Lunner Historielag

Standard side

                                                  Årsmelding 2011

 

Historielaget har hatt følgende styre: 

Marie Aubert Kleven, leder

Kai Nordseth, nestleder,

Unni Fossheim, sekretær

Karin Time, kasserer

Helen Myrvoll og Anne Brodtkorb, styremedlemmer

Kirsten Heier Western, varamedlem 

Revisorer: Jon Bredeveien og Gudbrand Bjøralt

Arrangementskomité: Roy Stensrud, Aase Kauserud og Marit Bredeveien

Valgkomité: Erling Oppen, Bjørg Ballangrud og Harald Blisten 

Ved utgangen av 2011 har Lunner historielag 89 medlemmer. 

Det har vært holdt 6 styremøter.  Fra høsten 2011 blir styremøtene holdt på Solheim (Lunner barneskole).

Informasjon om historielaget og program finnes på vår hjemmeside, www.lunnerhistorielag.net. Det er Kai Nordseth som har ansvar for hjemmesiden.

Saker som har vært behandlet i styret:

Bronsebukkene

Etter forespørsel fra Bronsebukkenes Venner er Helen Myrvoll oppnevnt som medlem i en prosjektgruppe i tilknytning til Bronsebukk-spillet. Gruppa skal legge til rette for samarbeid mellom profesjonelle, frivillige og ideelle organisasjoner og bedrifter slik at Bronsebukkdagene blir et løft for hele regionen, pluss komme med ideer til samarbeids-prosjekter i krysningspunktet teater/historie/miljøvern. Anne Hagen Grimsrud, som er daglig leder for Bronsebukkene, er leder for gruppa.

Vi ble spurt om å ha en stand på Midtre Olimb under Bronsebukkdagene, men svarte at vi ville vente til 2012. 

Brosjyrer om Lunner historielag

Vi har drøftet mulighetene for å lage brosjyrer om historielaget, bl.a. til bruk ved stand på Midtre Olimb. Brosjyrer vil bli laget våren 2012. 

Kontaktforum Hadeland-Amerika

Roy Stensrud er oppnevnt som nytt medlem i Kontaktforum Hadeland-Amerika etter Kirsten Heier Western. Kontaktforum Hadeland-Amerika ble opprettet for ti år siden gjennom en samarbeidsavtale mellom historielagene på Hadeland og Hadeland folkemuseum. Senere har Hadeland Lag of America (Hadelandslaget) tatt over museets plass. Også Vestoppland slektshistorielag, avdeling Hadeland, er representert i styret.  Kontaktforumets leder er Ole P. Gamme. Gjennom årene har han utført et stort registreringsarbeid over hadelendinger som utvandret fra 1840 og framover. Databasen inneholder nå 1456 familieskjema med til sammen 10386 navn.

 Historielagets arkiv

Vi har fått et utrangert arkivskap på Rådhuset, og skapet er plassert i underetasjen i hovedbygningen på Solheim (Lunner barneskole). Tre av styrets medlemmer har ryddet og systematisert arkivet.

På Hadeland folkemuseum er det oppbevart 17 lydbånd med intervjuer og noe musikk pluss noen dokumenter. Styret vil vurdere å få overført opptakene på lydbåndene til CD.

Dessverre viser det seg at vi mangler en del arkivmateriale. Vi håper noen har kjennskap til hvor dette befinner seg. 

Landslaget for lokalhistorie

Lunner historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie.

Roy Stensrud deltok på deler av Landslagets landsmøte på Romerike folkehøgskole i slutten av mai. 

Frivilligfest

Lunner frivilligsentral arrangerte frivilligfest i november. Vi ble spurt om å bidra med litt program, og Roy Stensrud fortalte fra gamle dager i Lunner. 

Oslo og Omland friluftsråd

har bedt om opplysninger om registrering av kulturminner i Marka. Kai Nordseth har svart på henvendelsen ut fra det som historielaget har registrert. 

Jevnaker historielag

feiret 40-års jubileum 9. desember. Kirsten Heier Western representerte Lunner historielag og overrakte en trearmet tinn lysestake. 

Turbok for Hadeland

I 2010 utav Dag Sommerset, Leif Koch, Jørgen Kvåle og Harald Hvattum Turbok for Hadeland. I en tidlig fase av arbeidet ble Gran og Lunner historielag spurt om de eventuelt ville være med på å støtte prosjektet. Begge lagene ga positiv tilbakemelding. Nå viste det seg at med en del annen sponsorvirksomhet kom prosjektet godt i land og det ble et bra overskudd. Utgiverne valgte da å overføre noe av dette til de to historielagene og ga hvert av lagene 10 000 kronerav overskuddet.

Mandat for arrangementskomiteen

Styret har vedtatt følgende mandat for arrangementskomiteen:

Arrangementskomiteen kan gjerne komme med forslag til temaer og aktiviteter.

Arrangementskomiteen har ansvar for:

  • Sette opp prisoverslag
  • Bestilling av lokale
  • Bestilling av bevertning til møtene
  • Praktisk tilrettelegging og servering på møtene
  • Annonsering og forhåndsomtale

           Innkjøp av blomster til foredragsholdere og evt. andre aktører 

Revidering av historielagets vedtakter

Styret har gått gjennom vedtektene og legger noen endringsforslag fram for årsmøtet 15.3.2012. 

ARRANGEMENTER  I  2011 

Torsdag 10. februar: HVA HAR LUNNER OG ASKELADDEN FELLES? Rune Arenfeldt Berg fortalte noen historier, viste bilder og sang litt fra Gunnar Engerdal, søstrene Bjørklund og Hans Alexander Hansens repertoar. Thor E. Olsen fra kommunen fortalte om bevaring av kulturminner.

Torsdag 11. mars: ÅRSMØTE på Bergosenteret. 

Søndag 8. mai: BEKRANSING AV MINNESTØTTENE VED LUNNER KIRKE OG RUNDELEN

Ved Lunner kirke var ca 40 personer til stede. Det var tale ved generalmajor Leif Rosén og musikk ved Vestre Lunner Musikkforening. Roy Stensrud ledet høytidligheten, og det var  bevertning i Kirkestua.

Ved Rundelen var det tale av Even Haga, og markeringen ble ledet av Aase Kauserud. 

Lørdag 4. juni: TUR TIL RUDSETRA PÅ HARESTUA

I samarbeid med Rudsetras Venner, som er veteraner fra virksomheten på setra under krigen 1940-45, arrangerte vi samling på Rudsetra.  De fleste deltakerne gikk fra Harestua stasjon og opp til setra. Det var mulighet for bilskyss. Rudsetra’s Venner leier fremdeles setra av Almenningen. Finn Ramsøy og Kjell Graff fortalte om radiosenderne Beta og Gullfax, og om flyslipp. Kari Mack fortalte om historien til Rudsetra.

 Lørdag 3.september: TUR TIL HOLOA SETER I JEVNAKER ALMENNING

Det var til sammen 28 personer med på turen. Vi fylte en maxidrosje og to privatbiler, og noen kom med egen bil. Jevnaker Historielags leder Torleiv Johnsrud var guide på turen fra Lunner til Holoagrenda. Torleiv hadde mye detaljert kunnskap om dette området som han delte med oss på turen.

Holoaseter har tidligere vært en setergrend for rundt 10 gårder i Jevnaker. Det kan nevnes gårder som 2 Sognsgårder, Skjennum, Faltensrud, Tømmerås og 2 Ruudgårder.

Vi ble invitert inn på Ner-Holoa hvor Åsa Bjertnæs tok i mot oss i en varm stue med fyr på peisen. Åsa hadde mye informasjon om plassen. Hun kunne fortelle at setra hadde hatt mange eiere gjennom tiden. Hun hadde også mange gode historier å fortelle om hva som hadde skjedd på denne plassen, som både var muntre og hyggelige.
Historien sier at Hans Jæger skrev den kjente romanen Kristiania-bohemen her og at han feiret nyttårsaften her i 1890. Det sies også at Hans Kinck og Johan Borgen har besøkt stedet. På speilene i døren inn til stuen er det laget flotte malerier. 

 

Torsdag 17.oktober: MØTE PÅ ØVRE WESTERN PÅ GRINDVOLL

Karin og Halvor Western tok i mot oss i gamlebygningen på gården. Den eldste delen er fra 1700-tallet. Bygningen var bebodd til 1983. I huset er det samlet gammelt inventar og gjenstander, som Karin fortalte om. Familien Western legger ned et stort arbeid for å ta vare på bygningen og alt den inneholder. Det var 35 personer til stede, og alle satte pris på Karins servering med gode, ”gammeldagse” kaker.

Gården ligger midt i et gammelt kulturlandskap med 25 gravhauger fra bronsealderen..

Marit Sverresson bidro til programmet med gamle stev og folkeviser, som hun knyttet sammen til en historie.

 

Torsdag 1.desember: EVA HUSEBY OG DE SISTE NORDMARKINGER

Møtet ble holdt på Bergosenteret med 55 personer til stede. Eva Huseby fortalte levende om

livet til de fastboende i Nordmarka, med vekt på ”kvinnfolkarbeidet”, dvs bevertning og overnatting for turister sommer og vinter. Huseby ga i 2011 ut boka De siste nordmarkinger, og der har hun samlet mye interessant stoff. Tidligere har hun gitt ut boka Nordmarksliv om dagliglivet på Stor-Flåtan.

Ole Bjøralt spilte til allsang. Siden dette var siste møte før jul, serverte vi risengrynsgrøt i tillegg til kaffe og kringle. 

PROSJEKTER

Krigshistorie fra Lunner

Vi ønsket å sette i gang et prosjekt for å samle mest mulig av historien om siste krig i Lunner, men da vi ikke fikk det til, vil vita det opp igjen i 2012. 

Registrering av gamle boplasser

Prosjektet med registrering av gamle boplasser har ikke vært videreført i 2011.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?