Lunner Historielag

Arrangement 2021

Her vil vi legge inn arrangementer etter hvert som de er klare, men

følg med underveis. Det kan skje ting vi ikke har kontroll på.

Se i menyen til venstre

Planlagte arrangementer i 2021

Situasjonen rundt Covid 19 gjør at det er vanskelig å planlegge aktiviteter for 2021. Kanskje blir det lettelser, men kanskje kan det i 2021 bli enda sterkere restriksjoner for å kunne samle flere mennesker til ulike tiltak. Regjeringens innstramminger slik de ble formidlet 19.januar og 24.januar tyder på at en neppe kan regne med at det åpnes for den type aktiviteter som historielaget arrangere, før etter sommeren.

8.mai 2021

8.mai arrangementene ved Lunner kirke og Rundelen vil gå som vanlig. Dette er utendørs arrangement hvor det er enkelt å ivareta nødvendige smittevern hensyn. Historielaget vil ta kontakt med Vestre Lunner Musikkforening/Hadeland Janitsjar med sikte på musikalsk innslag ved arrangementene.

Utover arrangementene 8. mai håper historielaget at situasjonen er slik etter sommeren at følgende aktiviteter kan gjennomføres. Dette var aktiviteter som var planlagt gjennomført i 2020:.

«Mylla og Svea, turistutvikling  1880-1960»

v/Nils Voje Johansen

«  Onner og primstav -om arbeidet under de ulike onnene  og bruk av primstaven i det gamle bondesamfunnet»

v/Geir Thomas Risaasen Folkemuseet på Bygdøy

«Hvordan var det å drive landhandel i «gamle dager»?

v/Torgunn Johansen og Trude Gauksrud

Utover det som er nevnt ovenfor vil laget, dersom det er mulig, arrangere temakveld relatert til krigsårene 1940 til 1945.  Osvald gruppa sin aktivitet i Lunner har vært spilt inn som aktuelt tema.

Annet

Lunne allmenning har vært i kontakt med historielaget i forbindelse med lokalhistoriske navn. Det er mange navn på plasser og steder som bør endres da de ikke harmonerer med lokalhistorisk kunnskap. Dette er et arbeid som det er viktig for et historielag, i samarbeid med LA og personer med lokalhistorisk kunnskap.

Planlagte prosjekter i 2021

Nedenfor er nevnt aktuelle «prosjekter».  Alle er ikke prosjekter i ordets rette forstand. Ikke alle er begrenset i tid og rom. Noen har karakter av mer driftsmessig karakter.

Bergenske hovedveg:

Det vil være behov for kontinuerlig vedlikehold av traseen hvert år framover. Behovet vil være særlig stort i vekstperioden.  Denne vinteren har det vært mye strømstans grunnet tung snø på busker og trær. Den bergenske hovedvei har partier som går gjennom områder hvor busker og trær står tett. Det er grunn til å tro at det våren 2021 vil bli noe arbeid med rydding av vindfall. De store  gravhaugene ved Haakenstad ble ryddet for noe vegetasjon i 2016. Det ble satt opp krakk ved gravhaugen i 2019. Historielaget må prøve å få satt opp informasjonsskilt i 2021. Gravhaugene ligger like ved traseen til Bergenske hovedveg. Det har vært store utfordringer å ferdes over et dyrket(gras) område mellom Billit og Haakenstad. 

Myllsvassdraget:

Noe vedlikehold som klipping av kratt mv. må påregnes utført hvert år, i tillegg til ettersyn av tavlene. At historielaget kan foreta noe vedlikehold er avklart med grunneier, Lunner allmenning.  

Vedlikehold av skilting ved gamle boplasser:

På slutten av 2016 mottok historielaget et tilsagn på kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen til merking av plasser som er registrert. I første omgang var det  snakk om et prøveprosjekt hvor utforming, materialbruk og informasjon skulle danne grunnlag for en mer omfattende merking. Dette er et arbeid mange var interessert i. Mye er registrert og merket i Vestre Lunner .  Det er mange områder i Lunner som burde ha vært registrert og merket. Ikke minst må det utarbeides informasjon om den enkelte plass slik at publikum på en lettfattet måte kan få informasjon om plassen. I 2019 ble det registrert og merket gamle boplasser på Harestua, sør for vannet.  Dette er viktig siden Harestua ser ut til å bli et område mange flytter til. En del skilting er utsatt for både dyr og «vær og vind. Det er viktig at skiltingen ettersees og rettes der dette er nødvendig.

Brannsprøytehuset ved Lunner kirke:

Brannsprøytehuset ble malt og det ble ryddet rundt huset i 2018. Siden sprøytehuset også skal stå som representant for alle sprøytehusene som er borte, er det nå tilnærmet det originale.  Det ble også  satt opp en informasjonstavle i 2018.  Det må hvert år arbeides med å holde vegetasjonen nede  spesielt i forkant av huset.

Den gamle Vollaveien:

I likhet med Bergenske hovedvei er deler av traseen  spesielt utsatt for vindfall. Det er allerede registrert vindfall i januar 2021. Det er viktig at  plassene som er merket langs denne  gamle ferdselsveien kan oppleves av mange.  Det er således viktig at deler av traseen blir ryddet der dette vil være nødvendig. Landbruksmyndighetene anbefalte i 2017 at det også ble gjort noen merking ved maling på stein. Dette fordi det i 2016 ble utført noe hogging ved hjelp av skogsmaskin som berørte deler av traseen uten at landbruksmyndighetene var klar over den historiske interessen traseen hadde. Dette er fortsatt ikke utført.

Rundelen:

Som nevnt i årsmeldingen allerede for 2016, mottar historielaget årlig midler fra kulturkontoret til dekning av utgifter til skjøtsel av minnesmerket og området rundt. Det var en omfattende dugnad våren 2019 for å hugge trær bak krigsminnene. Dette gjorde sitt til at minnesmerkene ble mer tydelig og at området som helhet ble ryddigere. Så langt har en hardt arbeidende «gjeng» fra Harestua hver sommer bidratt til at området framstår som godt vedlikeholdt og  vakkert. 

Buttelveien:

«Flaskeveien» fra Hadeland Glassverk inn til hovedstaden gjennom Hakadal er en viktig historisk vei og er godt synlig mellom Storetjern i Østre Jevnaker og til Holmen ved Svea.   Det er behov for noe kontinuerlig ettersyn da deler av traseen er veldig utsatt for vindfall. Det har blitt gjort  forsøkt på å gjenfinne traseen eller deler av denne fra Grua og mot Svea.  Dette viser seg svært vanskelig grunnet omfattende skogsarbeid og anleggsarbeid. 

Deler av den gamle «kirkeveien» mellom Lunner kirke og Lundby.

Lunner Historielag har gjennom mange år fått flere henvendelser om å rydde denne traseen. Deler er dyrket opp, men store deler kan nyttes når det har blitt gjort noe rydding. Berørte grunneiere har vært positive til at vegetasjonen ble ryddet. Historielaget gjorde våren 2020 et betydelig ryddingsarbeid av traseen. Traseen har senere blitt en yndet turvei. Traseen må holdes vedlike gjennom kontinuerlig fjerning av vegetasjon.

Annet:

Historielaget får også mange henvendelser gjennom sin Facebook side og gjennom siden «Lunner’s tapte histoie».  Mange av henvendelsene gjelder slekt og bilder.

De som henvender seg får ofte løst sine «utfordringer» ved hjelp av Historielaget og andre som er inne på disse sidene.

Laget får også henvendelser fra Lunner kommune, spesielt knyttet til høring på reguleringsplaner, navnesaker og større arealplaner. Dette er omfattende og viktig arbeid laget bør prøve å gi bidrag til.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?