Lunner Historielag

Hugo Hallum har vært Historielagets utmerkede leder i 2014.

Årsmelding   2014 

Styret legger med dette fram sin årsmelding hvor hovedinntrykket fra virksomheten i 2014 har vært stort engasjement, stor deltagelse og mange spennende prosjekter.

 Styret:

Styret har i 2014 bestått av følgende: 

Hugo Hallum, leder

Hans Gustav Bjørnli, nestleder

Helen M. Myrvoll, sekretær

Bjørg Stensrud, kasserer

Irene Thoresen, varamedlem

Kari Mack, 1.varamedlem

Inger Lise Saga, 2.varamedlem

Arrangementskomite`: Roy Stensrud, Aase Kauserud og Grete Fristad Brendhagen 

Valgkomite`: Marie A.Kleven, Anne Brodtkorp og Øystein Vold

Revisorer: Gudbrand Bjøralt og Jon Bredeveien 

Roy Stensrud har vært styrets representant i Kontaktforum Hadeland-Amerika 

Styremøter:

Historielaget har avholdt 7 styremøter og har behandlet 45 saker. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter og prosjekter har vært hovedsakene. Etter å ha hatt styremøter både på Lunner barneskole og i et møterom ved siden av kommunestyresalen på Lunner rådhus har styret hatt de siste styremøtene i lokalene til Frivilligsentralen. 

Medlemmer og informasjon:

Ved utgangen av 2014 hadde Lunner historielag omlag 115 medlemmer. Laget har forsøkt å verve medlemmer gjennom sine aktiviteter og arrangementer. 

Laget har hatt mange besøk på sin Facebook-side. Laget har også en hjemmeside www.lunnerhistorielag.com. Både på Facebook-siden og på hjemmesiden har laget informert om sine aktiviteter. Helen M. Myrvoll har hatt hovedansvaret for disse sidene. 

Lagets økonomi:

Lunner historielag har hatt en ordnet økonomi også i 2014. Laget fikk blant annet tilskudd til flere prosjekter i 2014. Laget mottok kr 15.000 i støtte fra Lunner allmenning til prosjektet om Myllsvassdraget.   Lunner historielag fikk bevilget kr 21.000 i støtte til skilting av Bergenske hovedveg samt kr 10.000 fra landslaget for lokalhistorie til «Brannsprøytehuset» ved Lunner kirke. På tampen av 2014 søkte Lunner historielag om midler fra Sparebankstiftelsen til informasjonstavler og egnede bord og krakker langs Bergenske hovedveg. Søknaden avgjøres våren 2015. 

Gjennomførte  prosjekter i 2014: 

I årsmeldingen for 2013 uttaler styret at «det har ikke vært stor aktivitet i tilknytning til historielagets prosjekter». Med dette som bakgrunn vedtok styret å prioritere 3 prosjekter for 2014.  Dette har bidratt til en samling av ressursene både i forhold til en betydelig dugnadsinnsats og ikke minst i forhold til ekstern finansiering 

Bergenske Hovedveg:

Traseen er ryddet fra Lunners grense ved Stryken og ned Grualia. Det har vært utført et betydelig dugnadsarbeid. Mye av strekningen er gått opp med GPS og det er satt opp merkeskilter. 

Myllsvassdraget:

Det er utformet og satt opp 10 informasjonstavler fra Myllsdammen og ned mot Harestua. Informasjonstavlene er produsert  i aluminium av Tretex AS på Lunner. 

Brannsprøytehuset ved Lunner kirke:

Huset ble flyttet litt bakover. Det er rettet opp og råtne bord ble skiftet. Huset er satt inn med grunnbeis. Det er fjernet en del kvister og kratt rundt huset. 

Rudsetra:

Det bør også nevnes at Lunner historielag i 2014 har  vært en betydelig pådriver i arbeidet med fredning av Rudsetra. Laget hadde en befaring til setra i mai 2014. På slutten av året inngikk grunneier Lunner  almenning  en utleieavtale med Randsfjordmuseene med tidsperspektiv på 40 år. En av intensjonene i 2014 var at arbeidet med fredning av Rudsetra  som krigsminne skulle intensiveres og fredes på en slik måte at setra skal kunne brukes i historisk sammenheng. Riksantikvaren ga i 2014 signaler om fredning. 

Gjennomførte aktiviteter i 2014:

Lunner historielag har gjennomført en rekke ulike aktiviteter i 2014, både planlagte og aktiviteter som var mer ad-hoc preget.  Nedenfor følger en kort omtale av de aktivitetene som inngikk i lagets årsplan for 2014: 

Årsmøte, inkludert tema om tatere og loffere:

Før det ordinære årsmøtet i 2014 arrangerte historielaget en temakveld hvor  folkeminnegransker Thor Gotaas fortalte fra sine bøker med hovedvekt på

loffere, tatere og omstreifere. Gotaas la vekt på både den historiske utviklingen og situasjonen i dag. Det var ca. 70 deltagere hvor flere også tok del i årsmøtet. 

Arrangement i Kirkestua om Lunnertoppens historie:

Konsentrasjon av gårder i nærheten av Lunner kirke dannet den historiske rammen rundt  foredraget  Hans Gudmund Lunder holdt for om lag 100 interesserte. Historiske tema om gårder og slekter interesserer mange. 

Markering av 8.mai:

Det er en tradisjon at Lunner historielag har ansvar for markeringen av 8.mai både ved Lunner kirke og ved krigsminnet ved Rundelen. Så også i 2014. Ordfører Harald Tyrdal la ned blomster ved Lunner kirke og Knut Dalen la ned blomster ved Rundelen. Ved begge arrangementene deltok elever fra barneskolene, noe som også plasserte markeringen i skjæringspunktet mellom fortid og framtid.  

Vandringer:

Vandringer på historisk grunn er en viktig del av Lunner historielag sin virksomhet. I mai arrangerte laget med Harald Blisten som kjentmann en vandring  langs deler av Bergenske Hovedveg, fra Haakenstad og mot Grans grense. Det var omlag 25 deltagere. Noe senere på sommeren gikk vandringen på deler av Den Gamle Møllevegen. Ester Haga, Irene Thoresen og Roy Stensrud var «kjentfolk» på dette arrangementet. Som på vandringen på Bergenske Hovedveg var det omlag 25 deltagere på vandringen langs Gamle Møllevegen. 

Grunnlovsjubileet – tur til Eidsvoll:

Både nasjonalt og lokalt stod 2014 i «Grunnlovens tegn».  På etter sommeren arrangerte Lunner historielag tur til Eidsvollsbygningen. De om lag 50 personene som deltok fikk en spennende omvisning i Eidsvoll bygningen, spennende både historisk og estetisk. På forhand hadde Kari Mack gitt deltagerne nyttig kunnskap om flere av de som utgjorde «Eidsvollsmennene». 

Temakveld på Bergverksmuseet:

Senhøstes arrangerte Lunner historielag en temakveld i de flotte lokalene til Hadeland Bergverksmuseum på Grua. Solfrid Myhre,n avdelingsleder ved museet orienterte om bergverksdriften med hovedvekt på den historiske utviklingen. Det var om lag 30 deltagere. Spørsmålene både under orienteringen og i etterkant av møtet viste at dette med bergverksindustri og utviklingen av denne i vårt nærmiljø, ble mottatt med stor interesse. 

Juleavslutning:

Aktivitetsåret ble avsluttet med julegrøt på Skogglimt. 2014 har vært et år med mange markeringer. Historielaget juleavslutning stod naturligvis i «Prøysenårets tegn». Historielaget var så heldig å få Kjell Jonsebråten til å lese noen stubber fra Alf Prøysens rikholdige skattekiste, stubber med hovedvekt på julen. Ja, ikke nok med det. Historielaget har talenter også innenfor egne rekker. Grete Fristad Brendhagen spilte og sang Prøysen og supplerte Jonsebråten på en utmerket måte. Det var om lag 20 personer som deltok på arrangementet. 

En årsmelding skal ideelt både være tilbakeskuende og framtidsrettet. Styret har valgt å konsentrere seg om virksomheten i 2014. Den framtidsrettede virksomheten har styret forsøkt å få fram i handlingsplanene for 2015 som ligger til behandling på årsmøtet 24. februar 2014. Mange av aktivitetene og prosjektene bygger på virksomheten i 2014.

Styret vil benytte anledningen til å takke alle som hver på sin måte har bidratt til en aktiv organisasjon hvor det å skape positivitet i lokalmiljøene har vært en viktig drivkraft.

5.januar 2015

Styret

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?