slik at støttene kom til sin rett. I 2021 ble flaggstangen malt gjennom dugnadsarbeid. Dette var en betydelig utfordring da stangen ikke kunne tas ned. Malingen måtte utføres gjennom å nytte lange stiger. Det er nå montert en teknisk anordning som gjør at selve stangen kan låres ned. Dette vil gjøre vedlikeholdt mye enklere. Laget fikk bevilget kr. 10 000 av kulturmidlene til vedlikehold av krigsminnene. Det er viktig at dette tilskuddet opprettholdes i en tid hvor det er nedskjæringer innenfor kultursektoren. Det er en dugnadsgjeng fra Harestua ledet av Finn Håkon Heggen som gjør det meste av dugnadsarbeidet ved Rundelen. 

Den gamle Vollaveien:

Denne gamle ferdselsveien fra Volla og til Nordstrand har mange spennende historiske elementer i nærheten av der traseen går. Rester etter gruvedrift, bergverksdrift, fossiler og rester etter flere boplasser.  Imøtekomne grunneiere har bidratt til at historielaget har kunnet holde de tre boplasser fri for vegetasjon slik at plassene kommer godt til syne for de som nytter traseen som turvei. Dette viser seg å være mange. Langs deler av traseen har det vært betydelig vindfall sommer/høst 2021. Det måtte profesjonell hjelp til for å rydde traseen. Mjøsen skog som nyttet skogsmaskiner i hele området, gjorde et flott arbeid i deler av traseen. Også privatpersoner har deltatt i rydde arbeidet.

Brannsprøytehuset ved Lunner kirke:

Området rundt brannsprøytehuset ved Lunner kirke har blitt ryddet og vegetasjonen rundt huset har blitt holdt nede også i 2021. Huset er godt synlig.

Den gamle «kirkevegen» fra Lunner kirke og ned mot Lund:

Våren og sommeren 2021 har flere av lagets medlemmer bidratt med å holde vegetasjonen nede i denne gamle ferdselsveien. Det er lenge siden denne traseen ble brukt både som skolevei ned mot Lunby skole, men også som ferdselsvei opp mot kirken. Positive grunneiere, både utenfor og av traseen gjør at vedlikeholdsarbeidet blir betydelig lettere og enklere. Traseen er en yndet turvei, i et vakkert kulturlandskap. Det er krevende å holde traseen fri for vegetasjon siden deler av traseen har dyrket mark på begge sider.

Gamle husværer:

Arbeidet med å registrere og merke gamle husværer startet for alvor opp i 2016. Det er registrert og merket over 100 gamle boplasser i Lunner, de fleste i vestre Lunner og nordre Jevnaker hvor arbeidet hadde sinopprinnelse. Historielaget har ikke hatt noe organisert arbeid i forbindelse med vedlikehold av skiltingen, men flere enkeltpersoner bidrar til et visst ettersyn.

Gjennomførte aktiviteter i 2021:

Som det står i innledningen til årsmeldingen har laget bare fått gjennomført deler av planene for 2021.

Markering av 8.mai:

De siste årene har skoleklasser fra Lunner barneskole og Harestua skole bidratt med sang i forbindelse med markering av 8.mai ved Lunner kirke og Rundelen. Vestre Lunner Musikkforening spilte i 2020. I 2021 ble det på grunn av smittefaren tidlig bestemt at dette ikke kunne gjennomføres. Lunner historielag var imidlertid så heldige å få Tormod Holm til å spille ved denne anledningen. Dette ga markeringen en meget verdig ramme.

Ordfører Tyrdal holdt tale og la på blomster ved minnesmerkene. Om lag 40 personer deltok ved begge markeringene.

Temakveld  om «Turistutvikling i Mylla og Svea området»

19. oktober holdt Nils Voje Johansen foredrag over temaet «Mylla og Svea, turistutvikling 1880-1960»

Ca. 50 personer var til stede i auditoriet ved Lunner ungdomsskole. Voje Johansen fortalte om de først pionerene som gikk på ski fra hovedstaden og nordover i Marka. Etter hvert økte trafikken . En fikk en ansats av «masseturisme», først gjennom «skitogene» som tok turister opp til Grua. Noe senere ble husmannsplasser og setre tatt i bruk til overnatting, og etter hvert de første landstedene. På 1930 tallet skyter hyttebyggingen fart og en fikk sportsstuer både på Mylla og Svea. 

Julegrøt

Året 2021 ble avsluttet med det tradisjonelle julegrøtselskapet. Karl Emil Grina fortalte om juletradisjoner på gården Lo. Laila Grønbakken og Liv Blyverket bidro til en hyggelig atmosfære gjennom muntre musikalske innslag.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?