Lunner Historielag

Årsmelding 2018

Årsmelding 2018

Det kan ikke legges inn foto her. Ønsker du å se årsmelding med foto må du gå inn på Facebookgruppen.

Styret legger med dette fram sin melding fra virksomheten i 2018. Som vanlig har det vært stort engasjement i forbindelse med gjennomføringen av vedtatte planer, men også i forbindelse med henvendelser laget får, ikke bare fra personer bosatt i kommunen, men også fra personer bosatt utenfor Hadeland. Et generelt trekk er at Lunner historielag blir trukket mer og mer med i offentlige plansaker, både som høringsinstans og i noen sammenheng også mer som «fagekspert». Det er stor fagkompetanse blant mange av lagets medlemmer. Navnesaker, reguleringssaker og forberedelse av arbeidet med kulturminneplan er slike saker. Det er mye styret skulle ønske ble gjort,  men som det ikke har vært menneskelige ressurser til.   Temakveldene historielaget arrangerer ser ut til å ha stor lokalhistorisk interesse. Ca. 500 personer deltok på temakveldene i 2018.

Styret:

Styret har etter årsmøtevalget våren 2018 bestått av følgende: 

Hugo Hallum, leder

Helen Marie Myrvoll, nestleder

Per Otto Asak

Geir Berge

Kjersti Blyverket

Kari  Lindstad  Mack, 1.varamedlem

Kari Brokerud, 2.varamedlem

Arrangementskomite`: Astrid Schiong, Ragnhild Lindstad og Johnny Jokerud

Ragnhild Lindstad har i tillegg også ivaretatt funksjonen som kasserer.

Valgkomite`: Anne Britt Hoff, Karin Western og Aslaug Blyverket

Revisorer: Torstein Roen og Arne Fossheim 

Hugo Hallum har vært styrets representant i Kontaktforum Hadeland-Amerika 

Styremøter:

Historielaget har avholdt 6 styremøter og har behandlet 23 saker. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter og prosjekter har naturlig nok vært hovedsakene, men kontinuerlig orientering om den økonomiske situasjonen og henvendelser fra medlemmer og andre interesserte har også stått på dagsorden.  Historielaget har hatt sine styremøter i Frivilligsentralens lokaler på Lunner rådhus. 

Medlemmer og informasjon:

Ved utgangen av 2018 hadde Lunner historielag 125 medlemmer. Laget har forsøkt å verve medlemmer gjennom sine aktiviteter og arrangementer. Interessen rundt lagets aktiviteter tyder på at laget burde hatt langt flere medlemmer. 

Laget har hatt mange besøk på sin Facebook-side. Laget har også en hjemmeside www.lunnerhistorielag.com. som var flittig besøkt også i 2018. Hjemmesiden er vist ca.

17 000 ganger siden den ble opprettet. Mellom 800 og 1300 personer er innom hver uke. Både på Facebook-siden og på hjemmesiden har laget informert om sine aktiviteter. Lagets Facebook gruppe  har nå 514 medlemmer. Helen M. Myrvoll har hatt hovedansvaret for hjemmesiden og Facebookgruppen. 

Lagets økonomi:

Lunner historielag har hatt en ordnet økonomi også i 2018. Pr. 31.12.2018  hadde laget  kr.204.844.81 på plasseringskonto.  Laget fikk blant annet tilskudd på kr 35.000 til registrering og merking av boplasser i 2018. Laget mottok kr 10.000.00  i støtte fra det interkommunale kulturfondet til vedlikeholdet av krigsminnesmerket på Rundelen.  Laget mottok også driftstilskudd på kr 3 000. 00.  Laget fikk dekket noen utgifter fra Lunner kommune i forbindelse med 8. mai arrangementene ved Lunner kirke og ved Rundelen.  

Gjennomførte prosjekter og aktiviteter i 2018 

Styret har også i 2018 forsøkt å knytte innsatsen mot få prosjekter, slik at disse kan gjennomføres og avsluttes. Flere av prosjektene har vært omfattende og arbeidskrevende, spesielt kan nevnes registrering og merking av gamle boplasser. Mye av det laget arbeider med er basert på dugnadsinnsats. 

Gjennomførte prosjekter: 

Bergenske Hovedveg:

Også i 2018 har ivrige dugnadsarbeidere lagt ned mange dugnadstimer. Sommeren 2018 var tørr , noe som bidro til at vegetasjonen vokste mindre enn gjennom sommeren 2017. Dette bidro til mindre arbeid for de som har ryddet busker og kratt og fjernet annen vegetasjon gjennom hele traseen. Det har vært nødvendig å flytte noen av skiltene slik at informasjonen om vegen ble mer synlig for publikum.. 

«Kongevegen» er registret på www.ut.no og mobilappen outtt, i tillegg til at det er lagt ut fyldig informasjon på historielagets hjemmeside.  Facebook er også flittig nyttet for å gjøre traseen gjennom Lunner kjent.  Spesielt på våren og forsommeren er det ofte å se personer som ferdes langs traseen. Det bør nevnes at store deler av traseen også blir flittig nyttet av ridning på hest. 

Informasjonsskilt langs Myllsvassdraget

I 2014 ble det satt opp 10 informasjonstavler fra Myllsdammen og ned mot Harestua. Laget har også i 2018 ettersett at informasjonstavlene står slik de skal og at de ikke gror ned av busker og kratt. Mylla løypeforening har dette tiltaket nevnt på sin hjemmeside. 

Buttelveien

Traseen mellom Holteputten (vest for Dæhlin) og Svea er nærmest intakt. Som de fleste andre traseer i skog og mark så gror denne også igjen. I 2018 ble det ryddet noe i traseen mest på grunn av vindfall. Traseen mellom Svea og Grua var det bare mulig å finne igjen på enkelte steder. Befaringen viste at det meste av traseen er ukjennelig. 

Rundelen

Lunner historielag har de senere år på oppdrag fra Lunner kommune hatt ansvar for å holde de to krigsminnene og området rundt vedlike. I tillegg til klipping av gras gjøres det årlig nødvendig opprydding rundt beplantningen. Den tette skogen bak støtten ble også tynnet ut litt slik at støtten kommer til sin rett. Laget fikk bevilget kr. 10 000 av kulturmidlene til vedlikehold av krigsminnet for 2018. Lunner historielag har skriftlig forespurt grunneier Lunner Allmenning om det er mulig å hugge noen av de store granene i bakkant av støttene. Dette arbeidet er ment å gjøres på dugnad våren 2019 etter at allmenningen ga positiv tilbakemelding på at de største trærne kunne hogges. 

Registrering og merking av gamle boplasser

Historielaget fikk i 2017 et tilskudd på kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen til registrering og merking av gamle boplasser. Disse midlene ble brukt til innkjøp av trykkimpregnerte stolper, utforming og kjøp av skilt samt jordspyd og stolpehatter i aluminium. Arbeidet er omfattende da det innebærer kontakt med grunneier, befaring i marka, tilpasning av stolper, noe fjerning av busker og kratt og ikke minst kunnskap om plassen og dens beliggenhet. Om lag 60 plasser er nå merket, de fleste i Vestre Lunner og Sognsbygda, men også noen i Mylla området. På slutten av året ble det også merket 5 gamle boplasser i Harestua området. Dette gjennom midler laget fikk bevilget av Sparebankstiftelsen sensommeren 2018.

Vollaveien

Denne gamle ferdselsveien fra Volla og til Nordstrand har mange spennende  historiske elementer i nærheten av der traseen går. Rester etter gruvedrift, bergverksdrift, fossiler og rester etter flere boplasser. Imøtekomne grunneiere har bidratt til at historielaget kunne rydde tre boplasser for vegetasjon slik at plassene kom godt til syne for de som nytter traseen som turvei. Dette viser seg å være mange. Det var nødvendig med rydding av noe vindfall i 2018. 

Brannsprøytehuset ved Lunner kirke

Området rundt brannsprøytehuset ved Lunner kirke har blitt ryddet og vegetasjonen rundt huset har blitt holdt nede også i 2018. Huset er godt synlig. Malearbeidet av huset og informasjonstavle står nå ferdig etter dugnadsarbeid sommeren 2018. 

Rudsætra

Riksantikvaren har uttalt at Rudsætra er av nasjonal kulturminneverdi. Det var Lunner historielag som høsten 2013 tok initiativ til å få vurdert Rudsætra som krigsminne. Lunner historielag har ikke noen formell rolle i tilknytning til Rudsætra. Laget prøver imidlertid å markedsføre ulike arrangement på sætra gjennom sine hjemmesider. Laget har også forsøkt å være behjelpelig i forbindelse med forhåndsomtale av ulike arrangement.  

Gjennomførte aktiviteter i 2018: 

Som det står i innledningen til årsmeldingen har det vært stor interesse for lagets temakvelder. På enkelte arrangement har det vært i overkant av 70 personer tilstede. Samlet deltok over 500 personer gjennom året på temakveldene. 

Årsmøtet 2017 med tema om «Slipp på Hadeland gjennom 2. verdenskrig»

Ovennevnte tema var et samarbeid med NIVO på Hadeland. Oberstløytnant Stein W. Aasland fra Forsvarets Museer holdt foredrag om organisering og gjennomføring av flyslipp, hva som kom i slippet, containere, slitet med å samle inn og sikre forsyningene (våpen, ammunisjon, sabbotasjemateriell mv.) Aasland viste også flere relevante bilder fra temaet. 

Temakveld om «Kalkindustrien i Lunner»

Temakvelden viste at det er mange som ikke vet at Lunner har en lang historie knyttet til kalkindustri. Periodevis var mer enn 120 personer sysselsatt i «kælken». Rune Arenfeldt Berg holdt foredrag om temaet for mange tilhørere. Fokus var de geologiske forutsetningene,  men også mye om hvordan det var mulig å  utvikle en slik omfattende industri i  Lunner. 

Markering av frigjøringsdagen

Det er en tradisjon at Lunner historielag har ansvar for markeringen av 8. mai både ved Lunner kirke og ved krigsminnet ved Rundelen.  Ordfører Harald Tyrdal la ned blomster ved støtten for de falne under 2.verdenskrig både ved kirken og ved Rundelen. 80 elever fra Lunner barneskole og Harestua skole deltok med sang ved Lunner kirke og Rundelen. Etter markeringen ved Rundelen fikk de som ønsket det anledning til å bli med til krigsminnet  i Oslo «Dette er et fint» sted. 

Kunstneren Victor Lind tok initiativ til denne parken for å minnes historien rundt et gartneri som lå der i 1942 og som var utgangspunkt for frakt av flere hundre jøder over til nabolandet Sverige.   

Temakveld om «Livet på Storflåtån i Nordmarka»

Forfatter Eva Huseby holdt foredrag om familien som solgte eiendommen sin på Mylla i 1912 og som slo seg ned på plassen Storflåtån i Nordmarka. Dette var en fortelling om blant annet kjærlighet og lidenskap, om lengsel og vemod, og gårdsdrift og også litt om klassemotsetninger. Huseby viste også flere bilder fra Nordmarka. Nordmarka engasjerer folk i Lunner. Denne temakvelden ble holdt på en av de varmest kveldene , sommeren 2017, noe som nok bidro til at mange ikke fikk høre denne fasinerende historien. 

Busstur gjennom Nordmarka

Lunner historielag gjennomførte en busstur gjennom Nordmarka 24. august i 2018. Turen gikk fra Stryken til Gjerdingen, Katnosa gård, Østhagan, Sandungen gård, Hakkloa, Kikut og Kobberhaugen. Det var små stopp  underveis. Det var middag på Kobberhaughytta. Turen gikk videre gjennom Sørkedalen, noe som var en fin løsning for å minimalisere ferdselen i Marka. Bussen tok 45 passasjerer og var fullbooket. Om lag 20 personer i tillegg hadde ytret ønske om å få delta på turen. Liv Blyverket med sin torader, guiden Per Bekkevold og ikke minst opplysninger og historier fra de som deltok, gjorde turen til en minnerik tur. Lunner historielag har sendt en takk til Løvenskiold for imøtekommenhet med hensyn til turen. 

Tur til det gamle finnetorpet Snellingen

I begynnelsen av september hadde historielaget en lørdagstur til Snellingen. Til tross for øsende regnvær deltok om lag 30 personer på vandringen fra Brovold til Snellingen. Kari Lindstad Mack orienterte om nedre og midtre Snellingen. Hun fortalte om «levd liv» på Snellingen basert på samtale med Iver Erstad. På Øvre Snellingen fikk hun også «selskap» av Anne Lise Stokkerud som er en av 9. generasjon eier av Øvre Snellingen. Historielaget fikk anledning til å komme inn i hovedhuset på Øvre Snellingen.  Fortellingene fra Snellingen gjorde sterkt inntrykk på mange. 

Temakveld om «Husmannsvesenet i Lunner»

Kari Mette Avtjern foredro om husmannsvesenet i Lunner. Etter en generell innledning om husmannsvesenet generelt fortalte hun om hvor omfattende husmannsvesenet i Lunner var.  Hun fortalte om endringer i vesenet over tid fortalt gjennom enkelte personer og familier. Foredraget ble supplert med fotografier av husmenn og bilder fra plasser. Helen Myrvoll fortale og viste bilder om registreringen og merkingen av gamle boplasser i Vestre Lunner. Dette arbeidet er en del av prosjektet som laget fikk midler til gjennom Sparebankstiftelsen i 2018. 

Temakveld om «Utvandringen fra Hadeland til Amerika»

Leder av kontaktforum Hadeland-Amerika, Ole Gamme fortalte om den omfattende utvandringen fra Hadeland til Amerika. Mer enn 12000 personer fra Hadeland utvandret mellom 1850 og fram til 1. verdenskrig. Gamme fortalte om databasen hvor kontaktforum har samlet opplysninger over ca. 11700 som har utvandret. Disse opplysningene er samlet på om lag 1700 familieskjema. Gamme viste også hvordan det er mulig å følge personer fra de forlot Norge og videre over i deres nye hjemland.  Til slutt orienterte Gamme om at det i juni 2019 kommer mellom 60 og 70 norskamerikanere til Hadeland, mange for å besøke stedene hvor deres forfedre var født og levde før de utvandret. 

Grøtfesten

Som avslutning på «aktivitetsåret» arrangerte historielaget den tradisjonelle grøtfesten  på Bergosentret. Ole Bjøralt fortale om juleforberedelser og julefeiringen da han var ung. Fortellingene var ledsaget av egne tegninger. Grethe Fristad  Brendhagen  spilte noen julesanger i tillegg fikk «julegrøten» besøk av Gisle Sløtte  og Tormod Hval på fele og Tove Kanten på torader. Gunnar Berge var konfransier

Historielagets styre vil benytte anledningen til å takke alle som hver på sin måte har bidratt til en aktiv organisasjon hvor det å skape positivitet og engasjement i lokalmiljøene har vært en viktig drivkraft. 

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?