Lunner Historielag

Årsmelding 2015

Årsmelding 2015

Godt over 70 personer kom på vårt årsmøte på Lunner ungdomsskole.

Styret legger med dette fram sin årsmelding hvor hovedinntrykket fra virksomheten i 2015 har vært stort engasjement, stor deltagelse og mange spennende prosjekter og aktiviteter. Det er mye styret skulle ønske ble gjort men som det ikke har vært ressurser til. Noe av dette vil årsmøtet finne igjen i prosjektplan og aktivitetsplan for 2016.

Styret:

Styret har i 2015 bestått av følgende: 

Hugo Hallum, leder

Hans Gustav Bjørnli, nestleder

Helen Marie Myrvoll

Bjørg Stensrud, kasserer

Irene Thoresen

Kari  Lindstad  Mack, 1.varamedlem

Inger Lise Saga, 2.varamedlem

Arrangementskomite`: Roy Stensrud, Aase Kauserud og Grete Fristad Brendhagen

Valgkomite`: Marie Aubert Kleven, Anne Britt Hoff og Øystein Vold

Revisorer: Torstein Roen og Jon Bredeveien 

Roy Stensrud har vært styrets representant i Kontaktforum Hadeland-Amerika 

Styremøter:

Historielaget har avholdt 8 styremøter og har behandlet 41 saker. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter og prosjekter har vært hovedsakene.  Historielaget har hatt sine styremøter i Frivilligsentralens lokaler på Lunner rådhus. 

Medlemmer og informasjon:

Ved utgangen av 2015 hadde Lunner historielag 104 medlemmer. Laget har forsøkt å verve medlemmer gjennom sine aktiviteter og arrangementer. Interessen rundt lagets aktiviteter tyder på at laget burde hatt langt flere medlemmer. 

Laget har hatt mange besøk på sin Facebook-side. Laget har også en hjemmeside www.lunnerhistorielag.com. som var flittig besøkt også i 2015. Hjemmesiden er vist ca. 66 000 ganger siden den ble opprettet. 6-900 er innom hver uke. Både på Facebook-siden og på hjemmesiden har laget informert om sine aktiviteter. Historielaget har også en Facebook-gruppe med nærmere 250  medlemmer. Helen M. Myrvoll har hatt hovedansvaret for disse sidene. 

Lagets økonomi:

Lunner historielag har hatt en ordnet økonomi også i 2015. Pr. 31.12.2015  hadde laget i overkant av kr.155.000 på plasseringskonto.  Laget fikk blant annet tilskudd til flere prosjekter i 2015. Laget mottok kr 60.000 i støtte fra Sparebankstiftelsen til Bergenske hovedvei og Buttelveien.  Til Bergenske hovedvei har laget mottatt kr 60.250 fra Oppland fylkeskommune. På slutten av året fikk Lunner historielag også tilsagn om tilskudd på kr 90.000 fra Brandkassefondet i Hadeland Gjensidige til det samme prosjektet. Fra det interkommunale kulturkontoret har historielaget mottatt kr 7.000 som er øremerket vedlikehold av krigsminnesmerket ved Rundelen.  Lunner historielag har fått imøtekommet sin søknad om å få forlenget fristen for bruk av tilskuddet på kr 30.000 laget tidligere har fått bevilget til prosjektet på Øvre Western.  

Gjennomførte  prosjekter i 2015: 

Styret har også i 2015 forsøkt å knytte innsatsen mot få prosjekter slik at disse kan gjennomføres og avsluttes. Flere av prosjektene har vært omfattende og arbeidskrevende. Det meste av det laget arbeider med er basert på dugnadsinnsats. 

Bergenske Hovedveg:

Mellom 10 og 15 medlemmer av Lunner Historielag har lagt ned mange dugnadstimer også i 2015. Rydding av busker og kratt, brenning og oppsetting av skilt og utplassering av krakker har vært hovedoppgavene. I august og september ble hele strekningen fra Varpet og til Grans grense gått opp med GPS. Skiltene som er satt opp langs hele traseen er utført i aluminium med folie og påført avstand til neste kryss/punkt og piktogram som viser at det er mulig å gå/sykle. Høsten 2015 ble det utplassert 6 solide krakker langs hele traseen. Informasjonstavler er ferdig produsert og vil bli satt opp våren 2016.

 «Kongevegen» er registret på Ut.no og TurApp.no/hadeland,  i tillegg til at det er lagt ut fyldig informasjon på historielagets hjemmeside.  Facebook er også flittig nyttet for å gjøre traseen gjennom Lunner kjent.  Grunneiere har vært svært imøtekommende og hjelpsomme. De har stilt opp med traktor/gravemaskin for å planere og rydde og de har lagt til rette for plassering av bord og krakker langs traseen. 

Myllsvassdraget:

I 2014 ble det satt opp 10 informasjonstavler fra Myllsdammen og ned mot Harestua. Informasjonstavlene ble produsert i aluminium av Tretex AS på Lunner. Lunner historielag har i 2015 mottatt mange positive henvendelser rundt dette tiltaket. Laget har i 2015 forsøkt å etterse at informasjonstavlene står slik de skal og at de ikke gror ned av busker og kratt.  Mylla løypeforening har dette tiltaket nevnt på sin hjemmeside. 

Rudsetra:

På slutten av 2014  inngikk grunneier Lunner allmenning  forvaltningsavtale med Randsfjordmuseene med tidsperspektiv på 40 år om drift – og vedlikehold av Rudsetra. Randsfjordmuseene avdeling Hadeland folkemuseum har påtatt seg forvaltningsansvaret. En av intensjonene i 2014 var at arbeidet med fredning av Rudsetra  som krigsminne skulle intensiveres og fredes på en slik måte at setra skal kunne brukes i historisk sammenheng. Høsten 2015 har det vært stor dugnadsaktivitet med å istandsette dette viktige krigsminnet. Hovedfokus har vært rettet mot rehabilitering og verneverdig arbeid. Sentrale i dette arbeidet har vært nevenyttige(«hannue») menn fra Harestua og leder av Rudsetras venner og pådriver Kari L. Mack. Lafter og restaureringshåndverker Svein Oppegard, som er svigersønn av tidligere eier av Rudsetra Trygve Hagness , har kompetanse på lafting og er således den personen som har gjort dugnadsarbeidet mulig.

Det er gjort et økonomisk overslag med utgangspunkt i samme timepris som nyttes for dugnadsarbeid når det søkes om offentlig tilskudd. Økonomisk overslag er utarbeidet av dugnadsgjengens sekretær Ragnhild  Hagness Oppegaard. Denne beregningen viser at Rudsetra og Randsfjordmuseene avdeling Hadeland folkemuseum  har fått en «gave» gjennom dette omfattende dugnadsarbeidet på  kr. 273.500.  Oppland fylkeskommune la ut fredningsforslag av Rudsetra og området rundt til offentlig ettersyn medio desember.  Høringsfrist ble satt til 4.februar. 

Buttelveien:

Traseen  mellom Holteputten (vest for Dæhlin) og Svea er nærmest inntakt.

Som de fleste andre traseer i skog og mark så gror denne også igjen. Det var i 2015  nødvendig med rydding  i deler av traseen.  Det er vanskelig å fastslå hvordan traseen har gått fra Holteputten og vestover mot Hadeland Glassverk.  

Rundelen:

Lunner historielag har de senere år på oppdrag fra Lunner kommune hatt ansvar for å holde de to krigsminnene og området rundt vedlike. I tillegg til klipping av gras hadde laget en større dugnad hvor en gjorde nødvendig opprydding rundt beplantningen . Den tette skogen bak støtten ble også tynnet ut litt slik at støtten kom mer til sin rett. Laget fikk bevilget kr. 7000 av kulturmidlene til vedlikehold av krigsminnet for 2015. 

Gjennomførte aktiviteter i 2015: 

Krigens kulturminner – Rudsetra: 

I tillegg til representanter fra de som arrangerte kvelden deltok også representanter fra riksantikvaren, fylkeskommunen,  Lunner Almenning.  Krigsveteranene Bjørn Norli 94 år og Kjell Graff  95 år deltok på arrangementet, i tillegg til andre  som har hatt ulike relasjoner til Rudsetra, både i fred og i krigstid.  Om lag 100 personer fylte samfunnshuset  på Harestua.  I tillegg til formidling av historien var hovedmålet med kvelden å skape motivasjon, begeistring og ikke minst engasjement for å arbeide videre med Rudsetra som et kulturminne og for fredning av stedet.Torsdag 12.februar arrangerte Lunner Historielag  sammen med Hadeland Museumslag og Randsfjordmuseene en temakveld om Rudsetra. 

Årsmøte, inkludert tema om gamle veier og gutuer:

Tor Einar Olsen fra Lunner kommune hadde ansvaret for temaet om gamle veier og gutuer i Lunner kommune.  Om lag 35 personer deltok på dette møtet som ble avholdt i auditoriet på Lunner ungdomsskole. Historiske kart viser at mange gamle ferdselsårer har forsvunnet. Det er av stor historisk verdi å få kartlagt både de som har forsvunnet og ikke minst å få tatt vare på de som ennå eksisterer. Slik sett var dette temaet en viktig motivasjonskilde til videre arbeide med temaet. 

Markering av frigjøringsdagen: 

Det er en tradisjon at Lunner historielag har ansvar for markeringen av 8.mai både ved Lunner kirke og ved krigsminnet ved Rundelen.  2015 var spesielt i den forstand at året markerte 70 år etter frigjøringen. Ordfører Harald Tyrdal la ned blomster ved støtten for de falne under 2.verdenskrig. Elever fra Lunner barneskole deltok med sang. Ved Rundelen var det i 2015 en større markering  i regi av forsvaret. Markeringen ved Rundelen ble etterfulgt av et stort arrangement i idrettshallen ved Lunner ungdomsskole. Her ble det holdt taler ved blant annet kommunens ordfører og representanter for Regjering og forsvar.  

Samling på Rudsetra:

Helt siden 2. verdenskrig har vært tradisjon at veteranene som oppholdt seg på Rudsetra under krigen har hatt en samling på Rudsetra første lørdagen i juni. I 2015 var samlingen rettet mot å åpne fredningssak av dette viktige krigsminnet. Riksantikvaren, Oppland  fylkeskommune , Hadeland museumslag, Randsfjordmuseene, Lunner allmenning og kommunens ordfører var representert. Blant deltagerne var også flere som hadde erfaringer fra Rudsetra under krigstiden, samt fra tiden 1935 til ca. 1980 da Rudsetra var fritidsbolig for fire familier.  Tilstede var flere fra familiene Einar og Trygve Hagness.

På arrangementet formidlet Riksantikvaren at det var bevilget kr 110.000 til istandsetting av Rudsetra. Riksantikvaren ga uttrykk for at Rudsetra ikke bare har stor symbolsk verdi, men at den er unik i den forstand at den er bevart i sin opprinnelige form, nesten til minste detalj. Kulturarvenheten i Oppland fylke innvilget høsten 2015 kr 33 300 til arbeidet. Krigsveteran Bjørn Norli ga i 2014 kr 50.000 til kontoen Rudsetras Venner »slik at dere har noe å starte med», som han ga uttrykk for. Det deltok over 150 personer på samlingen.  Samlingen viste hvor viktig   det er når frivillige organisasjoner og ulike offentlige institusjoner samarbeider om viktige samfunnsoppgaver. Det samme kan sies om viktigheten av å skape lokal tilhørighet til     ulike historiske begivenheter og  aktiviteter.

 Amerikabesøk:

Hvert 5. år er det tradisjon for at de tre Hadelands kommunene samarbeider om programmet der slekt av utvandrede hadelendinger  ønsker å komme tilbake til Hadeland for både å treffe fjerne slektninger og ikke minst for å besøke steder hvor slektningene kan ha sin opprinnelse. Jevnaker og Lunner samarbeidet om en felles dag. Dagen startet  med bussavreise fra Gran langs Randsfjorden opp til Jevnaker kirke via Glassverket til Kistefoss. Leder av Jevnaker historielag var guide på bussen. Det var egne guider både ved Jevnaker kirke, Glassverket og Kistefoss.  Leder av Lunner historielag møtte bussen ved Hadeland glassverk og var guide fram til Lunner kirke. Ved Lunner kirke var det en flott velkomst i kirkestua med lunsj som besto av avkokt laks med tilbehør, kaffe og strull. Gjestene fikk en kort orientering av Anne Lindstad om utsmykningen i kirkestua som er utført av maleren, tegneren og grafikeren Carl Victor Lind(Artikkel om Lund i Årboka for Hadeland 2011).  6 år gamle Vårin Mack Borander spilte fiolin, et klassisk stykke og «Ja, vi elsker».  Kari Lindstad Mack  og Ragnhild Lindstad hadde hovedansvaret for både planlegging, gjennomføring og finansiering av lunsjen i kirkestua.  Tilbakemeldingen fra de om lag 70 «gjestene» var storveis. Det ble til slutt også tid til et lite besøk inne i kirken. Guide her var Inger Marit Wirstad.

 Vandring langs deler av Bergenske hovedvei:

Friluftslivets år ble markert med en kort vandring på deler av Bergenske hovedvei. Om lag 45 deltagere deltok på en vandring fra Røste til Tveita og tilbake. Før vandringen fortalte Helen Myrvoll som representant fra historielaget om Kongeveiens historie. Under vandringen orienterte Harald Blisten om ulike historiske steder og deres opprinnelse.  Even Hagen som senere ble valgt til fylkesordfører, representerte fylkeskommunen sammen med Mildrid Een Eide fra kulturarvenheten og Tuva Eikeli fra kulturavdelingen.

Vandring langs deler av Buttelveien:

Midtsommers hadde historielaget en vandring på deler av den gamle Buttelveien. Veien som gikk fra Hadeland Glassverk over til Grua og videre inn til  Oslo. Vandringen gikk fra Dæhlin over om Lindstad , Svenbalrud, Jonsrud og videre mot Oppen til Svea sportshytte. Traseen er nærmest inntakt på denne strekningen.

Det deltok 15 personer. Det ble gitt uttrykk for viktigheten av at traseen blir holdt ryddet også framover.  

Nordmarkstur:

Lunner historielag har gjennom sin 40 årige historie hatt flere turer gjennom Nordmarka. Dette er populære turer. Mange av de 50 som deltok på turen i 2015 hadde spennende historier å fortelle. Noen hadde arbeidet og bodd i ulike deler av Marka. Noen har hatt slektninger som har vært med å bygget ulike plasser slik som Kikutstua og Katnosa.  Andre igjen var født i Marka og flere kjente selvsagt Marka gjennom aktivt friluftsliv. Marka er ikke tilgjengelig for de som ikke kan ta seg innover på ski, sykkel eller til fots.  Det er således en spesiell opplevelse for de fleste å kunne få oppleve Marka i regi av Lunner historielag. Lunner historielag har sendt brev til grunneier Løvenskiold og takket for denne anledningen. Løvenskiold har gitt signaler om at vi ikke kan påregne å få tillatelse til å arrangere turer gjennom Marka hvert år.  Per Bekkevold var som vanlig en god guide og historieforteller gjennom hele turen.

Juleavslutning:

Historielaget hadde sin tradisjonelle juleavslutning i begynnelsen av desember. I år var dette arrangementet lagt til Gamleskolen på Harestua. Ca 30 personer deltok. Grethe Brendhagen bidro med  sang og musikk .  Kåre Olimb holdt et interessant foredrag om juleforberedelser i «gamle dager». Gamle minner dukket opp hos mange av de frammøtte. 

Hva historielaget ikke fikk gjennomført av planlagte aktiviteter i 2015: 

Tema om Myllsvassdraget:

I tilknytning til prosjektet med å sette opp informasjonstavler langs Myllsvassdraget om den gamle industrien, hadde historielaget i 2015 planer om å avholde et temamøte om denne industrien.  Historielaget forsøkte å komme i kontakt med enkeltpersoner og miljøer som kunne formidle kunnskap om industrien langs vassdraget. Dette lykkes laget ikke med.  Det er lenge siden det var aktiv industri langs Myllsvassdraget, noe som gjør det vanskelig å få formidlet muntlige overleveringer.

Annet 

Prosjektet Øvre Western:

Prosjektet startet i 2012 med en henvendelse til Lunner historielag fra grunneier om muligheter for å gjøre området ved og omkring gravhaugene tilgjengelig for publikum. Det har vært befaring i området samt møter om prosjektet i 2015. Utover dette har det vært liten aktivitet. Imidlertid skjedde det positive ting på slutten av 2015. Det er nå etablert en prosjektgruppe som ledes av Sigrid Heier, leder av Grindvoll Vel. Knut Sterud, leder av Hadeland museumslag har utarbeidet prosjektplan som skulle være et godt bidrag til det videre arbeidet. Lunner historielag er ikke eier eller ansvarlig for prosjektet men har bidratt med søknad om økonomisk støtte og til dels også med «noe trykk» med hensyn til hva som skal skje videre med prosjektet.  I prosjektplanen ligger en avklaring om hogst og skjøtsel, noe som har vært et kritisk element i prosjektet. Det er grunn til å tro at den lokale forankring  som det legges opp til i prosjektplanen, vil være en forutsetning for «bærekraften» over tid.  Det burde være i kommunens interesse at dette prosjektet ble realisert.    

Historielagets styre vil benytte anledningen til å takke alle som hver på sin måte har bidratt til en aktiv organisasjon hvor det å skape interesse og engasjement i lokalmiljøene har vært en viktig drivkraft.  Styret vil spesielt framheve det arbeidet Kari L Mack, Irene Thoresen, Helen M Myrvoll og Harald Blisten har utført for å kunne realisere prosjektene om Rudsetra og Bergenske hovedvei.

14.januar 2016

Styret

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?