Lunner Historielag

ÅRSMELDING 2012

Årsmelding 2012 

Historielaget har hatt følgende styre:

Marie Aubert Kleven, leder

Kai Nordseth, nestleder

Anne Brodtkorb, styremedlem

Helen Myrvoll, styremedlem

Bjørg Stensrud, 1. varamedlem og kasserer

Unni Fossheim, 2. varamedlem

 

Arrangementskomité: Roy Stensrud, Marit Bredeveien og Aase Kauserud

Valgkomité: Harald Blisten, Erling Oppen og Bjørg Ballangrud

Revisorer: Gudbrand Bjøralt  og Jon Bredeveien. 

Roy Stensrud er historielagets representant i Kontaktforum Hadeland-Amerika. 

Ved utgangen av 2012 hadde Lunner historielag 103 medlemmer. 

Styremøter

Det har vært holdt 6 styremøter.  Et møte ble holdt på Hadeland Bergverksmuseum, et møte var en kombinasjon av befaring på Den Bergenske hovedveg fra Stryken til Grans grense og påfølgende møte hjemme hos lederen. De øvrige styremøtene ble holdt på Solheim (Lunner barneskole). 

Revidering av historielagets vedtekter

Lagets vedtekter ble revidert på årsmøtet 15.3.2012.

Informasjon om historielaget og program finnes på vår hjemmeside, www.lunnerhistorielag.net

Det er også etablerte en Facebook-side som er flittig besøkt.

Det er Kai Nordseth som har ansvar for hjemmesiden og Facebook-siden.

Roa-dagen

I slutten av april fikk vi innbydelse til å ha stand på Roa-dagen 9. juni. Styret kom fram til at vi ikke hadde kapasitet til å delta dette året.

Regional plan for Hadeland

Helen Myrvoll og Marie A. Kleven deltok på et arbeidsseminar på Randsvangen 9. mai, arrangert av regionkoordinator Edvin Straume. Regional plan for Hadeland skal bidra til at kommunene fremstår som attraktive for bosetting og næringsutvikling, og vi fikk fram at Hadelands historie og kulturminner bidrar til å gjøre regionen interessant. 

Plan for natur- og kulturarv på Hadeland

Helen Myrvoll og Marie A. Kleven deltok på et møte på Gran og Lunner kulturkontor 6. juni. Møtet ble ledet av Kari Møyner fra kulturkontoret. Tema: plan for natur- og kulturarv.

Driftstilskudd fra kulturkontoret og Sparebank 1                                                                  

Laget har fått et tilskudd på kr 3 200,- av kulturmidlene og kr 3 000,- fra Sparebanken. 

Økonomisk støtte til markering av 8. mai

Historielagene på Hadeland har i fem år hatt ansvar for å markere frigjøringsdagen 8. mai ved de respektive minnestøttene.

Til dette fikk vi i 2012 kr 1 500,- fra kulturkontoret til dekning av utgifter. 

Brosjyre om Lunner historielag

Helen Myrvoll har utformet en vakker brosjyre  om Lunner historielag, med bilder og omtale av en del av kulturminnene i bygda. Dette er en brosjyre som skal brukes gjennom flere år og spres mest mulig for å vekke interesse for laget og kulturminnene. Vi håper å kunne verve flere medlemmer. Det er trykket 2000 eksemplarer, og det kostet kr 17 937,-. Til dette har vi fått kr 6 000,- fra Kulturkontoret og kr 10 000,- fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. 

Folder med årets program

Kai Nordseth laget en folder med årets aktiviteter. Vi ønsker å ha en slik årsfolder hvert år.

Turbok for Hadeland

Historielaget har i 2012 fått overført kr 6 270, av overskudd på salg av ”Turbok for Hadeland”, utgitt i 2010 av Dag Sommerset, Leif Koch, Jørgen Kvåle og Harald Hvattum.

(I 2011 fikk vi kr 10 000 kronerav bok-overskuddet.)

Stand ved spillet om Bronsebukkene

Etter forespørsel fra Bronsebukkenes Venner hadde vi stand på Midtre Olimb lørdag 23. juni. Vått og kjølig vær var ikke særlig gunstig. Det var liten interesse for vår stand.

ARRANGEMENTER I 2012 

Barndommens gamle leker - torsdag 9. februar på Bergosenteret

Vel 30 personer deltok på møtet, og mange hadde med gamle leker. Det ble en flott utstilling og mange interessante fortellinger. Vi sang gamle barnesanger akkompagnert av Ole Bjøralt.

Anne Brodtkorb leste barneregler, og vi lekte ”Tampen brenner”. 

Årsmøte - torsdag 11. mars på Bergosenteret

I underkant av 30 personer deltok. I tillegg til vanlige årsmøtesaker la styret fram forslag til endringer av lagets vedtekter. Disse ble vedtatt med små endringer.

Toradergruppen ”Riv og slit” hadde et feiende program. 

Bekransing av minnestøttene ved Lunner kirke og Rundelen tirsdag 8. mai.

Ved Lunner kirke holdt Tor Munkelien tale. Anita Werner hadde øvd inn sangen ”Til ungdommen” med sine elever i 6. trinn ved Lunner barneskole. Ved Rundelen var det tale av ordfører Harald Tyrdal og ved Marthe Engskar Ramsrud fra 7. trinn ved Harestua skole. Alle elevene på dette klassetrinnet deltok.  

Vandreteater på Grindvoll tirsdag 22. mai

Bronsebukkenes Venner inviterte til Vandreteaterspillet om Nordens største bronsealderfunn,  som ble gjort på Grindvoll i 1924. En del fra Lunner Historielag møtte for å se spillet. Hvert år de siste 12 årene har spillet vært vist for 5. klasse-elever fra alle skoler på hele Hadeland. Elevene får dermed en historisk innføring i dette spesielle funnet, som av riksantikvaren regnes som like viktig som Oseberg-funnet ved Tønsberg!  Det var første gang spillet ble vist for vanlig publikum på ettermiddagstid på Grindvoll.  Slik kan folk bli kjent med denne spesielle historiske begivenheten, og få oppleve selve funnstedet.  Det hadde vært fint om spillet også kan være åpent for historisk interessert publikum våren 2013. 

Krigshistorie i Lunner – Rudsetra lørdag 2. juni

I samarbeid med Rudsetras Venner, som er veteraner fra virksomheten på setra under krigen 1940-45, arrangerte vi samling på Rudsetra for annen gang. 

  Det var 45 deltakere og mange gikk fra Harestua st. til setra, en tur på ca 2,5 km. Kari Lindstad Mack var en dyktig vegviser som underveis fortalte om steder og begivenheter.

Thor Hofsbro fra Gran fortalte om krigsutbruddet og pekte på at på Harestua var det meget godt samarbeid mellom forskjellige grupper motstandsfolk. Han fortalte også om de dramatiske begivenhetene rundt ekteparet Astrid, f. Wiese, og Chr. Fredrik Brinch på gården Erstad i Nordre Oppdalen 1. april 1944. Ole Bjøralt fortalte levende om hvordan han som sjuåring opplevde aprildagene i 1940 i Lunner. Harald Grønbakken fortalte om hvordan han under tyskernes framrykning ble skutt i baken, og det tok sin tid å få tak i lege, som fjernet kula uten bedøvelse! Grønbakken fylte 93 da vi var på Rudsetra, og sa han hadde ikke hatt noe men av ulykken.  Kari Mack fortalte om krigshandlingene på Stryken, Harestua og Bjørgeseter 15., 16., og 17. april 1940. Tre av veteranene fra virksomheten på Rudsetra var til stede, det var Kjell Ramsøy, Finn Graff og Bjørn Nordlie. Alle hadde noe å fortelle om opplevelsene under krigen, både fra krigsutbruddet i Oslo og virksomheten på Rudsetra.

Rudsetra ble brukt av etterretningstjenesten ved “Radiosender Beta” og av hjemmestyrkene ved MILORG D 13 “Gutta på skauen” under okkupasjonen 1940- 45.

Tur til Gausdal og Moelv lørdag 8. september

 46 personer vart med på turen. Ferden gikk først til Auggedalen i Gausdal og til Ulsrud gardsmuseum. Vi fikk innføring i gardens historie, og vi fikk også høre om Hans Aanrud. Han vokste opp i nabolaget, og i sitt forfatterskap satte han  stedet inn i en fargerik ramme. 

  Garden ble ryddet i middelalderen, men var ødegard i 300 år etter svartedauen. Fra 1631 til ut på 1970-tallet var garden i full drift. En typisk middels stor gard i Gausdal. Det er fin utsikt fra gardstunet og ganske bratt nedover i dalen.   Vi ble delt i tre grupper for omvisning i flere av bygningene. Helheten er bevart, og tunet er omkranset av stall, låve, fjøs, grisehus, saghus, smie, skåle, stabbur, bu, eldhus, føderåds- og våningshus. Alt er bevart og det er registrert ca 4000 gjenstander.  Gausdal historielag overtok Ulsrud med seter, jord, skog, innbo og løsøre som testamentarisk gave i 2001. Historielaget fikk i oppdrag å bevare Ulsrud som gardsmuseum til glede for bygda og alle som kommer til gards.

 I Moelv besøkte vi Ringsaker Historielag som har tilholdssted i et gammelt garveri. Her ble vi servert en deilig gryterett, og vi fikk høre om historielagets virksomhet. Vi tok også en kikk på noen av utstillingene i ”Garveriet”, bl.a.  en samling gammelt brannvernutstyr, gjenstander og historie fra Ringsaker og Nes Kraftanlegg og et opplegg om geologien i Ringsaker. 

Lunner kirkes historie - møte i  kirken torsdag 4. oktober

  På en fengende måte fortalte Marie A. Kleven og viste bilder. Det eldste interiørbildet er  fra 1901 og viser hvordan kirken så ut fra 1860 til 1907. I 1930 var det en stor restaurering av kirken både innvendig og utvendig. Neste store forandring kom i 1988, da tårnfoten fra 1100-tallet ble avdekket midt i kirken, og interiøret igjen ble endret.  Men den største endringen skjedde i 1780-årene. Da ble den lille steinkirken fra 1100-tallet påbygd i tømmer til korskirke.

   Noen få deler av altertavle og prekestol fra 1699 er oppbevart på Hadeland folkemuseum. Disse gjenstandene var utstilt i kirken sammen med de klenodier som er i kirken. Det var anledning til å vandre rundt i kirken og se tårnfoten fra middelalderen gjennom glassgulvet midt i kirken, beundre portalen rundt den opprinnelige hoved inngangsdøra, kopiene av treskulpturene av Olav den hellige og Maria med barnet fra 1200-tallet og kirketekstilene fra 1990-tallet. Det var 56 til stede på møtet.

Fotokveld i kommunestyresalen i Lunner rådhus tirsdag 27. november

Kvelden var et samarbeid med Hadeland Museumslag. Forfatter og teolog Hans Jacob Finstad viste en bildeserie fra naturen ledsaget av musikk. Museumslaget planlegger i 2013 flere fotokvelder og et seminar med instruksjon i fotografering. Hovedhensikten er å øke tilfanget av bilder fra fortid og nåtid på museet. 

O jul med din glede på Skogglimt tirsdag 4. desember

På adventsmøtet hadde vi besøk av Sylvi Kielland, som er tippoldebarn til Gustava Kielland, som skrev sangen O jul med din glede. Hun fortalte levende om Gustava og om gamle juleskikker. Vi sang julesanger akkompagnert av Ole Bjøralt. Tradisjonen tro var det risengrynsgrøt m.m på dette møtet. Dessverre var det bare 26 personer til stede.

PROSJEKTER 

Krigshistorie fra Lunner

Karin og Tor Time har begynt på arbeidet med å lage en oversikt over alt skriftlig materiale  om krigshistorie i Lunner 1940-45. 

De øvrige prosjektene har Kai Nordseth jobbet med. Når det gelder Vollaveien har han samarbeidet med Leif Koch.

Bergenske Kongevei

Når det gjelder denne veien, har det blitt gjort litt opprydding i løpet av 2012, også reparasjon av et par skilt på Grua som var ødelagt ved snøbrøyting. Det er et par skilt som har forsvunnet. Det bør gjennomføres en dugnad på denne veien med rydding spesielt ned Grualia 

Gamle Vollaveien ved Grua

Vi har nå vært igjennom store deler av denne traséen og tatt en god del bilder og det gjenstår  å dokumentere hva det er tatt bilder av. Partiet fra Nordstrandkrysset og opp til Lien er  gjennomgått og det er registrert en rekke kulturminner; boplasser, vulkansk stein, svart marmor, fossiler, en mulig ulvegrop, kalkbrudd etc 

Marka «appen»

Det er gjort en del registreringsarbeid som nå er overlevert til Oslo og Omegn Friluftsråd som skal lage en app med utgangspunkt i det som er sendt inn fra de forskjellige lag og grupper som har tatt på seg å registrere gamle kulturminner i sine nærområder. Arbeidet til Lunner historielag var å avdekke de plasser som er i vårt nærområde, og vi ser det slik at vårt arbeid avsluttes her.

Appen kommer til å inneholde et vidt spekter av kategorier for at den skal bli allsidig og ha høyest mulig nytteverdi for fremtidige Marka-brukere. I tillegg til kategorier som for eksempel fiskevann, holdeplasser og utsiktspunkter er altså kulturminner en viktig del av appen, og boplassene vil havne inn under denne kategorien. Planen er at appen skal lanseres idet snøen smelter i vår.

 Registrering av boplasser i Lunner

Det er ikke vært noen aktivitet rundt registrering av boplasser i 2012, men vi har fått en del henvendelser som er notert og som vi skal følge opp i løpet av 2013.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?