Lunner Historielag

Registrering av gamle husværer og boplasser

Dette er Westernødegården, kanskje en av de eldste husmannsplassene som fortsatt står "oppreist" - enn så lenge.

"Akk husmanns kår er armod, hans lodd er hård og streng!"

Sitat Jørgen Engebretsen Moe

Helen M. Myrvoll og Øyvind Sogn har i de siste to-tre årene merket og registrert omkring 70 husmannsplasser vest i Lunner (Grindvoll / Løken skolekrets)  og Nordre Jevnaker etter visse kriterier. Vi har utformet emaljeskilt, et underskilt med navn på plassen og QR-kode, fotografert, registrert og lagt dette inn på Lunner historielags hjemmeside under emne husmannsplasser. Det gjenstår noen plasser i Nordre Jevnaker, men dette regner vi å bli ferdige med i 2020.  Der er, eller vil hver husmannsplass bli beskrevet etter hvert som tiden strekker til og etter hvert som vi får tilgang på opplysninger.

Gamle husværer/boplasser

Slik ser skiltingen og merkingen ut på de husmannsplassene vi har merket.

I oktober 2019 var vi ferdige med registrering av gamle husvær i Vestre Lunner, og i alt 27 gamle husmannsplasser er registrert og merket her. Det er satt opp stolper med et emaljeskilt hvor det står "Gammelt husvære". Under dette skiltet står det en mindre skilt med navn på plassen og en QR-kode.

Det har de siste tre år blitt registrert en rekke gamle husværer/boplasser i Lunner kommune (og den nordre delen av Jevnaker). De fleste av disse er nå skiltet, avfotografert, og koordinatfestet.

Opplysninger om boplassene er lagt ut på denne hjemmesiden under fanene Vestre Lunner, Nordre Jevnaker og Harestua. Flere vil komme.

Kriteriene som har vært lagt til grunn:

  • Plassene finnes registrert på kart eller i dokumenter i perioden 1827 - 1910 *
  • Plassene er ikke fungerende som helårsbolig pr i dag.
  • Plassene skal ligge i nedlsagsfelt som gjenspeiler Lunner historielags planer for registreringen. Disse områdene er i hovedsak: hele vestre Lunner, hele nordre Jevnaker, og 5 plasser i de øvrige skolekretser i Lunner kommune.

Det finnes enkelte avvik fra disse punkter. 

  • Noen plasser er i dag helårsbolig, men grunneier ønsket å bli en del av registreringen.
  • Noen plasser avviker fra stedsbestemt nedslagsfelt, men det har vært naturlig å ta de med ut fra at beliggenhet eller feks tellingskrets, skolekrets etc.
  • Plassen er tydelig dokumentert i andre kilder feks tidligere enn 1827 jf avgrensninger nevnt i punkt 1 i avsnitt over her.

Plassene er presentert i menyen til venstre.
Kart over de registrerte plassene i vestre Lunner og nordre Jevnaker finner du ved å klikke her

Kilder vi har forholdt oss til i registreringsarbeidet:
1827 kart Ltn Lund
1864 folketelling
1875 folketelling
1879 kart Ltn Kolban
1900 folketelling
1910 folketelling
Det benyttes også materiale fra Per Jakob Dessrud og Randi Bjørkviks omfattende nedtegnelser, samt pantebøker, Årbok for Hadeland osv. I tillegg er nålevende personers kunnskap svært svært viktig!

Prosjektets historikk

Registrering av husmannsplasser har vært et tema for Lunner Historielag siden laget ble startet.

2010
Det er gjort noen forsøk nå og da litt her og der. Siste "forsøket" var i 2010. Da ble de fleste av plassene i Vestre Lunner (Grindvoll) registrert med GPS, fotografert og en del fakta notert. Det gjenstår å få registrert alle plassene i Lunner kommune med GPS, samle materialet som finnes og arkivere dette for ettertiden. 

Historielaget arrangerte en temakveld høsten 2010 hvor Helen M. Myrvoll hadde laget en presentasjon av husmannsplassene i Grindvoll.  Bildene under er fra dette arbeidet.

2016
Styret i Lunner historielag vedtok på sitt årsmøte i februar 2016, som en del av sin aktivitetsplan, å gjøre et forsøk på å registrere husmannsplasser/gamle boplasser i kommunen. Motivasjon for dette er flere. Mange av plassene er nedlagt og ikke lenger bebodd. På flere plasser er det bare steinmurer eller tufter igjen. Personer som kan bidra med muntlige overleveringer er gamle og i mange tilfeller døde. Viktig historie er i ferd med å forsvinne. Identiteten og tilhørigheten til mange av Hadelands innbyggere kan knyttes opp mot gamle boplasser. Det er således både av historisk og mer følelsesmessig interesse å få kartlagt, registrert og merket plassene.

23.september 2016 hadde Lunner historielag innkalt til et møte for å drøfte hvordan en eventuelt skulle tilnærme seg et slikt arbeid. På møtet deltok også personer bosatt i Jevnaker og Gran med spesiell interesse for slikt arbeid. Gjennom møtet ble det klart at det er utført og pågår et betydelig kartleggingsarbeid, både i Lunner og ikke minst i nordre-Jevnaker, selv om arbeidet ikke er koordinert. 

Forprosjekt
Møtet ble enige om å starte et forprosjekt for å registrere og merke de plassene som allerede er kartlagt. I denne fasen vil arbeidet avgrenses til vestre-Lunner (Løken skolekrets), Rya sør for Roa og nordre-Jevnaker (Sogn skolekrets). En vil i denne omgang konsentrere seg om de boplassene som nevnes i folketellingene mellom 1865 og 1910. Erfaringene med dette arbeidet vil være utgangspunkt for et større prosjekt (hovedprosjekt) i Lunner og Jevnaker.

Hovedprosjektet vil selvsagt bli svært omfattende siden det finnes mange hundre plasser i Jevnaker og Lunner. I denne omgang vil en derfor konsentrere seg om forprosjektet. Vi tenker oss å merke de plassene som allerede er registrert i vestre-Lunner, nordre Jevnaker samt registrere og merke de plassene som er kartlagt i Rya, sør for Roa.

Hovedprosjekt 
kan skisseres i følgende hovedpunkter:

Hovedprosjektet kan skisseres i følgende hovedpunkter:

1. Kartlegge og registrere boplasser i Lunner og Jevnaker

2. Fotografere og sette opp skilt på den enkelte boplass.  Skiltene bør fortelle hva plassen heter, og ha en QR-kode som sender den interesserte til historielagets nettside, hvor man igjen kan finne detaljert informasjon. 

3. Som supplement til QR-koden og opplysningene på nettsiden, bør det vurderes å utarbeide et hefte med de samme opplysninger samt foto.

Arbeidet vil bli gjort gjennom frivillig innsats. Det vil til forprosjektet imidlertid bli søkt om midler til materiale for stolper, trykking av skilt samt noe midler til å arrangere et større evalueringsmøte hvor erfaringene fra forprosjektet skal kanaliseres over i et hovedprosjekt.

Hvorledes en skal bruke QR-kodene som kommunikasjonskanal (privat og/eller kommersielt) og hvorledes en skal konkludere når det gjelder eierforholdet til innsamlet materiale og databaser, må bli en del av evalueringen etter forprosjektet. Inntil dette er klarlagt tillegges dette Lunner historielag. Evalueringen må også konkludere med hvordan arbeidet skal organiseres i hovedprosjektet. Fra andre kommuner ser en at både landbrukskontor og museum er viktige samarbeidspartnere.

Søknad om økonomisk støtte til forprosjekt
Søknad ble sendt til Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, og de responderte positivt med en sum av kr 50.000. Takket være disse midlene har vi fått utformet og produsert emaljeskilt, kjøpt stolper, stolpehatter og festemidler.   

2017
Vi brukte våren 2017 til å utforme skilt, lage registreringsskjema, gjøre innkjøp og igangsette feltarbeidet i vestre Lunner, nordre Jevnaker og 5 plasser ved Nordstrand.

Dette er et ressurs- og tidkrevende arbeid og det praktiske arbeidet må foregå på barmark. Arbeidet er dugnadsbasert og i løpet av 2017 fikk vi skiltet 38 plasser, herav 16 i nordre Jevnaker, 17 i vestre Lunner og 5 ved Nordstrand.

2018
I 2018 fortsatte registreringen av plasser i vestre Lunner og nordre Jevnaker. I vestre Lunner ble alle stolper og emaljeskilt ferdig oppført, og i nordre Jevnaker gjenstår nå 12 plasser. I tillegg ble det bestemt at historielaget skal merke inntil 5 plasser i hver av de øvrige skolekretsene. Harestua ble dog eneste krets med disse 5 registreringene dette året (se egen fane med "Harestua" i menyen til venstre).

QR-koder og navn
Navneskilt med QR-kodehenvisning til denne nettsiden ble bestilt og mottatt. Disse skiltene skal monteres under emljeskiltene som det står "gammelt husvære" på. Vi bare håper at disse skiltene kan bli et hyggelig innslag for turfolk

2019
I 2019 ble alle QR-koder montert i vestre Lunner, og markarbeidet er herved i mål for denne kretsen. I nordre Jevnaker gjenstår kun få beskiltninger og det meste av QR-koder er oppmontert. De fem utvalgte plassene på Harestua har også fått sine QR-koder, og markarbeidet er derved også i mål for denne kretsen. 

2020
For dete året planlegger vi å gjennomføre følgende arbeid:

  • Registrering av de siste plassene i nordre Jevnaker
  • Registrere 5 plasser i de øvrige skolekretser
  • Ferdigstillelse (i hovesak) av informasjon vedrørende plassene på www.lunnerhistorielag.com

Har du informasjon om noen av plassene er det fint om du sender det til oss på hele-my@online.no

Her restene etter husmannsplassen Johnsrud under Bolken i Vestre Lunner. Lars Bolken Heier påviste mange av de gamle plassene for oss. Foto: Helen M. Myrvoll 2010

Her utsikten vestover fra Bolkenhagen. En av to plasser under Bolken Heier. Foto: Helen M. Myrvoll 2010

Takket være Olai Eriksrud fikk vi også kjennskap til en plass vi ikke visste om - Eriksrudbråten. Foto: Helen M. Myrvoll 2010

Dale Hovland 26.08.2022 14:02

1864 folketelling ?

Helen 24.01.2020 15:12

Ja bra Kjell Henrik. Bare fortsett.

Helen 13.01.2020 21:51

Det var hyggelig og høre. Takk. Vi driver ikke så mye med slektsforsning, da må du kontakte Hadelands folkemuseum.

Egil Bjerke Knutsen 13.01.2020 21:32

Hei, fin side dere har. Jeg sku ha kommet i kontakt med folket som bodde på Solbakken 63/10 rundt 1900-1910. Altså etterkommerne til Lars Larson og Sigrid.

Kjell H Myhre 22.01.2020 22:57

Jeg presenterte litt info knyttet til Solbakken i Lunner Historielags Fb-gruppe i går.

https://www.facebook.com/groups/256137362789/permalink/1015797732

Kåre Sletten 04.12.2018 05:33

Jeg har vokst opp på en gammel husmannsplass i Lunner. Den heter Finnlausbråtan og ble revet i 1955. Men muren er fortsatt synlig.
Hilsen Kåre Sletten

Jakob Skogseid 04.06.2017 17:15

Hei
Finnes det en lenke til hvor informasjon om disse husmannsplassene er lagret?

Takk

Helen 04.06.2017 18:32

Foreløpig er det ikke mer enn det du ser på hjemmesiden.

einar holum 30.08.2016 15:30

Kan noen si meg om Haakenstadengen og Haakenstadeie var samme plassen .
Under Haakenstad , Lunner.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?