Lunner Historielag

Standard side

Prosjektplan og skjøtselsplan

Bygningene på Øvre Western før den eldste ble revet på begynnelsen av 1940 tallet.

Prosjekt- og skjøtselsplan utarbeidet av Knut Sterud 

NB. Bildene det henvises til er ikke tilgjengelige i denne artikkelen. Det opplyses også at gravfeltet ligger i tilknytting til Den Bergenske Kongeveg. Dette er ikke riktig.

Tilrettelegging av større gravfelt på Øvre Vestern Gnr/Bnr 8/1 og etablering av kultursti i nærområdet Grindvoll i Lunner kommune 2015-2017 Brandbu/Grindvoll/Lillehammer 6. februar 2016 Hadeland Museumslag Lunner Historielag Grindvoll Vel Oppland Fylkeskommune, Kulturarvenheten Grunneier Knut Sterud Tlf. 90 66 70 00 E-post: post@grinaker.net

1. Bakgrunn
Gravfeltet på Øvre Vestern er et unikt kulturminne på Hadeland og omfatter et tidligere beiteområde på ca. 15 daa som nå er gjengrodd med bar- og lauvskog. I tillegg grenser området inntil et tidligere beiteområde på ca. 30 daa som består av granskog, hvor det også finnes kulturminner. Skilting og tilrettelegging av det store og unike gravfeltet på Øvre Vestern har en lang forhistorie, og Lunner Historielag har tidligere engasjert seg sterkt i saken. Grunneier Karsten Western har stilt seg positiv til prosjektet.


I forståelse med grunneier Karsten Western og Karin Western og tok Marie A. Kleven, daværende leder i Lunner historielag, senhøstes 2012 opp spørsmålet om skilting og tilrettelegging av det store gravfeltet på Øvre Vestern med ordføreren i Lunner kommune. Dette ble gjort i forbindelse med budsjettbehandlingen i Lunner kommune. Historielaget fikk ikke gjennomslag i budsjettbehandlingen, men søknaden ble overført til Lunner kommunes kulturfond, som i juni 2013 bevilget kr 30 000 til prosjektet. I april 2014 ga Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Jevnaker Lunner Nittedal tilsagn om kr 30 000, som utbetales etter faktura. Lunner Historielag har søkt om utsettelse på utbetaling av dette til 2016.
Kontakt med arkeolog/konservator Mildri Een Eide fra Kulturarvenheten, Oppland fylkeskommune ble opprettet i 2012, men første møte med henne på Øvre Vestern fant sted først 23.04.2014. Eide hadde søkt Riksantikvaren om BARK-midler (Bevaringsprogram for spesielt utvalgte arkeologiske kulturminner), og det ble bevilget kr 40 000 til fylkeskommunens arbeid med registrering, innmåling og utarbeiding av skjøtselsplan.
Svært få av gravhaugene er i dag synlig på grunn av tett vegetasjon
Styret i historielaget mente at rydding av området i første omgang ville la seg gjennomføre. Men med kravet om en forpliktende avtale om årlig skjøtsel, fant styret det vanskelig å finne midler til dette. Spesielt da Lunner kommune hadde svart at de ikke kunne påta seg en slik forpliktelse. Historielaget har mange andre prosjekter på gang og prosjektet ble stilt i bero.

2. Nytt initiativ
Etter samtale med historielagets leder, Hugo Hallum, ble det innkalt til et rådslagningsmøte på Øvre Vestern 22.09.2015. Karin Western hadde kontaktet Grindvoll Vel, for å sikre prosjektet en lokal forankring. Grindvoll Vel vedtok på sitt styremøte 14.09.2015 at de var villig til å bistå med å dra i gang prosjektet. På møtet 22.09.2015 deltok grunneier Karsten Western, Karin Western (grunneiers mor), representanter for Lunner historielag, Grindvoll Vel, Oppland fylkeskommune og Hadeland Museumslag.

En prosjektgruppe ble etablert med Sigrid Heier fra Grindvoll Vel som leder, Karsten Western, Karin Western, Knut Sterud og Marie A. Kleven som medlemmer. Hadeland Museumslag v/Knut Sterud påtok seg arbeidet med å utforme en prosjektbeskrivelse med sikte på ansvars- og rolle-fordeling, målsetting, aktuelle tiltak, framdrift, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

3. Prosjekteier, prosjektledelse og prosjektgruppe
Ansvar for samordning og prosjektledelse legges til Grindvoll Vel. Sekretærfunksjon ivaretas av Marie Kleven i Lunner Historielag.
Følgende parter vil være eiere av prosjektet:
- Grunneier Karsten Western
- Grindvoll Vel
Følgende parter deltar i prosjektgruppe:
- Karsten Western Grunneier
- Karin Western Tidligere grunneier
- Marie Kleven Lunner historielag
- Sigrid Heier Grindvoll Vel, leder
- Erik Austad Grindvoll Vel, styret
- Mildri Een Eide Oppland fylkeskommune, arkeolog/konservator
- Knut Sterud Hadeland Museumslag, leder

4. Mål med prosjektet
Hovedmål:
- Øke kunnskapen om gravfeltet og områdets historie
- Tilrettelegge for god informasjon om og tilgjengelighet til gravfeltet
- Knytte gravfeltet opp mot framtidig tursti/kultursti og                 andre opplevelsestilbud i området
Delmål 1 – Høst 2015:
- Avklare prosjektinnhold og ansvarsforhold
- Skaffe kartgrunnlag og arealberegning av området
- Planlegge hogst og rydding av området
- Avklaring med grunneier/avtale om drift og vedlikehold av området
- Oppmåling og merking av kulturminner
Delmål 2 – 2016:
- Utarbeide endelig prosjektplan/skjøtselsplan
- Gjennomføre manuell hogst og rydding i østre del av området
- Evt. hogst av vestre del via Viken Skog
- Inngjerding av det østre området
- Oppsetting av informasjonstavle på gravfeltet og i nærområdet
- Omtale i media/Markedsføring
- Faglig/Kulturelt arrangement med innvielse av feltet for allmennheten
- Start med beite på deler av det østre området
- Planlegging av framtidige tiltak/Kultursti
Delmål 3 – 2017:
- Evt. hogst av vestre del via Viken Skog
- Sau på beite på et større område
- Vurdere videreutvikling av gravfeltet som opplevelsesobjekt
- Knytte dette sammen med tursti/kultursti og andre objekter
- Oppsetting av flere informasjonstavler langs tursti/kultursti

5. Gravfeltet og historie i området
Gravfeltet er et større gravfelt/kulturminneområde som ble registrert av arkeologer første gang i 1972. Det består av 10 runde gravhauger, 1 langhaug og 17 runde røyser. Det antas at de fleste røysene er rydningsrøyser, men det utelukkes ikke at noen av disse røysene også kan være gravrøyser. Alle haugene er bygget av jord og stein. I den nordøstligste haugen er det gravet en sjakt inn fra sørvest. Ellers er haugene og røysene urørte.  I tillegg ligger det tre gravhauger øst for gravfeltet. I følge arkeolog er det naturlig å også innlemme en av haugene i det østre området i gravfeltet.
Det såkalte Vestbyfunnet ligger ca. 100 m vest for gravfeltets sørvestre avgrensning. Vestbyfunnet er et av de viktigste bronsealder funnene i Norden. Det er satt opp en informasjonstavle om funnet. Det er ikke tilrettelagt for parkeringsplass ved informasjonstavla. Dagens informasjonstavle er i nærområdet av Vestbyfunnet.

6. Historie til Vestern – Bosetting fra bronsealder
Vestern har en svært lang og rik historie. Navnet Vestern går trolig tilbake til de første århundrene i vår tidsregning. Gårdsnavnet er satt sammen av to ledd. Det første er himmelretningen vest og det andre leddet er –vin som betyr slette eller landskap.
Funn på gården viser at det har vært bosetning på Vestern lenge før vår tidsregning. Det har blitt gjort betydelig funn fra bronsealder (ca. 1700 f.Kr.-500 f.Kr). I tillegg til det svært rike bronseladerfunnet, er det registrert flere gjenstander fra vikingetid (800-1050).
I skriftlige kilder er ikke Vestern nevnt før i 1528. Navnet har vært skrevet på ulike måter. I jordboka til Dom- og Mariakirken i Oslo fra 1549 er Vestern oppført som en del av godset til Mariakirken. Trolig ble ødegården, Ulvemarken lagt til fullgården Vestern etter «svartedauen».
Etter reformasjonen i 1536 beslagla kongen det sentralkirkelige godset og delte det ut til sine støttespillere. I 1595 var gården forlent til rikskansler Anders Green. I 1616 var enken Guri Green oppført med bygsel av Vestern. I ettertid ble en rekke stormenn eiere av Vestern. Fra 1664 var Vestern ryttergard. De to første selveiere på Vestern var begge dragoner. Ingen av eierne før 1720 verken bodde eller drev Vestern. På Vestern var det sag og kvern (Matrikkel 1667).
Vestern ble delt i 1721 og det ble selveiere på Gnr/Bnr 8/1. Plassen Sverige (Sverigebråten, Vesternbråten) ble tatt opp før 1801 og fradelt i 1864. Her ble Vestbyfunnet, et av Norden største bronsealder funn, gjort i 1924. Kårbygning på Øvre Vestern 8/1 fra ca. 1850. Den vestre delen er fra før 1750.

7. Litt om historien til Øvre Vestern gård Gnr/Bnr 8/1
Opprinnelig lå alle tre Vestern-gårdene samlet på høgda ved nåværende Øvre Vestern Gnr/Bnr 8/1 til 1721. To felles låver, som var bygd sammen og hadde to låvebruer, ble revet i 1970.
Ole Johansen fra Rustad kjøpte garden i 1838. Han er tipp-tipp oldefar til nåværende eier Karsten Western. Ole Johannesens sønn, Johan Olsen (1839-1916) var en svært allsidig og kunnskapsrik mann. I tillegg til å være en aktiv gardbruker, behersket han både strikking og veving. Han var en aktiv misjonsmann og omgangsskolelærer. I tiden 1860-1880 var det skole på Vestern, før den ble flyttet til Nedre Løken.

8. Øvre Vestern gård Gnr/Bnr 8/1 i dag
Øvre Vestern har i dag ca. 130 daa dyrket mark og 420 daa skog. Garden drives i dag med korn- og grasproduksjon. Bebyggelsen består av fem bygninger. Driftsbygning (låve 1945, fjøs 1971), våningshus fra 1941/1983, kårbygning fra før 1850, vognskjul fra 1920 og eldre stabbur.
Foto t.v. av grunnmuren i kårbygningen som viser tydelig hvor bygningen ble utvidet ca. 1850. Tidligere var det svalgang mot øst. Foto t.h. Døra til kjeller er svært gammel. Den er trolig fra tidlig 1700-tallet/slutten av 1600-tallet og er trolig flyttet fra annen bygning.
Kårbygningen på garden har et svært opprinnelig preg med rominndeling, bygningsdetaljer og interiør fra ca. 1850. Den vestre delen av bygningen er fra før 1750, noe ses tydelig på skille i grunnmuren. Bygningen ble trolig utvidet østover ca. 1850 og den østre delen ble da tatt i bruk som skolestue (nåværende storstue).
Karin Western har gjennomført en større restaurering av taket slik at bygningen er sikret. Bygningen brukes nå en del for møter i lag og foreninger. Det er ønske om at bygningen kan brukes mer aktivt i framtida.

9. Gravfeltet som del av en framtidig kultursti på Grindvoll
Gravfeltet på Øvre Western er unikt, og er et av de mest konsentrerte kulturminneområdene med et stort antall graver og rydningsrøyer på Hadeland. Gravfeltet ligger i nærområdet av funnstedet for det store «Bronsealder funnet» (Vestbyfunnet). . Gutua er tidligere merket som trekommunersløypa.
Oppland fylkeskommune har for flere år tilbake sett på muligheten for å innlemme gravfeltet i en kulturminneløype/kultursti. Dette prosjektet ble initiert av rektor på Løken skole og Grindvoll Vel i 2004. Det er satt opp et skilt i Grindvoll sentrum der gravfeltet på Øvre Western er innlemmet i en rundløype. Framtidig tilrettelegging av gravfeltet bør knyttet opp mot gården Øvre Vestern og rundløypa/kulturminneløypa.


10. Beliggenhet og geografisk avgrensning
Markslagskart (skog og landskap 2016).  Viser kulturminneområdet merket med rosa rge og gardstunet med de tre gravhaugene til høyre.
Ortofoto med illustrasjon som viser gravhauger og røyser vest for gardstunet. Oppland fylkeskommune – Kulturarvenheten januar 2016.
Illustrasjon av gardstunet til høyre og beiteområdet med gravhauger og røyser lengre vest. Oppland fylkeskommune – Kulturarvenheten januar 2016.

11. Planlagte tiltak

11.1 Tinglyst avtale

Det etableres en avtale om skjøtselstiltak og allmennhetens tilgang. Oppland fylkeskommune v/arkeolog Mildri Een Eide utarbeider avtaleforslag. Avtalen tinglyses.

11.2 Hogst og rydding av vegetasjon i den østre delen
Den østre delen av området med de fleste kulturminnene er på ca. 8-10 daa. Området er preget av tidligere beitemark med tette grupper av yngre granskog, noe lauvtrevegetasjon og kratt. Dette området er mer åpnet enn området lengre vest, men særlig gravminnene er bevokst med tett gran-og lauvtrevegetasjon. Gravhaugene i den østre delen er lite synlig i den tette gran- og lauvtrevegetasjonen. Det er ikke aktuelt å benytte hogstmaskin i det østre området da dette vil føre til uheldig kjørespor og kan skade de verdifulle kulturminnene. Her må hogst og rydding skje manuelt. Grindvoll Vel har avklart bistand med manuell hogst, som vil foregå i løpet av vinteren 2016.
Generelt om vegetasjonsskjøtsel:
1. Vegetasjonsskjøtsel og hogst skal gjennomføres slik at den ikke skader kulturminnene.
2. Alt hogstavfall fjernes fra den østre delen av kulturminnefeltet.
3. Hogstavfall som, særlig det som dekker kulturminnene, skal fjernes etter hogst i den vestre delen av kulturminnefeltet.
4. Hogstavfall må ikke brennes inne på kulturminnefeltet.
5. Dersom det er svært vått på bakken kan kjørespor gjøre stor skade inne i kulturminnefeltet.
6. Det må ikke kjøres i området etter kraftig regnvær eller lengre perioder med regn. Dette skal i så fall avklares med Oppland fylkeskommune
Forslag til tiltak:
- Merking av lauvtre (bjørk, rogn, osp) og enkelte grantrær i god avstand fra kulturminner som bør stå av hensyn til landskapsbildet
- Manuell hogst i området i løpet av vinteren 2016
- Dugnad med rydding av mindre lauvtrevegetasjon, kratt og hogstavfall våren 2016 (dunadshelger: 23.-24. april og 7.-8. mai 2016)
- Dugnad med samling av hogstavfall – bruk av flishogger
- Bruk av traktor med beitepusser på åpne partier i god avstand fra gravhauger

11.3 Faglig og kulturelt arrangement søndag 29. mai
Det planlegges et åpent faglig og kulturelt arrangement med innvielse av feltet 29. mai kl. 13.00-16.00. Her legges det opp til kulturelt innslag, foredrag, aktiviteter for barn, salg av mat m.m.

11.4 Hogst og rydding av vegetasjon i den vestre delen
Den vestre delen av området er på ca. 30 daa. Her er det få kulturminner. Området består av tett granskogbestand. Her er ligger det også en del rotvelter, noen også i nærområdet av gravminner.
I dette området har grunneier planlagt hogst med hogstmaskin i samarbeid med Viken Skog. Det er viktig at dette skjer skånsomt og at stubber blir kappet lavest mulig. Grunneier har avklart dette med Viken Skog og kulturminnemyndigheter. Hogsten vil finne sted på slutten av vinteren 2016 på frossen mark.
Forslag til tiltak:
- Grunneier avklarer hogst med Viken Skog (kostnad/verdi på virke)
- Grunneier besørger merking lauvtre (bjørk, rogn m.m.) som bør stå
i samarbeid med Landbrukskontoret
Krav til vegetasjonsskjøtsel i den vestre delen av kulturminnefeltet:
1. Det må foretas en befaring i forkant av hogsten der grunneier, Viken Skog og OFK deltar. Vi trenger å planlegge hogsten
2. OFK må ta en ny befaring i den delen av kulturminnefeltet som ligger lengst vest (Området uten røde og blå prikker som er vist på kartet). Denne befaringen gjennomføres tidlig i vår, gjerne i forbindelse med dugnaden i april.
3. Viken skog har ansvar for at kulturminnene ikke skades under hogsten. Dersom det kan gjøres nøyaktig innmåling av kulturminnene (D-pos eller mer nøyaktig) vil innmålingen kunne brukes av Viken Skog under hogsten (NB: dette forutsette nøyaktig innmåling). Kulturminnene merkes der det er mulig i forkant av hogst.
4. Hogst skal gjennomføres på mark med tele eller helt tørr mark.

11.5 Inngjerding
Grunneier har tidligere besørget inngjerding med sauegjerde av mesteparten av området. Gjerde må gås over for å vurdere utbedring. Adkomst til området må sikres gjennom selvlukkende grind(er).
I følge grunneier kan det gjerdes av deler av området i takt med hogst/rydding for å kunne starte med beiting av sau.

11.6 Beiting og årlig vedlikehold
Området på ca. 5 daa nærmest gården er tatt i bruk som beite. Her bør det også foretas tynning av lauvtrevegetasjon.
Området for øvrig er avhengig av årlig beiting for at dette skal framstå som et attraktivt område og et fint kulturlandskapsområde. Det er planlagt beiting med sau fra lokale husdyrbrukere på Grindvoll.
Grindvoll Vel vil vurdere årlig vedlikehold i form av rydding av lautrevegetasjon som ikke sikres gjennom beiting. Dette tas inn i skjøtselsplan med bl.a. Lunner kommune som part hvor årlig driftstilskudd avklares.
Befaring med grunneier og involverte parter på den østre del av gravfeltet 22. sept. 2015.

11.7 Parkering og skilting
Grunneier bistår med enkel opparbeiding og merking av mindre parkerings-plass ved inngangen til tunet (ved gammel steingard).
Ved arrangmenter stiller grunneier tunet til rådighet for parkering. Øvrig parkering vil være på fotballsletta (Vesternsletta) sør for garden som ligger ca. 600 m fra området. Under arrangementer legges det opp til trafikkdirigering. Oppland
fylkeskommune vil bistå med å søke om oppsetting av offentlig
kulturminneskilt ved vegen.
12. Informasjonstavler og andre tiltak
Bruk av type skilt på gravfeltet og i nærområdet skal være i tråd med Oppland fylkeskommunes mal for kulturminneskilt. Skilt skal være av høy kvalitet og værbestandig.
Det må avklares type informasjonstavler/skilt langs en evt. rundløype/kultursti i nærområdet. Det bør også vurderes digital informasjon av utvalgte objekter via app’er som kan oppgraderes med mer informasjon etter hvert. Trase må merkes tydelig. Informasjon om gravfeltet, Vestbyfunnet og området for øvrig bør legges ut på hjemmeside til Lunner Historielag, Hadeland Museumslag m.fl. Allmennhetens tilgang til området må tas inn i avtale med grunneier og tinglyses.
13. Organisering, ansvar- og rollefordeling
Prosjektgruppa har avklart fordeling av oppgaver og ansvarsområder.
Hovedansvar for prosjektet (prosjektledelse):
- Grindvoll Vel
Eiere av prosjektet: - Grunneier Karsten Western
- Grindvoll Vel
Samarbeidsparter/Bidragsytere: - Oppland fylkeskommune
- Lunner Historielag
- Hadeland Museumslag
- Lunner kommune
- Evt. andre grunneiere i nærområdet
Forslag til rolle- og ansvarsfordeling:
Grunneier:
- Sikre gjennomført inngjerding for sauebeite
- Gjennomføre nødvendig inngjerding av området som er ryddet
- Inngå avtale med saueeier(e) med sikte på en 5-årig beiteavtale
- Avtalepart i skjøtselsplan og tinglyst avtale i forbindelse med tilgjengelighet for allmennheten
- Opprette mindre parkeringsplass ved inngangen til tunet (ved steingard)
- Stille tunet til rådighet for parkering under arrangementer
Oppland fylkeskommune
- Oppmåling av gravhauger og andre kulturminner
- Bistand med prosjektplan/skjøtselsplan
- Forslag til skjøtselsavtale
- Ansvar for utforming og oppsetting av 5 stk informasjonstavler i området
- Råd om utforming av kultursti
Lunner Historielag:
- Forprosjekt/Iniativtaker
- Bistand med rydding av hogstavfall m.m.
- Evt. bistand med videreutvikling av tursti
- Bistand med innsamling av historisk stoff om området
Grindvoll Vel:
- Avtale om hogst/lokal person
- Organisering av dugnad for rydding av vegetasjon
- Ansvar for årlig rydding og vedlikehold
- Ansvar for arrangement søndag 29. mai 2016 i samarbeid med prosjektgruppa
Lunner kommune:
- Avtalepart i skjøtselplanen
- Økonomisk tilskudd til prosjektet
- Bistand med tilskudd til årlig skjøtsel/kulturarrangement
Hadeland Museumslag:
- Bistand med prosjektbeskrivelse
- Søknad om finansiering
- Faglig bistand/Rådgivning om kultursti
- Markedsføring (via hjemmeside) av tiltaket
14. Andre forutsetninger og arbeidet
1. Oppland fylkeskommune utarbeider en skjøtselsavtale som underskrives av alle parter i prosjektet. Skjøtselsavtalen er gjeldende i ti (10) år. Ved kontraktsbrudd kan avtalen sies opp med ett års varsel av alle parter.
2. Oppland fylkeskommune skal overvåke arbeidet med nedgraving av skiltstativer.
3. Det foreslås at Lunner kommune får ansvar for nøyaktig innmåling av kulturminnene innenfor kulturminnefeltet.
4. Dersom det oppdages skade på skilt eller kulturminner innenfor det tilrettelagte området så må dette snarlig meldes inn til OFK.
5. Oppsetting av nytt skilt ved Vestbyfunnet må avklares med grunneier. Grindvoll Vel inngår avtale med grunneier på Gnr/Bnr. 8/4.
15. Framdriftsplan
Fase A – Høst 2015
- Avklaring av roller og ansvarsområder
- Utkast til prosjektbeskrivelse/prosjektplan
- Avklaring av hogst
Fase B - Vinter 2016:
- Fastsette prosjektplan/skjøtselsplan
- Merking av lauvtrær som skal stå
- Skjøtselsavtale/Avtale med grunneier
- Avtale om beiting av sau (5 år)
- Avklaring av midler til årlig skjøtsel fra Lunner kommune
- Gjennomføre manuell hogst av østre del av området
- Søknader om finansiering
- Planlegge rydding våren 2016
- Planlegge kulturelt arrangement søndag 29. mai 2016
- Hogst med hogstmaskin i vestre del (trolig i mars 2016)
- Utforme tekst på informasjonstavler
- Tilrettelegge for mindre parkering ved inngangen til tunet
Fase C – Vår/forsommer 2016: - Gjennomføre rydding av vegetasjon/hogstavfall i østre del av området - Inngjerding for sauebeite i ryddet område - Oppsetting av informasjonstavler i gravfeltet - Faglig arrangement på Øvre Vestern og gravfeltet søndag 29. mai
Fase D - Høst 2016: - Evaluering av gjennomførte tiltak - Planlegge kultursti - Evt. dugnad for rydding av hogstavfall
Fase D - 2017:
- Dugnad med rydding av resten det vestre området
- Oppsetting av flere informasjonstavler langs kultursti
16. Kostnadsoverslag
Frivillig innsats:
Planlegging: Møter i prosjektgruppa 2015-2016
- 5 møter a 7 pers a 2 t = 70 timer av kr. 450 kr. 31.500
Forarbeid, prosjektbeskrivelse, prosjektplan,
Innkallinger, referater og søknader om finansiering
40 t a kr. 450 kr. 18.000
Planlegging og forberedelse av dugnad med
rydding, planlegging av arrangement og framtidig
kultursti 30 t a kr. 450 kr. 13.500
Dugnad med rydding av kratt og hogstavfall,
flishogging m.m. i den østre delen vår 2016,
Grindvoll Idrettslag, Grindvoll Vel, Lunner statlige
mottak m.fl.
20 pers a 3 t= 60 t a kr. 350 kr. 28.000
Arbeid med innsamling av tekst og bilder,
skrive manus for tematekst, redigering m.m.
for inntil 6 info-plakater i framtidig kultursti kr. 30.000
Dugnad med rydding av kratt og hogstavfall,
flishogging m.m. i den vestre delen høst 2016/
vår 2017, Grindvoll Idrettslag, Grindvoll Vel,
Lunner statlige mottak m.fl.
20 pers a 5 t= 100 t a kr. 350 kr. 35.000
Sum frivillig innsats: kr. 156.000
Innkjøp av produkter og tjenester:
Oppland fylkeskommune: Arbeid med faglig
vurdering av gravfelt, oppmåling, kart og
bistand med skjøtselsplan m.m. kr. 40.000
Selvlukkende grind og bord/benker kr. 10.000
Kompensasjon for virke til grunneier, opparbeiding
av mindre parkeringsplass m.m. kr. 30.000
Arrangement forsommeren 2016 (annonse,
leie av lokale, servering, foredrag/eksterne
fagperson, underholdning, leie av lydanlegg m.m.) kr. 20.000
Produksjon og montering av 5 stk
informasjonstavler på feltet kr. 18.990
i regi av Oppland fylkeskommune kr. 94.950
Arbeid med tekster og illustrasjoner på 5 stk
Informasjonstavler i regi av Oppland fylkeskommune kr. 25.000
2 stk store info-tavler i framtidig kultursti
(innvendige mål 150-90 cm) a kr. 17.000 kr. 34.000
4 stk mellomstore bakkemonterte info-tavler i
framtidig kultursti (innvendige mål 93 x 60 cm)
a kr. 12.000 kr. 48.000
Konsulent (bistand med utforming, redigering av
stoff og foto, layout på den enkelte info-plakat)
og underveisarbeid før produksjon kr. 10.000
Leie av flishogger og beitepusser kr. 5.000
Diverse kostnader (prosjektledelse, regnskap,
avtaler, rapportskriving m.m.) kr. 5.000
Uforutsette kostnader kr. 20.000
Sum kjøp av produkter og tjenester: kr. 341.950
25 % mva kr. 85.487
Sum innkjøp av produkter og tjenester kr. 427.437
Sum frivillig innsats og innkjøp av produkter og
tjenester: kr. 583.437
17. Finansieringsplan
Frivillig innsats 2015 - 2017 kr. 156.000 Bevilget tilskudd fra Lunner kommune (kulturmidler) kr. 30.000 Tilsagn om gave fra Sparebankstiftelsen 2013 kr. 30.000 Tilskudd fra Riksantikvaren til skjøtselsplan m.m. kr. 40.000 Sum gaver/tilskudd pr. 31.12.2015 kr. 100.000 Riksantikvaren – Søknad fra Oppland fylkeskommune kr. 120.000 Søknader om gaver fra stiftelser kr. 207.437
SUM: kr. 583.437
18. Prosjektgruppe og kontaktpersoner
Det er etablert følgende prosjektgruppe:
Grunneier: Karsten Western E-post: klwester@live.no Tlf. 958 28542
Tidligere grunneier: Karin Western E-post: halweste@online.no Tlf. 911 92568
Lunner Historielag: Marie A. Kleven E-post: t-st-kle@online.no Tlf. 913 66930
Grindvoll Vel: Sigrid Heier E-post: sigrid_heier@hotmail.com Tlf. 906 32857
Grindvoll Vel: Erik Austad E-post: erik.austad@hotmail.com Tlf. 61 31 96 32
Hadeland Museumslag: Knut Sterud E-post: post@grinaker.net Tlf. 90 66 70 00
Oppland fylkeskommune: Mildri Een Eide E-post: Mildri.Een.Eide@oppland.org

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?