Arrangementer 2020

Her vil vi legge inn arrangementer etter hvert som de er klare, men

følg med underveis. Det kan skje ting vi ikke har kontroll på.

Se i menyen til venstre.

Planlagte arrangement 2020

  • 13.feb.: Årsmøte med innlagt tema om kullbrenning i Lunner ved hjelp av   kullmiler  v/Gunnar Sannerud
  • 19.mars: «Mylla og Svea, turistutvikling  1880-1960» v/Nils Voje Johansen
  • 23.april: «Onner og primstav i det gamle bondesamfunnet» v/Geir Thomas Risaasen (Folkemuseet på Bygdøy)
  • 27. august: «Grua kirke – historie og historier» v/Stein Buan
  • 17.sept. :«Mine 30år i Nordmarka» v/Anne Volla Jensen
  • 22.okt.: «Hvordan var det å drive landhandel i «gamle dager»»? v/Torgunn Johansen og Trude Gauksrud

Utover det som er nevnt ovenfor vil det blir markering av 8.mai ved Lunner kirke og Rundelen. I år er det 75 år siden frigjøringen.  

 

Prosjekter 2020

Nedenfor er nevnt aktuelle «prosjekter». Alle er ikke prosjekter i ordets rette forstand. Ikke alle er begrenset i tid og rom. Noen har karakter av mer driftsmessig karakter.

Bergenske hovedveg:

Det vil være behov for kontinuerlig vedlikehold av traseen hvert år framover. Behovet vil være særlig stort i vekstperioden.   De store gravhaugene ved Haakenstad ble ryddet for noe vegetasjon i 2016. Det ble satt opp krakk ved gravhaugen i 2019. Det må også settes opp informasjonsskilt. Gravhaugene ligger like ved traseen til Bergenske hovedveg.

Det har vært store utfordringer å ferdes over et dyrket(gras) område mellom Billit og Haaakenstad.

Myllsvassdraget:

Noe vedlikehold som klipping av kratt mv. må påregnes utført hvert år, i tillegg til ettersyn av tavlene. At historielaget kan foreta noe vedlikehold er avklart med grunneier, Lunner allmenning.  

Registrering av gamle boplasser:

På slutten av 2016 mottok historielaget et tilsagn på kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen til merking av plasser som er registrert. I første omgang var det snakk om et prøveprosjekt hvor utforming, materialbruk og informasjon skulle danne grunnlag for en mer omfattende merking. Dette er et arbeid mange er interessert i. Mye er registrert og merket i Vestre Lunner. Det er mange områder i Lunner som burde ha vært registrert og merket. Ikke minst må det utarbeides informasjon om den enkelte plass slik at publikum på en lettfattet måte kan få informasjon om plassen. I 2019 ble det registrert og merket gamle boplasser på Harestua, sør for vannet. Dette er viktig siden Harestua ser ut til å bli et område mange flytter til.

Brannsprøytehuset ved Lunner kirke:

Brannsprøytehuset ble malt og det ble ryddet rundt huset i 2018. Siden sprøytehuset også skal stå som representant for alle sprøytehusene som er borte, er det nå tilnærmet det originale.  Det ble også satt opp en informasjonstavle i 2018.  Det må hvert år arbeides med å holde vegetasjonen nede spesielt i forkant av huset. 

Den gamle Vollaveien:

Det må gjøres noe rydding også på våren 2020. Deler av traseen er spesielt utsatt for vindfall. Alle disse plassene som er merket ligger slik til langs en gammel ferdselsvei, at de gamle plassene kan oppleves av mange.  

Landbruksmyndighetene anbefalte i 2017 at det også ble gjort noen merking ved maling på stein. Dette fordi det i 2016 ble utført noe hogging ved hjelp av skogsmaskin som berørte deler av traseen uten at landbruksmyndighetene var klar over den historiske interessen traseen hadde. Dette er ikke utført.

Rundelen:

Som nevnt i årsmeldingen allerede for 2016, mottar historielaget årlig midler fra kulturkontoret til dekning av utgifter til skjøtsel av minnesmerket og området rundt. Historielaget sendte henvendelse til grunneier, Lunner allmenning om at det burde hogges noen trær bak minnesmerkene slik at disse kommer bedre til sin rett. Dette ble utført våren 2019 ved hjelp av almenningen og mange «dugnadsarbeidere « fra historielaget.

Buttelveien:

«Flaskeveien» fra Hadeland Glassverk inn til hovedstaden gjennom Hakadal er en viktig historisk vei og er godt synlig mellom Storetjern i Østre Jevnaker og til Holmen ved Svea.   Det er behov for noe kontinuerlig ettersyn da deler av traseen er veldig utsatt for vindfall.

Det har blitt gjort forsøkt på å gjenfinne traseen eller deler av denne fra Grua og mot Svea. Dette viser seg svært vanskelig grunnet omfattende skogsarbeid og anleggsarbeid.

Deler av den gamle «kirkeveien» mellom Lunner kirke og Lundby:

Lunner Historielag har fått flere henvendelser om å rydde denne traseen. Deler er dyrket opp, men store deler kan nyttes når det har blitt gjort noe rydding. Berørte grunneiere har vært positive til at vegetasjonen blir ryddet. Historielaget tar sikte på en dugnad våren 2020.

Kulturminneplan for Lunner

Etter årsmøtet 2017 sendte historielaget en henvendelse til Lunner kommune om at det ble satt i gang et arbeid med en kulturminneplan. Bakgrunnen var jo at kommunen har en rekke kulturminner som nå står i ferd med å forsvinne grunnet utbygginger og ikke minst at personer som vet om og har kjennskap til gamle kulturminner  begynner å bli gamle. Historielaget fikk negativt svar fra kommunen. Historielaget har gjentatt behovet flere ganger. I begynnelsen av 2019 engasjerte kommunen et konsulentfirma til å utarbeide en kulturminneplan gjennom blant annet midler fra Riksantikvaren.

Historielaget sendte inn forslag til viktige kulturminner som burde få sin plass i en slik plan. Planen fra konsulentfirmaet er nå sendt ut til høring til blant annet historielaget med høringssfrist 28.februar 2020.

Annet:

Historielaget får også mange henvendelser gjennom sin Facebook side og gjennom siden «Lunner’s tapte histoie».  Mange av henvendelsene gjelder slekt og bilder.

De som henvender seg får ofte løst sine «utfordringer» ved hjelp av Historielaget og andre som er inne på disse sidene.

| Svar

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 93245551. om vi snakker om samme plass er jeg også veldig interessert i om hva du kan og veit.

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var bror til Hans f.14.10.1859 og Lise Sogn Holoa f. 28.07.1861.
Min far Ole hadde fler kusin

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som skriver, er yngste sønn, Thor, siste gjenlevende, og her lærte jeg å plystre på første d

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?