Lunner Historielag

Prosjekter og kulturminner vi arbeider med.

Endelig, i oktober 2019 - kan vi si oss ferdige med registrering og skilting av plassene vi vil registrere i Vestre Lunner/Grindvoll.

Den Bergenske Kongeveg er en av de større prosjektene vi har arbeidet med. Det ble avsluttet med en stor åpning i 2016

Nye informasjonsplakater og tavler langs Myllsvassdraget er på plass. Nok et prosjekt ferdig og året var 2017

Sommeren 2018 var prosjekt brannsprøytehus ferdig. Da hadde gamle bord blitt skiftet, huset malt i riktig farge og et stativ med en informasjonsplakat satt opp. Takk til Hans Gustav Bjørnli og Ivar Myhrstuen som velvillig hjalp til med og få opp stativet.

Et av de større prosjektene ble avsluttet høsten 2019. Lunner Historielag ved Helen M. Myrvoll og Øyvind Sogn har i de siste to-tre årene merket og registrert 27 plasser vest i Lunner (Grindvoll / Løken skolekrets) etter visse kriterier. Vi har utformet emaljeskilt, et underskilt med navn på plassen og QR-kode, fotografert, registrert og lagt dette inn på historielagets hjemmeside under emne husmannsplasser. Der er, eller vil hver husmannsplass bli beskrevet etter hvert som tiden strekker til og etter hvert som vi får tilgang på opplysninger.

Prosjekter

Flere av husmannsplassene som er merket og skiltet ligger langs den nye Tur og Kulturstien på Grindvoll.

De flerste av prosjektene vi har arbeidet med de siste årene er nå

ferdige og avsluttet.

Det står igjen en viktig ting,

vedlikehold!

Blir ikke stolper og plakater ettersett og gress klippet,

har mye av arbeidet vært forgjeves.  

Du kan lese mer om dette nedenfor.

PROSJEKTER og kulturminner vi arbeider med

Kongveien i Oppdalen, mot grensen til Gran. (Foto: HMM 2013)

Historielaget har mye som skulle vært tatt vare på, men vi har nå valgt å gjøre ferdige en del ting som har vært på gang en stund  - og holde vedlike det som tidligere er gjort. 

Vi trenger folk til å være med i prosjektgruppene, gi beskjed til en av våre styrerepresentanter om du kan og vil bruke noen timer på kulturminnene våre. 

Den Bergenske Kongevei gjennom Lunner kommune har mange flotte partier fordi den er brukt eller fordi noen har tatt ansvar med å holde deler veien ryddet for kvist og og busker. Takk så mye til de!

Lunner Historielag vil så gjerne at at hele strekningen fra Stryken til Grans grense skal være tilgjengelig for turfolk og andre, og for at den skal bli bevart som det kulturminne den er.  Men til dette trenger vi hjelp. Enten om du vil bli med på dugnad eller ta ansvar for en bestemt strekning. Du kan gi beskjed på hjemmesiden her eller til et av styremedlemmene eller den nye lederen i historielaget, Hugo Hallum tlf. 91322726,  e-post: futhpast@gmail.com så vil han ta kontakt med deg.  

Dette prosjektet ble avsluttet juni 2016 med et stort arrangement ved Håkenstad i juni 2016. 

Det viktige nå er å holde veien vedlike. Det er kjøpt inn en større gressklipper og det er større eller mindre grupper som har tatt på seg vedlikehold for deler/roder langs Kongevegen. Irene Thoresen laget et oversiktelig skjema over rodene og hvem som har ansvaret for å holde veien vedlike.

Fornying av skilting ved Myllsvassdraget.  Historielaget satte for noen år siden opp noen informasjonsskilt langs Myllsvassdraget. Lars Skonnord skrev om all aktiviteten og industrien langs vassdraget "før i tia" Det ble satt opp informasjonskilt med disse opplysningene.  De fleste av disse stolpene har falt ned med og plakatene er ikke leselig. Vi skulle gjerne satt opp nye stolper og skilter som forteller om denne spennende historien.  Vi har tekstene som vi har tenkt å prege i metall denne gangen, men vi trenger hjelp til å få satt opp stolpene (10-12) og montert skiltene. Lyst til å være med? 

Dette prosjektet ble avsluttet i desember  2014. Det er satt opp nye stolper og tavler og det er laget nye informasjonsplakater.

Restaurering av brannsprøyehus ved Lunner kirke. Dette er det eneste brannsprøytehuset i Lunner som fortsatt står oppreist.  Det hadde vært fint om det kunne ha stått noen år til! Vi har hatt med snekker på befaring. Han sier det må rettes opp litt, skiftes noen nye planker og males. Og så hadde det vært fint med en informasjonstavle som forteller om hvor viktig dette lille huset var for mange, mange år siden. Bare si fra hvis du vil hjelpe oss med det. 

I  2018 ble brannsprøytehuset etter flere års diskusjon malt rødt. Også her er det satt opp en informasjonstavle.

Rudsetra. Motstandsgruppen D 3 hadde i mange, mange år etter krigen treff her den første lørdagen i juni. Nå er det ikke mange av disse igjen og det er slutt på treffene. Setra skal da etter avtalen gå tilbake til eieren som er Lunner Almenning.

Lunner Historielag tok høsten 2013 et initiativ for å få kulturvernmyndighetene til å foreta en vurdering av plassen, om stedet kan være et objekt for verning.

6. mai 2014 var det befaring på Rudsetra med to representanter fra riksantikvaren, to representanter fra fagenheten for kulturarv i Oppland fylke, representanter fra Lunner Almenning, Hadeland Folkemuseum og Lunner Historielag.

Kulturvernmyndihetene var svært interessert i stedet og vil arbeide videre med saken. De mente stedet var unikt med sin opprinnelige standard fra krigens dager. Dersom de vedtar en fredning eller verning, må man i så fall komme frem til avtale med Lunner Almenning som eier. Det kan være flere måter å løse dette på, avhengig av interessen og oppslutningen blant folk. Det kan være snakk om en stiftelse, en venneforening o.l. 

Historielaget var noen år engasjert i Rudsetra og fredningen av denne. Det ble etterhvert stiftet en venneforening og Rudsetra ble fredet 4. juni 2016.  Historielaget har ikke lenger noen formell rolle.

Gravfeltet på Øvre Western. Det er søkt om og bevilget midler fra to forskjellige instanser til rydding og skilting. Også her har det i  mai vært befaring med kulturvernmyndihetene som arbeider videre med en skjøtselsplan for området og vi avventer rapport. Marie Kleven er aktiv i dette prosjektet.

Gravfeltet ble åpnet i mai 2016 med et større arrangement hvor representanter fra kommunen og fylket tilstede. Historielaget har etterhvert trukket seg ut av dette prosjektet.

Krigshistorie fra Lunner. Registrering av alt skriftlig materiale pluss innhenting av ny informasjon. Vi har begynt med dette arbeidet, men mye gjenstår.

Gamle boplasser/husmannsplasser. Fortsette å registrere gamle boplasser. I Vestre Lunner/Grindvoll har vi registrert dvs. funnet GPS-posisjon, fotografert og notert data på nesten alle de husmannsplassene vi har klart å finne på gamle kart og i folketellinger. Vi har mye materiell om husmannsplassene i Lunner, men mangler folk til å gjøre dette. Noe for deg? 

I oktober 2019 var vi ferdige med registrering av gamle husvær i Vestre Lunner. Det er satt opp stolper med et emaljeskilt hvor det står Gammelt husvære. Under dette skiltet står det en mindre skilt med navn på plassen og en QR-kode.

 Volla før  ny riksvei. Dokumentere område før den nye riksveien kommer. Torunn  Høien og Emil Rehnstrøm er med i gruppen. Marie Kleven er aktiv i dette prosjektet. 

Gamle Vollaveien. Det har kommet forslag om å etablere en kultursti langs veien fra Nordstrand. Historielaget har ikke mulighet til å engasjere seg i dette akkurat nå. 

Helen 19.11.2017 17:50

Da må vi sende spørsmålet videre.

Helen 19.11.2017 09:59

Vet du hvor dette er? Er det husmannsplassen Sørli under Velo i Jevnaker? Helen

Svein Sollie 19.11.2017 12:37

Tror det lå under Brattvald

Svein Sollie 19.11.2017 12:33

Det lå på motsatt side og litt lengre opp enn Oldemors Karjol, ca rett neden for rasteplassen.

Svein Sollie 19.11.2017 09:21

Hei. Er det noen som vet noe om skomaker Iver Hansen Solli, bodde på ett sted som heter Sørli?

Ester Haga 09.08.2014 23:16

Hva med de andre gamle vegene i Lunner nord? Som Møllevegen, den vil bli berørt av ny riksveg øst for nåværende, men bør vies oppmerksomhet i det hele tatt.

Cato Bunkholdt 21.01.2014 15:36

Kan gjerne hjelpe til litt. Spesielt krigshistorie og husmannsplasser.

Helen 21.01.2014 19:16

Knallbra at du vil hjelpe til med av husmannsplasser og krigshistorie.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?