Lunner Historielag

Årsmelding 2013

       Årsmelding 2013               

Historielaget har hatt følgende styre:

Marie Aubert Kleven, leder

Irene Thoresen, nestleder

Helen Myrvoll, sekretær

Bjørg Stensrud, kasserer

Ole Bjøralt, styremedlem

Kari Mack, 1. varamedlem

Kai Nordseth, 2. varamedlem

Arrangementskomité: Marit Bredeveien, Roy Stensrud og Aase Kauserud

Valgkomité: Harald Blisten, Anne Brodtkorb og Øystein Vold

Revisorer: Gudbrand Bjøralt og Jon Bredeveien.

Roy Stensrud er historielagets representant i Kontaktforum Hadeland-Amerika.

Ved utgangen av 2013 hadde Lunner historielag 112 medlemmer.

Styremøter

Det har vært holdt 6 styremøter.   De fire første møtene ble holdt på Solheim (Lunner barneskole) og de to siste på Kirkecafeen på Lunner.

Informasjon om historielaget og årets program finnes på vår hjemmeside,lunnerhistorielag.com

Det er også etablert en Facebook-side som er flittig besøkt.

Kai Nordseth har hatt ansvar for hjemmesiden og Facebook-siden. 

Driftstilskudd og økonomisk støtte

- kr 3 000,- fra Sparebank1

- kr 5 000,- i driftstilskudd fra kulturkontorer

- kr 3 500,- fra kulturkontoret til dekning av utgifter til annonse og blomster ved markering av

                   8. mai

- kr 30 000,- fra Lunner kommunes kulturfond til å legge til rette for publikums adgang til   feltet med gravhauger på Øvre Western på Grindvoll (se mer om saken under Prosjekter) 

Folder med årets program

Kai Nordseth laget en folder med årets aktiviteter. 

Medlemsfordeler

Styret har vedtatt at ved større arrangementer, turer og lignende skal det være redusert pris for medlemmer i forhold til ikke-medlemmer. 

Digitalisering av historielagets lydkassetter

Børge Finstad, lærer ved Hadeland videregående skole, har ved hjelp av elever sørget for at historielagets 16 kassetter med intervjuer og opptak fra 1970- og 1980-tallet er digitalisert og tilgjengelig på CD. Disse er arkivert på museet og i historielagets  arkiv på LUB (Lunner Barneskole).

Medlemskap i Lunner Frivilligsentral

Historielaget har tegnet medlemskap i Frivilligsentralen.  Medlemskapet kan være til gjensidig nytte og medfører ingen forpliktelser. 

Rudsetra ved Harestua

Rudsetra var base for mottak av 6-7 flyslipp i Harestulia under krigen. Det var slipp til bl.a. radiosenderne Beta og Gullfax, til Milorg D-13 og Oslogjengen. Beta var den senderen i Norge som hadde lengst levetid. Familien på Monsrud gård var sikkerhetsvakt og hjelper i samtlige aktiviteter som foregikk rundt Rudsetra i krigsårene.

Veteraner fra denne virksomheten dannet Rudsetras Venner. De hadde en leieavtale med Lunner Almenning, som eier hytta og tomta, at de kunne bruke stedet så lenge de var i stand til det. Rudsetras Venner hadde bl.a. en årlig samling der første lørdag i juni. I 2011 og 2012 arrangerte historielaget samlingen sammen med veteranene. I 2013 var de gjenlevende veteranene skrøpelige, og i forståelse med dem ble årets samling lagt til Gamleskolen på Harestua. Dessverre var det ingen av veteranene som så seg i stand til å delta, og Rudsetras Venner er nedlagt. Både Øystein Guderud fra Mil.org. D-13 og nestleder i Lunner Almenning, Merete Kühle-Hansen, ba historielaget hente ned historiske gjenstander fra setra og være med og vurdere hva som skal gjøres med sakene. Dette ble gjort sent i høst. Etter et møte som representanter for historielaget hadde med allmenningen, ble sakene deponert på Hadeland Folkemuseum inntil videre. Et forslag er at noen av sakene kan inngå i en permanent utstilling i Gamleskolen på Harestua.

Med forankring i historielagets formålsparagraf  har Kari L. Mack sendt brev til fylkets kulturkontor med forespørsel om vurdering av Rudsetra som kulturminne.

Vi avventer svar på denne henvendelsen. 

Mange stemmer fra levde liv – landsomfattende innsamling av livsminne

Landslaget for lokalhistorie i samarbeid med en rekke instanser har satt i gang en lands-omfattende innsamling av livsminne. Historielagene oppfordres til å delta i dette arbeidet ved å intervjue folk eller oppfordre folk til å skrive selv. Det er laget retningslinjer for innsamlingen og en momentliste over hva som kan være aktuelt å samle opplysninger om. Det har tidligere vært innsamling av livsminne, første gang i 1964, deretter i 1981 og så i 1995-96. Personer eldre enn 60-70 år deltok, dvs personer født henholdsvis før 1900, 1915 og 1930. Denne gangen er det personer født før 1950 som er målgruppen. Frist for å sende inn fortellinger er 15. april 2014.

Styrets medlemmer fant at de ikke hadde tid og overskudd til å engasjere seg i dette arbeidet, men utfordringen er der fremdeles. 

Grasrotandelen fra Norsk Tipping

Lunner Historielag er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret  med nummer 999 247 725. Det betyr at vi kan delta i grasrotandelordningen. Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir spilleren mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Folk kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av den enkeltes spillerinnsats. 

ARRANGEMENTER I 2013

Årsmøte - torsdag 14. februar på Bergosenteret

Årsmelding og regnskap ble godkjent uten merknader, og valgene gikk reit.Medlemskontingent for 2014 ble fastsatt til kr 150,- for alle, dvs at familiemoderasjonen opphører.

”De nye søstrene Bjørklund” hadde meldt forfall p.g.a. sykdom. Stein Buan stilte opp på kort varsel. Han delte av sine lokalhistoriske kunnskaper og vevde dette sammen med sang og musikk, noe av dette var egenkomponert. 

Skrivekurs for amatører tirsdagene 12. mars og 23. april

I kommunestyresalen på rådhuset delte Stein Buan, Ole Bjøralt og Jørn Haakenstad av sine kunnskaper og erfaringer med 15 deltakere på den oppsatte kurskvelden. Det fremkom ønske om en kveld til, og den tok Stein Buan ansvar for. Det kom færre på den kvelden, men det var ønske om enda en kveld til høsten. Da tiden nærmet seg, ba vi om påmelding. Med tre påmeldte avlyste vi den tredje kvelden. Innlederne og spesielt Stein Buan fortjener stor takk for innsatsen og for inspirasjon til å skrive.

Bekransing av minnestøttene ved Lunner kirke og Rundelen tirsdag 8. mai.

Kommunene på Hadeland har i flere år overlatt ansvaret for markering av frigjøringsdagen 8. mai til historielagene. Fra og med 2011 har Forsvarsdepartementet bestemt at 8. mai også skal markeres som veterandag. Over 100 000 nordmenn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner siden 1947.

Ved Lunner kirke var det diktlesing ved Ole Bjøralt, tale ved Stein Buan og 20 elever fra 6. trinn ved Lunner barneskole deltok med sang.

Ved Rundelen talte Lars Jordheim, veteran fra Kosovo. Liv-Jorunn Haug fra 7. trinn ved Harestua skole fortalte hvordan hennes farmor, Liv Hjartøy Haug, opplevde den dagen krigen var slutt i 1945. Ca. 60 elever fra 7. trinn ved Grua og Harestua skoler pluss noen veteraner fra Lunner deltok ved markeringen.

Alle skoleelevene fikk en jus før de syklet tilbake til de respektive skolene. 

Kveldstur til Løvli ved Harestua onsdag 22. mai

I øsende regnvær møtte 60 personer opp ved Harestua gamle stasjon. Oscar Petter Jensrud var med som kjentmann og han fortalte underveis bl.a. om da jernbanen kom til Hadeland, om Gamlesaga på Harestua og om de tre Løvli-plassene. På Søndre Løvli ble vi hjertelig tatt i mot av en av eierne, Trygve Thomas Poppe. Også hans kusine, Ulla de Peche, var kommet helt fra Frankrike for å ta i mot oss. Alle fikk plass inne i stua, og vertskapet serverte kaffe. Tradisjonen tro hadde alle med matpakke. Poppe fortalte om livet på Løvli fra Thomas Wiborgs tid (fra 1898) til vår tid. På hjemveg gikk vi via Midtre og Nordre Løvli. 

Krigshistorie fra Lunner lørdag 8. juni

Samlingen som vi har hatt på Rudsetra ble i år lagt til Gamleskolen på Harestua. Dessverre var det ingen av veteranene fra Rudsetra som var i stand til å komme. En æra er slutt. Lørdag formiddag ble det fullt i skolestua. Tor Time og Stein Buan bidro til program om krigstiden i Lunner. Sistnevnte fremførte bl.a. en ny sang han hadde laget om tre sterke kvinner fra Harestua; Bertha Monsrud, Sofie Gustavsen Frogner og Petra Gustavsen. Rolf Jensen fra Harestua tok også ordet og fortalte litt om egne opplevelser under krigen. 

Bussturer gjennom Nordmarka torsdag 15. august og onsdag 25. september

I samarbeid med Jevnaker historielag arrangerte vi busstur gjennom Nordmarka midt i august. Helen Myrvoll var primus motor for turen sammen med Torleiv Johnsrud og Per Bekkevold fra Jevnaker.  Det gikk greit å få tillatelse fra Løvenskiold Skog til å kjøre med buss på en hverdag. Lørdager og søndager gis ikke slik tillatelse, da er det folk som går eller sykler som har forrang. Bussen startet i Jevnaker og stanset deretter ved Lunner rådhus og Harestua før den kjørte inn i Marka ved Stryken. Det var stopp ved Gjerdingen, Katnosa og Sandungs-dammen pluss middag på Kobberhaughytta. Bussen kjørte ut av Marka ved Hakadal Verk.

Det var bare ett problem med turen! Bussen ble fulltegnet veldig raskt og nærmere 40 personer stod på venteliste! Styret i Lunner historielag besluttet derfor å arrangere en tur til. Igjen tok Helen seg av det praktiske arbeidet med å arrangere turen. På denne turen var middagen på Kikut. Bussen ble full med en gang, og nå var det 50 personer på en ny venteliste!

Per Bekkevold var en utmerket guide på begge turene. 

Markering av stemmerettsjubileet torsdag 5. september

Hadeland Folkemuseum hadde fått i oppdrag av Regionrådet å markere 100 år med full stemmerett for kvinner med flere arrangementer på Hadeland. Lunner historielag ble invitert til å være med og arrangere en markering med vekt på kvinners samfunnsengasjement og deltakelse i det politiske liv. En komité med representanter for museet og historielaget planla og gjennomførte en festkveld på Harestua samfunnshus med overskriften Kvinner som vil!

En av pionerene fra kampen for stemmerett i 1913 var Fredrikke Marie Qvam. Hun hadde  bl.a. stiftet Norske Kvinners Sanitetsforening i 1896. Det ble derfor naturlig å spørre de to sanitetsforeningene i bygda, Lunner og Harestua, om å ta ansvar for bevertningen på møtet.

Kvelden ble ledet av Anna Kirah fra Harestua. Skuespiller Martha Kjørven ga liv og stemme til foregangskvinnene Gina Krogh, Anna Rogstad og Fredrikke Qvam. Astri Fritzen stod fram som Sofie Gustavsen Frogner fra Harestua, som var aktiv i flere sammenhenger i bygda fra 1920-1945. Hun var bl.a. første kvinne i Lunner kommunestyre, i 1938. Stein Buan fremførte sin sang om Sofie og to andre aktive kvinner fra Harestua. Det var innslag ved unge jenter og et par eldre kvinner om hvor viktig det er å bruke stemmeretten og engasjere seg. Også jenter med innvandrerbakgrunn hadde ordet. Kvelden ble avsluttet med en panelsamtale med Zulaikha Mahamoudi (opprinnelig fra Iran), Turid Thomassen, Sigmund Hagen og Anna Kirah som deltakere. Vakker musikk fikk vi av Nigina Kamilova og Ingrid Wesenberg. 

Avlyst møte i oktober

Det oppsatte møtet i oktober ble avlyst da foredragsholderen meldte forfall. 

Nordmarkakveld torsdag 5. desember

Året ble avsluttet på Braastad Gaard med 85 deltakere. Det var et forrykende vær den kvelden så det var en del av de påmeldte som ikke kom. Til gjengjeld kom 10 personer som ikke hadde meldt seg på. Det ble servert risengrynsgrøt pluss kaffe og pepperkaker. Helen Myrvoll viste bilder fra Nordmarka, både gamle svart-hvit bilder og bilder fra høstens turer gjennom Marka. Både hun og Per Bekkevold fortalte om livet i Nordmarka.  Det var feiende musikk ved Liv Blyverket, Marit Larsbråten og Asbjørn Nilsen og allsang av noen julesanger. 

PROSJEKTER

Det har ikke vært stor aktivitet i tilknytning til historielagets prosjekter, så vi satser på en ny giv i 2014. 

Den Bergenske Hovedveg

Kai Nordseth, Jon Bredeveien og Hasse Jacobsen har ryddet langs vegen i Grualia.

Harald Blisten, Jan Bredeveien og Roy Stensrud har ryddet et stykke av vegen nord for Ulsrud i Nordre Oppdalen.

Styret har vedtatt å sette opp flere av de grønne metallskiltene som markerer vegen. 

Krigshistorie fra Lunner

Kari Mack har laget en oversikt over skriftlig stoff om krigshistorien fra 1940-45 på Harestua, Stryken og Bjørgeseter. 

Gammelt brannsprøytehus ved Lunner kirke

Dette vesle huset bør settes i stand, ellers forfaller det helt. Det er aktuelt å skifte ut råtne bord og male huset. Huset er tomt. Det er søkt om prosjektmidler fra Landslaget for lokalhistorie. 

Volla før ny riksvei

Historielaget har fått en oppfordring om å legge til rette for dokumentasjon av livet i Volla gjennom tidene før området blir helt forandret p.g.a. ny riksvei. Torunn Høien og Emil Rehnstrøm har sagt ja til å være med i en prosjektgruppe om dette. 

Publikums adgang til gravfeltet på Øvre Western på Grindvoll

Feltet er på 10-15 mål, og det er registrert 28 gravhauger og gravrøyser vest for tunet, en uklar gravrøys mot nordvest og to gravhauger like utenfor tunet. Grunneier Karsten Western er interessert i at feltet gjøres tilgjengelig for publikum. Historielaget søkte Lunner kommunes kulturfond om midler, primært til skilting og annen tilrettelegging, og fikk innvilget kr 30 000,- til dette formålet.  Nå viser det seg at feltet er noe gjengrodd. Det er påkrevd med rydding og felling av trær, og dette arbeidet må gjøres først. 

Ole Bjøralt      Helen Myrvoll      Bjørg Stensrud      Irene Thoresen      Marie A. Kleven 

Marie Aubert Kleven har bedt om avløsning som leder i Lunner Historielag. Noe vi bare kan beklage. Vi andre er flinke til å komme med forslag og si fra om ting som burde gjøres. Marie tar tak og arbeider iherdig for at ting skal bli gjort. Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor. Det er ganske imponerende hva hun har fått utrettet på de årene hun har hatt ledervervet. Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene. Marie blir 80 år på sensommeren og det er forståelig at hun vil ha avløsning. Hun blir allikevel ikke arbeidsledig. Hun har fortsatt nok av verv å skjøtte.

Vi kan bare takke Marie for den innsatsen hun har nedlagt for Lunner Historielag og som vi andre har mye å lære av.

Med vennlig hilsen

Helen M. Myrvoll

Edvard Dæhlin, Oslo 29.06.2016 19:32

Dette er solid arbeid. Noen av mine forfedre stammer fra Dæhlin gård, Lunner. En dagbok av Edvard Dæhlin ble funnet. Mye stoff på Hadeland folkemuseum,dvs

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?